Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - LAASUUDEE

LAASUUDEE 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ǹ gba da pↄ́bleeo gbɛ̃nↄnɛ, zĩkea nɛ́ e dↄ.
2Ǹ kpaatɛtɛ gↄ̃ↄn swɛɛplaaanↄnɛ ke sↄraagↄ̃, zaakɛ ń mↄ́nzi kɛ̀ eé bùsu lee dↄ̃ro.
3Tó ludambɛ sia kũ̀ kↄ̃n ío, è ma tↄↄtɛa lou ũmɛ, tó lí lɛ̀ɛ ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa ke ↄfãntɛ̃gɛ̃kpɛn kpa, guu kɛ̀ à lɛ̀ɛn, gwen ègↄ̃ daɛɛn.
4Gbɛ̃ kɛ̀ à wɛ́ɛ dↄ ĩazi è pↄ́ tↄ̃ro, gbɛ̃ kɛ̀ èe ludambɛ siaa gwaa è pↄ́ kɛ̃ro.
5Lán ń wɛ̃̀ndibↄkii dↄ̃ro nà ke nɛ́ kasana a da gbɛɛɛn, nɛ́ fↄ̃ ǹ Luda Pↄ́pingikɛri zĩi dↄ̃ro.
6Ǹ pↄ́ tↄ̃ kↄngↄ, ǹton mɛa kɛ uusiɛro, zaakɛ ń dↄ̃ tó à kparee bé eé aubarika kɛro. Kɛ̀kiin yoo ke kɛ̀kãan yoo, ke aↄ̃égↄ̃ maa ń píngin yoo, ń dↄ̃ro.
7Gupura nna, wɛ́ɛsina ↄfãntɛ̃lɛ è káńnɛ.
8Baa tó gbɛ̃ wɛ̃̀ndi gbã̀a fↄ̃ àgↄ̃ dia, à pↄnnaa kɛn píngi. Baa kↄ̃n beeeo à laasuu lɛ́ gusia gurↄↄa, zaakɛ aↄ̃égↄ̃ parimɛ. Yã kɛ̀ èe mↄↄ píngi pãmɛ.
9Gↄ̃kparɛ, ǹ pↄnnaa kɛ n ↄ̀wazikɛgurↄ, ǹ tó n pↄↄ kɛ nna n gↄ̃kparɛkɛgurↄↄa. Ǹ yã kɛ̀ n pↄↄ gbà kɛ ǹ tɛ́ pↄ́ kɛ̀ kɛ̀nnɛɛzi, mↄde à píngi guu ǹgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ Luda é yãkpaɛ kɛnyo.
10Ǹton tó n pↄↄ yakaro, ǹ n mɛ̀'ↄ̃ammanↄ gonla, zaakɛ gↄ̃kparɛkɛ kↄ̃n mìkã siaao è gɛ̃ zɛ́lamɛ.