Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - AMOSA

AMOSA 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lau ese Lohiabada lau itaia, boubou patana ena badinai ia gini. Ia ese lau ia oda henia, ia gwau, “Dubu Helaga ena du edia ataiai kahana do oi botaia auka, vadaeni dehe ibounai do ia mareremarere. Unai du edia kwarana do oi makohia oho, vadaeni taunimanima edia kwarana latanai do idia moru. Bona do mauri noho taudia be tuari dekenai do lau aladia mase. Tau ta do ia heau mauri lasi. Lasi momokani.
2Bema tano idia geia dobu, ela bona mase taudia edia gabu idia davaria, idia be unuseni danu idia hunia diba lasi, lau ese idia do lau dogoatao. Bema idia be guba dekenai idia daekau lao, lau ese idia do lau veria diho.
3Bema Karamele Ororo ena ataiai dekenai idia hunia neganai, lau ese idia do lau tahua, bona idia do lau dogoatao. Bema davara ena dobu masemase gabuna dekenai idia hunia, lau ese davara dagedage gauna badana do lau oda henia, ia ese idia do ia koria.
4“Bema idau bese tuari taudia ese Israela taudia idia guia, idia abia lao, hesiai gaukara karaia totona, lau ese unai tuari taudia do lau oda henia, idia ese Israela taudia do idia alaia mase. Lau ese idia do lau hadikaia momokani, do lau durudia lasi.”
5Lohiabada, Siahu Ibounai ena Dirava ese, iena imana tanobada ena latanai ia atoa, vadaeni tano ia mareremarere. Tanobada dekenai idia noho taudia ibounai, be do idia taitai. Tanobada ibounai be do ia daekau bona do ia diho, Naila Sinavai ia karaia bamona.
6Lohiabada ese iena ruma badana, lata herea gauna, be guba dekenai ia haginia, bona unai ruma ena badina nadidia, be tanobada ena latanai ia haginia. Ia ese davara ena ranu dekenai ia boiboi, bona tanobada ena latanai idia ia bubua diho. Iena ladana be Lohiabada!
7Lohiabada ia gwau, “Israela taudia e, lauegu vairana dekenai umui bona Etiopia taudia be hegeregere. Lau ese Pilistia taudia Kerete dekena amo lau hakaudia mai. Bona Suria taudia be Kiri dekena amo lau hakaudia. Bona unai bamona danu umui Israela taudia be Aigupito dekena amo lau ese umui lau hakaua mai.
8Lau Lohiabada Dirava ese inai basileia Israela lau itaia noho, bona tanobada ena kopina dekena amo do lau hadikaia ore. To Iakobo ena tubuna taudia ibounai do lau alaia lasi.
9“Lau ese oda do lau henia, bona Israela taudia tohoa totona, idia do lau hamarerea, raisi be uaia lalonai idia hamarerea bamona, momoru idia kokia gwauraia neganai. Lau ese bese idauidau lalonai idia noho Israela taudia do lau hamarerea, anina lasi Israela taudia ibounai do lau kokia ore totona.
10Lauegu bese edia huanai idia kara dika taudia be inai bamona idia hereva noho, idia gwau, ‘Dirava ese ita do ia naria noho, dika ta ita dekenai do ia vara lasi.’ To idia be tuari lalonai do idia mase.”
11Lohiabada ia gwau, “Dina be ia mai noho, lau ese king ta, Davida ena bese tauna ta, do lau haginia. Harihari inai bese ena basileia be ruma dikana ta bamona, ia moru diho vadaeni. To gabeai lau ese inai ruma ena haba do lau hanamoa lou, bona ruma do lau haginia namonamo lou, guna ia noho hegeregerena.
12Unai dainai Israela tuari taudia ese Edoma tano, bona guna idia gwauraia be lauegu tano ibounai, be do idia halusia. Lau Lohiabada ese inai hereva lau gwauraia noho, bona inai kara be lau ese do lau havaraia.”
13Lohiabada ia gwau, “Dina be ia mai noho, aniani be do ia tubu haraga herea, bona edia tubu ena haraga ese, utua gogoa taudia edia haraga do ia hanaia. Bona vain huahua be do idia vara haraga, edia haraga ese uaina idia karaia taudia, edia haraga do idia hanaia. Ororo dekena amo uaina ena mamina namo gauna, be ranu bamona do ia heau mai diho, bona ororo maragidia dekena amo, uaina be sinavai maragidia lalonai do ia diho mai.
14Egu bese taudia be edia tano dekenai, ma do lau mailaia lou. Idia ese edia hanua dikadia, ma do idia haginia lou, bona noholaia. Idia ese vain umadia do idia hadoa, bona unai uaina do idia inua. Idia ese edia uma do idia karaia, bona idia havaraia gaudia do idia ania.
15Edia tano, lau ese lau henia vadaeni tano dekenai, be ma do lau atodia lou, do idia noholaia, bona tau ta ese idia do ia kokia lou lasi.” Lohiabada, emui Dirava be ia hereva vadaeni.