Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Làasoode

Làasoode 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ ma gbãa pↄ́ wàlɛ mↄ gbɛ̃́ↄnɛ dṹniau yã́ gwà lↄ píi. Ma gbɛ̃́ pↄ́ wàlɛ ń wɛtãↄ wɛ́'i è, aa nↄ̀sɛninina vĩo. Aa nↄ̀sɛninina vĩo, asa an wɛtãnapiↄ mɛ́ gbãa vĩ.
2Ɔ̃ ma mɛ̀, gbɛ̃́ pↄ́ gà yãaↄ Lua sáaukɛ̀ dɛ gbɛ̃́ pↄ́ kúↄla,
3ãma gbɛ̃́ pↄ́ wi i yãao, i wɛsi vãi pↄ́ wì kɛ dṹniaulɛo sã̀ↄmá ḿpii.
4Má è pↄ́ pↄ́ tò gbɛ̃́ ì zĩkɛ à mɛkpawà, kɛ́ à e àↄ dɛ a gbɛ̃́deela yã́iɛ. Beeá pãɛ lↄ mɛ́ gugiiyaaɛ.
5Sↄũ ì a ↄ kpaaũ à ibaba.
6Kua ń pↄ́ ↄkũ doo ń sↄ̃daadoũo maa dɛ kua ń pↄ́ ↄkũ plao ń isimagakpaao ń gugiiyaaola.
7Ɔ̃ ma ɛa yãpã pãle è dṹnia guu lↄ.
8Zĩ̀loe ku, a nɛ́ vĩo, a vĩ̀i ge dãuna vĩo. Aà isima lí bao, kási aà àizɛɛ lí mↄ́wào. Dé yã́i àlɛ zĩkɛii? Bↄ́yãi à pↄnakɛa tɛ̃̀ azĩaɛi? Beeá pãɛ lↄ, bↄↄlɛ pãsĩɛ.
9Plaa dɛ doũa, asa an taasi ài aↄ maa.
10Tó gbɛ̃do lɛ̀lɛ, aà gbɛ̃do a aà sɛ́. Waiyoo gbɛ̃doũna! Tó à lɛ̀lɛ, aↄ sɛna vĩo.
11Tó gbɛ̃ↄn plaↄ wúlɛa gudoũ, aa kↄ̃ pusu ma. Kpelewa gbɛ̃doũna a bↄ ĩ́ana yã́ui?
12Wì gbãamↄ gbɛ̃doũnaɛɛ, gbɛ̃ↄn plaↄ sↄ̃ aaì zɛ wà giɛ. Bà nian àaↄ̃ lí kɛ̃́ kpaao.
13Ɛ̀waaso ↄ̃nↄna taaside maa dɛ kía zi sↄũ pↄ́ lí lɛdama ma lↄola,
14baa tó ɛ̀waasopi bↄ̀ dakpɛunakɛ guu ↄ̃ à gↄ̃̀ kía ũ, ge wà aà ì bùsupiu táaa ũn lò.
15Má è dṹnia a tɛ kí gɛ̃ɛ ɛ̀waasopizi,
16gↄↄ bee aà gbɛ̃́ↄ aaↄ lɛ́ vĩo, gbɛ̃́ pↄ́ a dɛ ń dↄaana ũↄ. Ń beeo gbɛ̃́ pↄ́ aa mↄ gbɛzãↄ aa aà sáaukpao. Beeá pãɛ lↄ mɛ́ gugiiyaaɛ.
17Tó n gɛ Lua kpɛ́u, ǹyↄ̃ kú ń laaio. Sↄ̃aaàzi ǹ aà yãma maa dɛ sↄũↄ sa'oa wea, asa an yãdↄ̃sai mɛ́ ì to aa yãvãikɛ.