Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - NARONAA

NARONAA 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isarailanↄ kà Zini gbárannan ń pínki mↄ káaku gũn, akũ ò vùtɛ Kadɛsi. Gwen Miriamu gàn, ò a vĩ̀.
2Í kun ò miro, akũ ò kàkara Musa kũ Harunaoi.
3Ò zuka kà Musai ò pì: Tó o gaga yã kũ gbɛ̃ kũ ò gàga Dikiri arɛnↄ, de abire sã̀na.
4Bↄ́yãi a su kũoo gbáranna díkĩnan de ò gaga la kũ ó pↄ́kãdenↄoo?
5Bↄ́yãi a bↄtɛ kũoo Misila a su kũoo gu vãni díkĩna gũnn? Pↄ́blewɛ ke kaka lí ke geepi nɛ́ ke bísi kú laro, akũsↄ̃ í kú la ò miro.
6Musa kũ Harunao gò paria ò gɛ̀ɛ dakarɛki kpɛ́lɛlɛa ò wùtɛ ń nɛ̀sɛlɛ kutɛna, akũ Dikiri gakuri bò à sùḿma.
7Dikiri yã ò Musanɛ à pì:
8Ǹ gò sɛ́, mↄkↄ̃n kũ n vĩ̀ni Harunao à gbɛ̃ pìnↄ kakara à yã o gbɛ̀si direnɛ ń wára, í ni bon. Lɛn ĩni í bońnɛ gbɛ̀ pìn ò mi lɛ kũ ń pↄ́kãdenↄ.
9Musa gòo sɛ̀ Dikiri arɛ lákũ à ònɛ nà.
10Musa kũ Harunao ń kákara gbɛ̀si pì arɛ, akũ à pìńnɛ: À ma á sãgbãnadenↄ! Á ye ò í boárɛ gbɛ̀ dínn yá?
11Akũ Musa ↄ sɛ̀ musu à gbɛ̀ɛ pìi lɛ̀ kũ a gòoo gɛ̃̀n pla. Í bò manamana, akũ ò mì kũ ń pↄ́kãdenↄ.
12Akũ Dikiri pì Musanɛ kũ Harunao: Zaakũ ádi ma náani kɛ a ma tↄ́ bò Isarailanↄnɛro, áni gɛ̃ kũńwo bùsu kũ matɛn kpáḿmanlo.
13Mɛriba ísɛ̃bokin gwe, gu kũ Isarailanↄ zuka kàn Dikirii, akũ à a ludakɛnaa mↄ̀ńnɛ.
14Musa gbɛ̃nↄ zĩ̀ ò bò Kadɛsi ò gɛ̀ɛ Ɛdↄmunↄ kína kĩnaa ò pì: Ókↄ̃nↄ n danɛ Isarailanↄ pì, ń wari kũ à ó lénↄ dↄ̃ pínki.
15Ó dizinↄ gɛ̀ɛ Misila, akũ o gìi kɛ̀ gwe. Misilanↄ wari dↄ̀wá kũ ó dizinↄ.
16O wiki lɛ̀ Dikiria, akũ à yã sì kũoo. À a Malaikaa zĩ̀ à bò kũoo Misila. Tera sà ó kú Kadɛsi, n bùsu lɛ́zɛkin.
17Ǹ ó gba zɛ́ ò gɛ̃tɛ n bùsuua. Óni gɛ̃tɛ buranↄ ke geepi búnↄaro, óni á lↄ̀gↄ'i miro. Ónigↄ̃ tɛ́ kína zɛ́da gũmmɛ. Óni litɛ ↄplai ke ↄzɛiro ari ò gɛ́ gɛ̃tɛo n bùsula.
18Akũ Ɛdↄmunↄ pìńnɛ: Áni le à gɛ̃tɛ ó bùsuuaro. Tó a gi, óni bo ò daálɛ kũ fɛ̃nɛdao.

19Isarailanↄ pìńnɛ: Óni gɛ̃tɛ zɛ́daamɛ. Tó ókↄ̃nↄ ke ó pↄ́kãdenↄ á í mì, óni a fĩna bo. Gɛ̃tɛnaan ótɛn wɛtɛ ado.
20Ɛdↄmunↄ pì: Áni le à gɛ̃tɛro. Akũ ń zĩ̀karinↄ bↄ̀tɛ dasidasi ò sù dańlɛ kũ gbãnao.
21Zaakũ Ɛdↄmunↄ gì Isarailanↄnɛ ò gɛ̃tɛ ń bùsuua, akũ Isarailanↄ pã̀ńnɛ.
22Isarailanↄ bò Kadɛsi ń pínki ò kà Oru kpia
23Ɛdↄmu bùsu lɛ́zɛkin. Gwen Dikiri yã òn Musanɛ kũ Harunao à pì:
24Haruna ni ká a dizinↄla tera, ani gɛ̃ bùsu kũ matɛn Isarailanↄ gba gũnlo, kũ á gbɛ̃nↄn pla a gi ma yã ma zaa Mɛriba yãi.
25Ǹ Haruna kũ a nɛ́ Ɛlɛazao sɛ́ ǹ didi kũńwo Oru kpia
26ǹ Haruna pↄ́kasanↄ bↄtɛa ǹ da a nɛ́ Ɛlɛazanɛ gwe. Gwen Haruna ni gan à ká a dizinↄla.
27Musa kɛ̀ lákũ Dikiri ònɛ nà. À dìdi Oru kpia gbɛ̃ sĩnda pínki wára
28à Haruna pↄ́kasanↄ bↄ̀tɛa à dà a nɛ́ Ɛlɛazanɛ, akũ Haruna gà kpi pìi musu gwe. Kũ Musa kũ Ɛlɛazao kìpa kpi pìia
29akũsↄ̃ Isarailanↄ mà kũ Haruna gà, akũ ò a gɛ̀ wɛ̃nda kɛ̀ gↄrↄ baraakuri.