Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Amos

Amos 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mi lukim Bikpela i sanap klostu long alta i stap long haus bilong en. Na em i tok olsem, “Paitim het bilong ol longpela pos bilong haus bilong mi, bai olgeta hap bilong veranda i guria. Brukim ol pos na larim ol i pundaun antap long het bilong ol manmeri na kilim ol i dai. Na ol lain i no dai yet bai mi salim ol birua i kam kilim ol i dai. I no gat wanpela inap ranawe na i stap gut. Nogat tru.
2Maski sapos sampela man i laik ranawe long mi na wokim hul i go daun long ples bilong ol man i dai pinis, bai mi holimpas ol. Na maski sapos ol i go antap long heven, bai mi pulim ol i kam daun.
3Na sapos ol i go hait antap long maunten Karmel, bai mi painim ol na holimpas ol. Na sapos ol i go hait daunbilo tru long as bilong solwara, bai mi tokim traipela snek masalai bilong solwara long kaikaim ol.
4Na sapos ol birua i kisim ol i go bilong kalabusim ol, bai mi tokim ol birua long kilim ol i dai. Mi laik pinisim ol tru. Mi no laik helpim ol.”
5God, Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i putim han long graun na graun i guria. Na olgeta manmeri i stap long graun, ol bai i bel hevi na i krai. Graun long olgeta hap bai i kalap i go antap na bai i pundaun gen, olsem tait i mekim wara Nail i solap na bihain em i slek gen.
6Bikpela i wokim lata bilong en long heven, na em i putim skai antap long graun olsem raunpela het bilong haus. Em i save singautim solwara i kam, na em i kapsaitim antap long graun. God wanpela tasol i mekim ol dispela samting, na nem bilong en i olsem, Bikpela.
7Orait Bikpela i tok olsem, “Yupela Israel, mi save lukautim gut ol Itiopia tu, olsem mi save lukautim yupela. Mi bin kisim ol Filistia long ples Krit na bringim ol i kam, na mi kisim ol Siria long kantri Kir, na bringim ol i kam olsem mi bin kisim yupela long Isip na bringim yupela i kam.
8Mi God, Bikpela mi wok long lukim gut pasin bilong yupela manmeri bilong Israel, long wanem, sin i pulap tru long yupela. Olsem na bai mi bagarapim yupela na pinisim yupela tru. Bai mi larim sampela lain bilong Jekop tasol i stap. Mi no ken bagarapim olgeta.
9“Bai mi tok tasol, na bai mi skelim ol Israel, olsem ol man i save skelim rais long waia bilong rausim pipia. Na ol man nogut bilong Israel bai i pundaun namel long ol arapela kantri olsem pipia bilong rais.
10Ol dispela man nogut i save tok olsem, ‘Bai God i no larim wanpela samting i bagarapim mipela.’ Tasol bai mi larim ol birua i kilim ol i dai.”
11Bikpela i tok olsem, “Bihain wanpela taim bai i kamap na bai mi kirapim wanpela king bilong lain bilong Devit. Nau kantri bilong dispela lain i olsem wanpela haus i pundaun pinis na i bagarap i stap. Orait bihain bai mi wokim dispela haus gen na bai mi stretim bek ol banis na bai haus i kamap gutpela olsem bipo.
12Na bai ol Israel i pait na kisim olgeta hap graun i stap yet long kantri Idom, na bai ol i kisim gen olgeta arapela kantri mi makim ol pinis bilong mi yet.” Dispela em i tok bilong Bikpela, na em bai i mekim olsem em i tok.
13Bikpela i tok olsem, “Wanpela taim bai i kamap, na bai ol kaikai i kamap kwiktaim tumas, na i karim planti moa, na ol man i no inap kisim olgeta. Na ol diwai wain bai i kamap kwiktaim tumas na karim planti kaikai moa, na ol man bilong wokim wain i no inap pinisim. Na bai ol manmeri i gat planti switpela wain, olsem ol wara i pulap long ol maunten na i ran i go daun.
14Bai mi bringim ol manmeri bilong mi i go bek long as ples bilong ol. Na bai ol i wokim gen ol taun i bagarap pinis na bai ol i sindaun gen long ol. Na bai ol i planim gen ol diwai wain na wokim wain bilong dring. Na bai ol i wokim ol gaden na kisim kaikai long ol.
15Bai mi larim ol manmeri bilong mi i sindaun gut long dispela graun mi bin givim ol, na bai i no gat wanpela man inap long rausim ol gen.” God, Bikpela bilong yumi, em i tok pinis.