Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NARONA

NARONA 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isarailinↄ kà Zini gbáan ń píngi mↄ káaku guu, ben aↄ̃ vɛ̃̀ɛ Kadɛsi. Gwen Miriamu gàn, wà à vĩ̀i.
2Í kuu wà miro, ben aↄ̃ kàkↄ̃a Musa kↄ̃n Arunaozi.
3Aↄ̃ zↄka kà Musazi wà bè: Tó wa gaga yã kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ gàga Dii aɛnↄ, lɛ beee sã̀ↄ.
4Bↄ́yãnzi a mↄwao gbáa kɛ̀kiin lɛ wà gaga kɛ̀ kↄ̃n wa pↄ́kãdeenↄozi?
5Bↄ́yãnzi a bↄɛwao Igipiti a mↄwao gu zaaa kɛ̀ guuzi? Pↄ́wɛɛ ke kãkã lí ke geepi bɛɛ ke biisioo kú kɛ̀ro, bensↄ̃ í kú kɛ̀ wà miro.
6Musa kↄ̃n Arunao parii tò aↄ̃ gàa dakↄ̃rɛki kpɛɛlɛa aↄ̃ dàɛ ń puua, ben Dii gakui bↄ̀ à mↄ̀ńzi.
7Dii yã ò Musanɛ à bè:
8Ǹ gò sɛ́, mpi kↄ̃n n vĩ̀i Arunao à gbɛ̃ pìnↄ kakↄ̃a à yã o gbɛ̀si kɛ̀kãanɛ ń wáa, í é bↄn. Lɛn nɛ́ í bↄńnɛ gbɛ̀ pìn aↄ̃ mi lɛ kↄ̃n ń pↄ́kãdeenↄ.
9Musa gò sɛ̀ Dii aɛzĩ lán à ònɛ nà.
10Musa kↄ̃n Arunao ń kákↄ̃a gbɛ̀si pì aɛ, ben à bèńnɛ: À ma a swãgbãadeenↄ! Á yezi wà í bↄare gbɛ̀ kɛ̀kii guun yↄ́?
11Ben Musa ↄↄ sɛ̀ musu à gbɛ̀ pì lɛ̀ kↄ̃n a gòo gɛ̃̀n plaa. Í bↄ̀ maamaa, ben aↄ̃ mì kↄ̃n ń pↄ́kãdeenↄ.
12Ben Dii bè Musanɛ kↄ̃n Arunao: Zaakɛ ée ma náanɛ kɛ a ma tↄ́ bↄ̀ Isarailinↄnɛro, é gɛ̃ńyo bùsu kɛ̀ mɛ́ɛ kpaaḿmanlo.
13Mɛriba íbↄkiin gwe, guu kɛ̀ Isarailinↄ zↄka kàn Diizi, ben à a ludakɛɛ ↄ̀dↄańnɛ.
14Musa gbɛ̃nↄ zĩ̀ aↄ̃ bↄ̀ Kadɛsi wà gàa Ɛdↄmunↄ kína kiia aↄ̃ bè: Wamↄwa n danɛ Isarailinↄ bè, ń nawɛ̃a kɛ̀ à wa leenↄ dↄ̃ píngi.
15Wa dezinↄ gàa Igipiti, ben wa gì kɛ̀ gwe. Igipitinↄ ĩa dàwa kↄ̃n wa dezinↄ.
16Wa wii pɛ̀ Diizi, ben à yã sìwao. À a Malaika zĩ̀ à bↄ̀wao Igipiti. Tia sa wá kú Kadɛsi, n bùsu lɛ́zɛkiia.
17Ǹ wa gba zɛ́ wà bↄɛ kↄ̃n n bùsuo. Wé gɛ̃ buraanↄ ke geepi búnↄnlo, wé a lↄ̀gↄ'i miro. Wégↄ̃ tɛ́ kína zɛ́daa guumɛ. Wé liɛ ↄplazi ke ↄzɛziro ai wà gá gɛ̃tɛo n bùsula.
18Ben Ɛdↄmunↄ bèńnɛ: É e à bↄɛ kↄ̃n wa bùsuoro. Tó a gi, wé bↄ wà daalɛ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao.

19Isarailinↄ bèńnɛ: Wé bↄɛ kↄ̃n zɛ́daaomɛ. Tó wapinↄ ke wa pↄ́kãdeenↄ a í mì, wé à fĩa bo. Wá yezi wà bↄɛmmɛ pã.
20Ɛdↄmunↄ bè: É e à gɛ̃ro. Ben aↄ̃ zĩ̀karinↄ bↄ̀ɛ paripari aↄ̃ mↄ̀ dańlɛ kↄ̃n gbãaao.
21Zaakɛ Ɛdↄmunↄ gì Isarailinↄnɛ aↄ̃ gɛ̃ kↄ̃n ń bùsuo, ben Isarailinↄ pã̀ńnɛ.
22Isarailinↄ bↄ̀ Kadɛsi ń píngi aↄ̃ kà Oru kpii kiia
23Ɛdↄmunↄ bùsu lɛ́zɛkiia. Gwen Dii yã òn Musanɛ kↄ̃n Arunao à bè:
24Aruna é ká a dezinↄla tia, eé gɛ̃ bùsu kɛ̀ mɛ́ɛ Isarailinↄ gbaa guuro, kɛ̀ a gↄ̃ↄn plaaa a gi ma yã mazi zaa Mɛriba yãnzi.
25Ǹ Aruna kↄ̃n a nɛ́ Ɛlɛazao sɛ́ ǹ didińyo Oru kpiiia
26ǹ Aruna pↄ́kãsãanↄ bↄɛa ǹ da à nɛ́ Ɛlɛazanɛ gwe. Gwen Aruna é gan à ká a dezinↄla.
27Musa kɛ̀ lán Dii ònɛ nà. À dìdi Oru kpiiia gbɛ̃nↄ wáa píngi
28à Aruna pↄ́kãsãanↄ bↄ̀ɛa à dà à nɛ́ Ɛlɛazanɛ, ben Aruna gà kpiii pì musu gwe. Kɛ̀ Musa kↄ̃n Ɛlɛazao pìta kpiii pìa
29bensↄ̃ Isarailinↄↄ mà kɛ̀ Aruna gà, ben aↄ̃ à gɛ̀ sósobi kɛ̀ gurↄ baaakuri.