Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Amos

Amos 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Au guu mmada gi Tagi e duu i baahi di gowaa dudu tigidaumaha. Gei Mee ga hagadaba au, ga helekai, “Haga mamaawadia nia ulu o nia duludulu o di Hale Dabu deenei gi ngalua di hagamau o di maa. Haga mooho ina nia maa gi lala, gii doo iha gi hongo nia libogo o nia daangada. Au ga daaligi digau huogodoo ala ne dubu i tauwa. Tangada e hai gi mouli ai, tangada e lele gi daha ai.
2Ma e aha maa digaula gaa geli di nadau ala e hula ai ginaadou gi lala henuailala gi di gowaa o di made, gei Au gaa kumi digaula. Ma e aha maa digaula gaa kaga gi nua gi di langi, gei Au ga laha iha digaula gi lala.
3Ma e aha maa digaula ga palapala hagammuni i tomo di Gonduu Carmel, gei Au ga halahala digaula, gaa kumi digaula. Ma e aha maa digaula gaa pala hagammuni i tua di moana, gei Au ga helekai gi di manu hagamadagudagu dangada o lodo di moana gi geina digaula.
4Ma e aha maa digaula gaa lahi gi daha mo nadau henua gaa hege i lala nadau hagadaumee, gei Au gaa hai nadau hagadaumee gi daaligidia digaula gii mmade. Deenei dagu mee guu lawa ai di haganoho bolo Au e daaligi digaula, Au hagalee dumaalia gi digaula.”
5Tagi go Yihowah Koia e Aamua ma gaa bili gi henuailala, gei henuailala ga ngalungalua. Digau huogodoo ala e noho i no lodo le e tangitangi. Henuailala hagatau e nnoo aga gi nua, ga nnoo ia gi lala, gadoo be di monowai Nile.
6Dimaadua guu hai dono lohongo i di langi, gaa dugu mai di aholi o di langi gi hongo henuailala. Mee e gahigahi mai nia wai o di moana gi lloomoi, ga haga doo iha gi hongo henuailala. Dono ingoo dela go Yihowah!
7Dimaadua ga helekai, “Nia daangada Israel, Au gu hagalabagau huoloo digau Ethiopia gadoo be dagu hagalabagau goodou. Ko Au dela ne laha mai digau Philistia i Crete, mo digau Syria i Kir, gadoo be dagu hai dela ne laha mai goodou i Egypt.
8Au go Tagi go Yihowah dela e madamada humalia i tenua Israel huaidu deenei, gei Au ga haga mmaa di maa gi daha mo henuailala. Gei Au ga hagalee haga mmaa gi daha di madawaawa Jacob hagatau.
9“Au ga hagadaba, ga haga madammaa digau Israel gadoo be nia golee laagau ala ma gaa lulu i lodo di mee hili mee. Au ga haga madammaa digaula i lodo nia henua huogodoo, belee haga madammaa gi daha digau ala nadau hadinga ai.
10Digau huaidu ala i lodo agu daangada le e daaligi gii mmade i lodo tauwa, go digau huogodoo ala e helekai boloo, ‘Dimaadua hagalee dumaalia gi nia mee huaidu gi tale mai gi gidaadou.’”
11Dimaadua ga helekai, “Di laangi ga dau mai, gei Au ga haga hoou aga di lohongo king o David, dela e hai gadoo be di hale ne meheu gi daha. Au ga haga duu aga ono abaaba ga haga hoou nia mee huogodoo. Au ga haga duu aga di maa, ga ngalua ginai gii hai gadoo be di maa i mua.
12Gei digau Israel ga haga magedaa nia henua ala e dubu i tenua go Edom, mo nia henua huogodoo ala nogo hai mee ginai Au i mua.” Aanei nnelekai mai baahi Dimaadua dela ga haga gila aga nia mee aanei.
13Dimaadua ga helekai, “Nia laangi ga dau mai, gei nia huwa laagau ga tomo aga hagalimalima, koia e limalima i di maa dela ma gaa hadi. Nia ‘grape’ ga tomo aga koia e tomo limalima i nia waini ala ma gaa hai. Nia gonduu ga haga hali iha nia waini kala, gei nia gowaa nnoonua ga haga hali mai nia waini.
14Au ga laha mai agu daangada gi di nadau henua. Digaula ga haga hoou nadau hale ala ne mooho, gaa noho i lodo nia maa. Digaula gaa dogi nadau hadagee waini, ga inuinu nadau waini. Digaula gaa dogi nadau huwa laagau i lodo nadau hadagee, ga miami mai i nia huwa o nadau gowaa.
15Au gaa dogi agu daangada gi lodo tenua dela ne wanga gi digaula, gei digaula ga hagalee loo e daa gi daha labelaa mo di nadau henua.” Dimaadua dela go di godou God deenei e helehelekai.