Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Ecclesiastes

Ecclesiastes 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Inigosyom din pilak mo sin odom ay il-ili, tan mo mabaybayag, waday ganansiyam.
2Din wada en sik-a yan panpitoem ono panwaoem, tan adi kan ammo di lawa ay mapasamak.
3Mo enggay dinmagsen din liboo, pawadaena di odan sin daga. Olay intoy banda ay katokangan di kaiw et komakaman sin natokangana.
4Din man-eman-ed si somigedan di timpo ta asi man-obla et magay ena imomola ya magay apitena.
5Adi kaawatan di iyat di moyang ay mabiyag ya madakdake sin eges ina na. Iso na abe din oblan Diyos ay namarsua si amin, naligat ay maawatan.
6Masapa ka ay manmola engganas kalabiana, tan adi kan ammo mo sino di mayat sin inmolam, din esa ono am-in da.