Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - Numbers

Numbers 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nawaravi au vouna mai Israel anatapui au mutulua Zin i ḡeta ma au Kadesh i rauḡaravu. Weka Miriam i ʼraḡe da i doboi.
2Kampa Waira eḡa ma lamna aubaina taui i vitagogiei ma Moses ma Aaron ai ḡavia i vomairi,
3ma Moses maiteni i viparipariniḡai i pa, “Rorova varevareiai maiteni ata iraḡe tagogi Bada au matana!”
4Aiwai aubaina Bada ana rava u neiai au mutulua ana ḡamoḡamoi da ina iraḡe
5Aiwai aubaina Egyptei u tere-opunelai ma u neiai wei dobuna apoapoena awarina? Weka eḡa ani ipi doana aiaina da witi da damala aina bo grape warami bo Pomegranates aina ina gogo, ma eḡa waira aniuma!
6Moses ma Aaron, patara i voterei ma i nae Bada ana numagara au metaetana ma i mae-peu au doa ma i raudune. Ma Bada ana borumana i eḡa.
7Ma Bada Moses i riwei,
8“Am jiḡona ma vaia ma tuam Aaron maiteni rava ona vitagogiei. Ma au matai kira awarina ma babani ma ana waira ina veremi. Nanare waira kirei ina opu da Israel patarana ina uma ai ḡamoḡamo maiteni.
9Anina ma Moses jiḡona Bada au naona i vaia, i ririwei nanare.”
10Ma Moses ma Aaron dam Israel i vitagogiei kira au naona ma Moses i riwa, “Ora potapotami! Ona genuana! Tauai waira kira au orana ana tere-opuniai aubaimi!”
11Ma Moses ana jigona i voepai ma kira i ravi mara ruaḡa. Ma waira ḡaeḡaena i ruba-opu da rava ma ḡamoḡamo i uma.
12Anina ma Bada, Moses ma Aaron i riwei, “Taumi eḡa ota vitumaḡana-kaueu da Tau vivivireu ami dam Israel au matai, ma lamna aubaina taumi eḡa wei ravai ona ruiei dobuna a vereveremiana awarina.”
23Au ola Hor, Edom ana au parata, kampa Bada Moses ma Aaron i riwei,
24“Taumi riwau o rauaḡaiḡaiei au Meribah ma lamna aubaina, dobu mai Israel a verevereia, Aaron kampa eḡa ina rui. Tauna noinoina ina votaḡoi.
25Aaron ma natuna Eleasar ma taravaia ma ma ḡaei au ola Hor.
26Kampa Aaron ana pirisi garana ma votawanei ma natuna Eleasar ma vioteni. Aaron kampa ina iraḡe ma noinoina ina votaḡoi.”
27Moses Bada i ririwei i kauei. Taui ola i ḡaeni, mai Israel anatapui au matai.
28Moses Aaron ana pirisi garai i votawanei ma natuna Eleasar i vioteni. Ma kampa ola au tepana Aaron i ʼraḡe. Ma Moses ma Eleasar i ḡaira memei.

29Maranai patarana i aramanei da Aaron i ʼraḡe ma i touei da au pom 30.