Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Saveman

Saveman 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yu mas mekim wok long planti hap, na bihain bai yu kisim gutpela pe.
2Yu no save wanem kain taim nogut bai i kamap long dispela graun, olsem na yu mas putim mani bilong yu long 7-pela o 8-pela bisnis samting.
3Taim wara i pulap long klaut, orait ren i save pundaun long graun. Maski diwai i pundaun long hap saut o long hap not, em bai i slip i stap long dispela ples em i pundaun long en.
4Sapos yu wetim gutpela taim bilong win na ren samting, orait bai yu no inap wokim gaden na yu no inap kisim kaikai i mau.
5God i bin wokim olgeta samting. Tasol yumi no save olsem wanem na nupela pikinini i gat laip insait long bel bilong mama. Olsem tasol yumi no inap save long ol samting God i mekim.
6Yu mas planim sampela lain kaikai long moningtaim na sampela long apinun tu. Yu no inap save, lain kaikai yu planim long moning o lain kaikai bilong apinun tasol bai i kamap gut, o tupela lain wantaim bai i kamap gut.
7Lait em i gutpela samting. Na taim yumi lukim lait bilong san yumi save amamas.
8Yumi mas amamas long olgeta yia yumi stap long graun. Maski yumi stap planti yia, yumi no ken lusim ting long dispela samting. Bai yumi stap planti yia moa long ples bilong ol man i dai pinis. Olgeta samting bai i kamap bihain, ol i olsem samting nating tasol.
9Yupela yangpela manmeri, yupela i mas amamas long taim yupela i yangpela yet. Yupela i ken bihainim tingting na laik bilong yupela yet. Tasol lukaut, God bai i skelim pasin bilong yupela long kot bilong en.
10Taim bilong yupela i stap yangpela i no longpela taim. Nogat. Em i olsem samting nating. Olsem na yupela i no ken tingting planti long ol samting i save givim hevi long yupela. Na yupela i no ken bihainim pasin i givim pen long bodi bilong yupela.