Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Naokɛa

Naokɛa 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isailiↄ kà Zini guwaiwaiu ḿpii mↄ sɛ̃́ia guu, ↄ̃ aa zↄ̃̀lɛ Kadɛsi. Wekĩi Miliaũ gàu, wà aà vĩ̀.
2Í kú aa mio, ↄ̃ aa kã̀aa Mↄizi ń Aalonaozi.
3Aa zↄadↄ̀ Mↄiziwa aa mɛ̀: Tó wa gaga yãa ń gbɛ̃́ pↄ́ gàga Dii aɛↄ, bee sã̀ↄ.
4Bↄ́yãi a mↄwanↄ guwaiwaiɛ beeu kɛ́ wà gaga ń wá pↄtuoↄi?
5Bↄ́yãi a wá bↄ́lɛ Egipi a mↄwanↄ guvãiɛ beeui? Pↄ́wɛna ge kaadↄɛna ge vɛ̃ɛbɛ ge gbɛafu ku lao, mɛ́ í kú la wà mio.
6Mↄizi ń Aalonao kɛ̃̀ bílawa, aa gɛ̀ kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ aa wùlɛ ń gbɛɛu, ↄ̃ Dii gawi bↄ̀má.
7Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀:
8Lípana sɛ́, mpi ń n vĩ̀i Aalonao à gbɛ̃́piↄ kãaa, í yã'o gbɛsi keeɛ ń wáa, í i bↄu. Beewa ńyↄ̃ ibↄnɛ́ gbɛu aa mi ń ń pↄtuoↄ.
9Mↄizi lípana sɛ̀ Dii kpɛ́u lá a òɛwa.
10Mↄizi ń Aalonao ń kãaa gbɛpi pↄlɛu, ↄ̃ a ònɛ́: À ma swã́gbãadeↄ! Gbɛɛ bee guu ↄ̃ wá ibↄuɛ́a?
11Ɔ̃ Mↄizi ↄsɛ̀ musu à gbɛpi lɛ̀ ń a lípanao gɛ̃n pla. Í bↄ̀ maamaa, ↄ̃ aa mì ń ń pↄtuoↄ.
12Ɔ̃ Dii ò Mↄiziɛ ń Aalonao: Lá i ma náaikɛ a ma luakɛ ↄ̀lↄ Isailiↄnɛo, á gɛ̃ńnↄ bùsu pↄ́ málɛ kpámá guuo.
13Wà tↄkpà ípiɛ Mɛliba í, kɛ́ Isailiↄ zↄakàu Diizi yã́i, ↄ̃ à a luakɛ ↄ̀lↄnɛ́.
14Mↄizi gbɛ̃́ↄ zĩ̀, aa bↄ̀ Kadɛsi aa gɛ̀ Ɛdↄũↄ kía kĩ́i aa mɛ̀: N daɛ Isailiↄ mɛ̀ ń taasi pↄ́ wá léↄ dↄ̃ píi.
15Wá deziↄ gɛ̀ Egipi, ↄ̃ wa gɛ̃gɛ̃ we. Egipiↄ ĩadàwá ń wá deziↄ.
16Wa wiilɛ̀ Diiwa, ↄ̃ a sìwanↄ. À Malaika zĩ̀ à wá bↄ́lɛ Egipi. Tiasa wá kú Kadɛsi n bùsu zↄ̃lɛu.
17Wá gba zɛ́ wà gɛ̃ ń n bùsuo. Wá pã buaↄ ge vɛ̃ɛbuↄlao, wá á lↄ̀ↄ'i mio. Wáↄ bɛ kía zɛ́kpaa guuɛ. Wá lilɛ ↄplaai ge ↄzɛɛio e wà gɛ vĩò n bùsua.
18Ɔ̃ Ɛdↄũↄ ònɛ́: Á e bↄlɛ ń wá bùsuoo. Tó a gi, wá bↄ daálɛ ń fɛ̃ndaoɛ.

19Isailiↄ ònɛ́: Wá bↄ ń zɛ́kpaaoɛ. Tó wa á í mì ge wá pↄtuoↄ, wá a fĩabo. Gɛ̃a wálɛ wɛɛlɛ ado.
20Ɛdↄũↄ mɛ̀: Á e gɛ̃o. Ɔ̃ an zĩgↄ̃ↄ bↄ̀lɛ dasidasi aa mↄ̀ daińlɛ ń gbãao.
21Lá Ɛdↄũↄ gì Isailiↄnɛ aa gɛ̃ ń ń bùsuo, ↄ̃ Isailipiↄ pã̀alɛnɛ́.
22Isailiↄ bↄ̀lɛ Kadɛsi ḿpii, aa gɛ̀ Oo gbɛ saɛ
23Ɛdↄũ bùsu lɛ́u. Wekĩi Dii yã'òu Mↄiziɛ ń Aalonao à mɛ̀:
24Aalona a ta a deziↄ kĩ́i tia, a gɛ̃ bùsu pↄ́ málɛ Isailiↄ gba guuo, kɛ́ á gbɛ̃ↄn pla a gi ma yãmai Mɛliba yã́i.
25Aalona ń a nɛ́ Ɛleazaao sɛ dɛdɛńnↄ Oo gbɛwa,
26ní Aalona pↄkasaↄ wolowà, ní da aà nɛ́ Ɛleazaaɛ we. We Aalona a gau, i ta a deziↄ kĩ́i.
27Mↄizi kɛ̀ lá Dii òɛwa. À dɛ̀dɛ Oo gbɛwa gbɛ̃́pii wáa,
28à Aalona pↄkasaↄ wòlowà, a dà aà nɛ́ Ɛleazaaɛ, ↄ̃ Aalona gà gbɛpi musu we. Kɛ́ Mↄizi ń Ɛleazaao pìla gbɛpiwa,
29mɛ́ Isailiↄ mà Aalona gà, ↄ̃ aa aà gɛ'ĩanabↄ̀ gↄↄ baakwi.