Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - LAASUNDE

LAASUNDE 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Akũ ma gbãna kũ òtɛn mↄ gbɛ̃nↄnɛ andunia gũn yã gwà dↄ pínki. Ma gbɛ̃ kũ òtɛn wɛ́ tãḿmanↄ wɛ́tɛ̃ è, ò laakarikpatɛri vĩro. Ò laakarikpatɛri vĩro, zaakũ ń wɛ́tãmmarii pìnↄ mɛ́ ò gbãna vĩ.
2Akũ ma pì, gbɛ̃ kũ ò gànↄn sáabu vĩ de gbɛ̃ kũ ò kunnↄla,
3ama gbɛ̃ kũ odi i kↄ̀ro akũsↄ̃ adi wɛ́ kɛ pla kũ a vãni kũ òdi kɛ andunia gũnworo sã̀naḿma ń pínki.
4Ma è kũ pↄ́ kũ à tò gbɛ̃ dì zĩ kɛ à mɛ̀ kpáa, de àgↄ̃ de a gbɛ̃dakela yãimɛ. Abirekũ pãmɛ dↄ, pɛna gukoriamɛ.
5Yↄ̃nkↄ dì ↄ kpa a kùla ari à fɛ̃fɛ̃.
6Kunna kũ pↄ́ okũ doo kũ laakarikpatɛnaao mana de kunna kũ pↄ́ okũ plao kũ ísimmawaranaao kũ pɛna gukoriaola.
7Akũ ma ɛra ma yã pã pãnde è andunia gũn dↄ.
8Gbɛ̃ke mɛ́ à kun à nɛ́ vĩro, à vĩ̀ni kesↄ̃ dakũna vĩro. A ísimma dì lákaro, bee kũ abireo a aruzɛkɛ dì mↄ́aro. Dí yãin àtɛn zĩ kɛɛ? Bↄ́yãi à nnamanaa tɛ̃̀ a zĩdanɛɛ? Abirekũ pãmɛ dↄ, yãbↄkↄtɛ pãsĩmɛ.
9Pla de dola, zaakũ ń zĩkɛna àre nigↄ̃ mana.
10Tó gbɛ̃ mɛ̀n do lɛ̀tɛ, a gbɛ̃ndo ni a sɛ́. Waiyoo gbɛ̃ mɛ̀n do! Tó à lɛ̀tɛ, anigↄ̃ sɛ̀ri vĩro.
11Tó gbɛ̃nↄn planↄn wutɛna gu dokↄ̃nↄn, oni kↄ̃ puusu ma. Deran gbɛ̃ mɛ̀n do ni kɛ nà à bo ĩann?
12Òdi gbãna mↄ gbɛ̃mɛndonɛ, gbɛ̃nↄn planↄ sↄ̃ òdi zɛ ò gímɛ. Bà nɛ́ mɛ̀n aakↄ̃ dì kɛ̃ likaro.
13Kɛfɛnna ↄ̃ndↄ̃ri takaside mana de kína zĩkũna yↄ̃nkↄ kũ àdi lɛ́damma ma dorola,
14bee tó kɛfɛnna pìi bò kpɛ́sira gũn, akũ à gↄ̃̀ kína ũ, ke tó ò a ì bùsuu pìn takaside ũ.
15Ma è andunia tɛ̀ kína gɛ̃nɛ kũ à de kɛfɛnna ũ pìiimɛ.
16Gↄrↄ birea à gbɛ̃nↄ dasi lɛ́ vĩro, à de ń don'arɛde ũ. Ama gbɛ̃ kũ ò sù zãnↄ dí a sáabu kpáro. Abirekũ pãmɛ dↄ, pɛna gukoriamɛ.