Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Amosi

Amosi 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N yi fe toona nde ti. Marigin yi a saraxa ganden dɛxɔn. A yi yamarin fi, a naxa, “Sɛnbɛtɛnne konden din, han bɔxɔn yi xuruxurun. Banxin birin xa bira muxune fari. N na e diine halagima nɛn silanfanna ra. Hali muxu keden mi kisima. Muxu keden mi a xunbama.
2Hali e sa e luxun laxira yi, n na e suxuma nɛn. Xa e te kore xɔnna ma, n na e ragodoma nɛn.
3Xa e e luxun Karemele geyaan fari, n na e sagatanma nɛn, n na e suxu. Xa e e luxun baan xɔnna ma, n saɲin yamarima nɛn, a xa e xin.
4Xa e yaxune e xali konyiyani, n yamarin fima nɛn, e xa faxa silanfanna ra. N na n yɛɛn tima e ra nɛn, koni e munanfanna mi a ra, n na e ɲaxankatama nɛn.”
5Marigina Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna, a tan nan a yiin din bɔxɔn na, a xuya ayi. Muxun birin yi sunu. Bɔxɔn xuruxurunma nɛn, a te, a mɔn yi godo alo Nila Misiran xudena.
6A bata a dɔxɔden ti kore xɔnna ma. A bata kore walaxan sa bɔxɔn xun ma. A igen nakelima baani, a na ragodo bɔxɔni tulen na. A xili nɛn “Alatala.”
7Alatalaa falan ni ito ra: “Isirayila kaane, ɛ nun Kusi kaane keden mi a ra n tan xa ba? N mi ɛ ramini Misiran bɔxɔn ma, alo n Filisitine ramini Kafatoro kii naxan yi? N mi ɛ ramini Misiran bɔxɔn ma, alo n Arami kaane ramini Kiri kii naxan yi?
8A mato: Marigina Alatala bata yulubi kanne mangayaan to, n fama na raxɔrideni nɛn bɔxɔni ito ma. Koni n mi Yaxuba yamaan birin halagima.” Alatalaa falan nan na ra.
9A naxa, “N yamarin fima nɛn alogo Isirayila yamaan xa yimaxa. N na a yifema nɛn alo maali fema kii naxan yi, alogo xɔri faɲin keden nama bira.
10Koni yulubi kanna naxanye n ma yamaan tagi, n na e faxama nɛn silanfanna ra, e tan naxanye a falama, ‘A mi fama nxu ɲaxankatadeni, na mi nɔɛ nxu liyɛ.’ ”
11“Na lɔxɔni, n Dawudaa mangaya kalaxini tɔnma nɛn. N na rafalama nɛn, n na nɛnɛni tɔnma nɛn alo a yi kiinde,
12alogo e mɔn xa Edɔn bɔxɔn sɔtɔ, e nun siyane birin naxanye n xinla batuma.” Alatalaa falan nan na ra, a fama na birin nakamalideni nɛn.
13Alatalaa falan ni ito ra, a naxa: “A mato: Lɔxɔne fama, xɛɛ biine nun se xabane walima waxati kedenna nin. Manpa rafalane nun xɛɛ biine, ne fan walima nɛn waxati kedenni. Manpaan gboma ayi nɛn geyane fari, a yi lu alo geyane birin yikunxi.
14N na n ma yamaan naxɛtɛma nɛn a konni keli konyiyani, Isirayila kaane. E fama nɛn taa kalaxine tideni, e dɔxɔma dɛnaxanye yi. E manpa bili nakɔne sima nɛn, e na minseen min. E nakɔɔn sama nɛn, e na bogin don.
15N na Isirayila rasabatima nɛn e gbee bɔxɔni. E mi kelɛ na sɔnɔn, n dɛnaxan fixi e ma.” Alatala naxa na kiini, ɛ Ala.