Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Amↄsi

Amↄsi 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma Dii è zɛa a gbagbakĩi saɛ à mɛ̀: Gbɛ̀pɛlɛ misona lɛ́, kpɛɛlɛ gĩ i dee, ma kpɛ́pi i kwɛ ká gbɛ̃́piia, mí gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ↄ dɛdɛ ń fɛ̃ndao. An kee a e bↄo, baa mɛ̀ndo a e piliao.
2Baa tó aa ɛyↄ̃̀ aa tà e bɛdau, má ↄpɛlɛmá weɛ. Baa tó aa gɛ̀ za musumusu, má ń bua weɛ.
3Tó aa gɛ̀ ùlɛ Kaamɛli gbɛ̀ misonau, má ń gbɛsɛlɛ mà gɛ́ mà ń kṹkũ weɛ. Tó aa sↄ̀lↄmɛɛ ísia zíɛ, má o ísia mlɛ̃ɛ aà ń só weɛ.
4Tó an wɛ̀lɛↄ ń kũkũ aa tàńnↄ zĩ̀zↄↄ ũ, we má tó wà ń dɛdɛu ń fɛ̃ndao. Má wɛ́tɛńzi ĩadaama yã́iɛ, i kɛ maakɛanɛ́ yã́i no.
5Ma Dii Lua Zĩgↄ̃de, mi ↄkã tↄↄlɛwa, i yↄ́, gbɛ̃́ pↄ́ kú weↄ i búbuapɛ píi. Mi to bùsu loo lán Niili í gbakakaawa, i ɛa kpálɛ lán Egipi swapi íwa.
6Ma a kúkĩi kɛ̀, má dìdikↄ̃a musu, ma a ɛ̃ kpàlɛ dṹniawa. Mi ísia kãaa musu, mí tó à ma lou ũ dṹnia guu, ma tↄ́n Dii.
7Ma Dii ma mɛ̀, á Isailiↄ, a kɛmɛɛ doũ ń Etiopiↄɛ. Lá ma á bↄ́lɛ Egipi, mi Filitɛ̃ↄ bↄlɛ Kɛlɛti, ma Siliↄ bↄ̀lɛ Kiio lé?
8À ma! Ma Dii Lua, ma wɛmà á bùsu duundewa mà á kpalapi midɛ dṹniau, ãma má Yakↄbu buiↄ kaalɛ míↄmiↄo. Ma Dii mámɛ má ò.
9Má yãdilɛ, mí tó wà Isailiↄ fã́fã buipãleↄ guu píi lá wì pↄ́wɛna ká gbaana guu wà fã́fãwaɛ, baa a wɛ́n do a lɛ́lɛ zĩ́lɛo.
10Duunkɛna pↄ́ kú ma gbɛ̃́ↄ guu, aaì mɛ vãi a sↄ̃ńzi à gbasa ń leoↄ, wa ń dɛdɛ ń fɛ̃ndao ḿpiiɛ.
11Gↄↄ bee má ɛa Davidi bɛzĩ bo, mí a gufooↄ kɛkɛ. Má aà ua pↄ́ gàpi vu, mí uapi fɛlɛ lá a dɛ yãawa,
12aai gↄ̃ Ɛdↄũ bui kↄ̃naↄ vĩ ń buipãle pↄ́ ma tↄ́ kúmáↄ píi. Ma Dii pↄ́ má yã́pi kɛ, mámɛ má ò.
13Ma Dii má mɛ̀ gↄↄ lɛ́ mↄ́ kɛ́ sàpanaↄ aaↄ bɛ pↄkɛkɛnaↄ iau, wàli pↄ́tↄ̃ e vɛ̃ɛkɛkɛa àↄ láa. Baa gbɛ̀sĩsĩↄ vɛ̃ɛ kɛ, vɛ̃ɛ na iↄ di sĩ̀sĩpↄlɛ píiu.
14Má su ń ma gbɛ̃́ Isailiↄ ń pá ziu, aa ɛa ń wɛ̃́lɛ ziaↄ kálɛ aa zↄ̃lɛu. Aali vɛ̃ɛbu kɛ, aai a imi, aali kaaↄ da, aai a libɛ ble.
15Má Isailiↄ pɛ ń bùsuu, gbɛ̃e a ń wo bùsu pↄ́ má kpàmápiu bau lↄo. Ma Dii á Lua mámɛ má ò.