Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - LAASUNDE

LAASUNDE 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ǹ gba da kũ pↄ́bleo gbɛ̃nↄnɛ, zĩkea ĩni le dↄ.
2Ǹ kpaatɛtɛ gbɛ̃nↄn supplanↄnɛ ke sↄraakↄ̃, zaakũ ń kisira kũ ani bùsu le dↄ̃ro.
3Tó ludambɛ sira kũ̀ kũ ío, àdi ma zĩtɛ legũ ũmɛ, tó lí lɛ̀tɛ ifãboki kpa ke ifãlɛtɛ kpa, gu kũ à lɛ̀tɛn, gwen àdigↄ̃ wútɛn.
4Gbɛ̃ kũ à wɛ́ dↄ ĩai dì pↄ́ tↄ̃ro, gbɛ̃ kũ àtɛn ludambɛ sira gwa dì pↄ́ kɛ̃ro.
5Lákũ ń wɛ̃̀ndiboki dↄ̃ro nà ke nɛ́ kasana a da gbɛrɛn, ĩni fↄ̃ ǹ Luda Pↄ́sĩndapinkikɛri zĩ dↄ̃ro.
6Ǹ pↄ́ tↄ̃ kↄnkↄ, ǹsun ma'ã kũ ↄkↄsiro, zaakũ ń dↄ̃ a kpate mɛ́ ani arubarika kɛro. Adíkĩnan yá ke adirekũn yá, ke onigↄ̃ mana ń pínkin yá, ń dↄ̃ro.
7Gupura nna, ifãntɛ̃'ena dì káńgu.
8Bee tó gbɛ̃ wɛ̃̀ndi gbã̀na fↄ̃ àgↄ̃ dera, à pↄnna kɛn pínki. Bee kũ abireo à laasun lɛ́ gusira gↄrↄa, zaakũ onigↄ̃ dasimɛ. Yã kũ àtɛn su pínki pãmɛ.
9Kɛfɛnna, ǹ pↄnna kɛ n kɛfɛnnakɛgↄrↄa, ǹ tó n pↄ kɛ nna n nɛ́gↄ̃gbɛ̃kɛgↄrↄ zĩ. Ǹ yã kũ à n pↄ gbà kɛ ǹ tɛ́ pↄ́ kũ à kàngui, ama a pínki gũn ǹgↄ̃ dↄ̃ kũ Luda ni yãkpatɛ kɛ kũnwo.
10Ǹsun tó n pↄ yakaro, ǹ n mɛ̀'ũmmanↄ gonla, zaakũ kɛfɛnnakɛ kũ mìkã sirao dì gɛ̃ zɛ́lamɛ.