Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Làasoode

Làasoode 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔzↄ̃ gbɛ̃́ↄnɛ blɛi, gↄↄewa ńyↄ̃ e lↄ.
2Biilɛ gbɛ̃ↄn soplaↄnɛ ge swaaↄ̃, asa ń músi pↄ́ a bùsu le dↄ̃o.
3Tó luabɛsiana pà ń ío, ì ma tↄↄlɛ lou ũɛ, tó lí lɛ̀lɛ gukpɛ ge bɛ'aɛn nò, gu pↄ́ à lɛ̀lɛu, we ìↄ wúlɛu.
4Gbɛ̃́ pↄ́ a wɛ́ dↄ ĩ́anai lí pↄ́tↄ̃o, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ luabɛsia gwa lí pↄkɛkɛo.
5Lá ń wɛ̃nibↄkĩi ge nɛ́ daalɛa nɛasakpɛu dↄ̃o, ńyↄ̃ fↄ̃ ǹ Lua Pↄ́piikɛna yãkɛa dↄ̃o.
6Pↄ́tↄ̃ kↄↄ, ńsu ↄkpa n kùɛ oosio, asa ń dↄ̃ a kpele mɛ́ a kɛ báaa vĩo. Kɛ́ bee yã̀, ge kee yã̀, ge aaↄ maa ḿpii yã̀, ń dↄ̃o.
7Gupua na, mɛ́ wɛsia ĩatɛ̃lɛ ì káńgu.
8Lá gbɛ̃́ wɛ̃ni lɛ́ gɛ́ lɛ́u, aà pↄnakɛu píi. Ń beeo aà làasookɛ gusia gↄↄↄwa, asa aaↄ dasiɛ. Yã́ pↄ́ lɛ́ mↄ́ píi pãɛ.
9Ɛ̀waaso, pↄnakɛ n ɛ̀waasogↄↄ, to n pↄ kɛ n ɛ̀waasogↄↄwa na. Yã́ pↄ́ n pↄ gbà kɛ, tɛ yã́ pↄ́ kàngui, ãma apii guu ǹyↄ̃ dↄ̃ kɛ́ Lua a yã́kpalɛkɛnnↄ.
10Ńsu to n pↄ yao, ǹ n gu'ĩaↄ bↄnla, asa ɛ̀waasokɛ ń mikã siao ì gɛ̃zɛaɛ.