Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Amos

Amos 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nakita ko ang Ginoo nga nagtindog kilid sa halaran, ug miingon siya, “Hampaka ang tumoy sa mga haligi sa templo aron nga matay-og ang mga patukuranan. Dugmoka ang templo aron mahulog sa ilang mga ulo, ug patyon ko ang nahibilin kanila pinaagi sa espada. Walay usa kanila ang makalingkawas ug walay usa kanila nga makaikyas.
2Bisan pa ug mokalot sila paingon sa Seol, kuhaon ko gihapon sila sa akong mga kamot. Bisan pa ug mosaka sila sa langit, pakanaogon ko gihapon sila.
3Bisan pa ug motago sila sa tumoy sa bukid sa Carmel, pangitaon ko sila didto ug kuhaon. Bisan pa ug motago sila gikan sa akong panan-aw ngadto sa kinahiladman sa dagat, mandoan ko didto ang mga bitin ug mopaak kini kanila.
4Bisan pa ug pangbihagon sila, sa ilang mga kaaway nga naggukod kanila, mandoan ko ang mga espada, ug mopatay kini kanila. Itutok ko ang akong mga mata kanila alang sa kadaotan ug dili sa kaayohan.”
5Gihikap ni Yahweh nga Ginoo nga labawng makagagahom ang yuta ug natunaw kini; nagbangotan ang tanang nagpuyo niini; motungha ang tanan niini sama sa suba, ug mokunhod pag-usab sama sa suba sa Ehipto.
6Siya kining nagbuhat sa iyang hagdanan sa kalangitan, ug nagbuhat sa iyang lawak sa kalibotan. Gitawag niya ang mga tubig sa kadagatan, ug gibubo kini ibabaw sa kalibotan, Yahweh ang iyang ngalan.
7“Dili ba alang kanako sama man kamo sa katawhan sa Etiopia, kamong Israelita? — mao kini ang pahayag ni Yahweh. Dili ba gipalingkawas ko man ang Israel gikan sa yuta sa Ehipto, ang mga Filistihanon gikan sa Crete ug ang Sirianhon gikan sa Kir?
8Tan-awa, nagbantay ang mga mata sa Ginoo nga si Yahweh sa makasasala nga gingharian, ug laglagon ko kini gikan sa kalibotan, gawas lamang sa banay ni Jacob nga dili ko laglagon sa hingpit — mao kini ang pahayag ni Yahweh.
9Tan-awa, magmando ako, ug tay-ogon ko ang puluy-anan sa Israel taliwala sa tanang kanasoran, sama sa pag-ayag sa trigo sa ayagan, aron nga walay mahulog bisan labing gamay nga bato ngadto sa yuta.
10Mamatay ang tanang makasasala nga akong katawhan pinaagi sa espada, kadtong miingon nga, ''Ang katalagman dili gayod modangat.'
11Nianang mga adlawa tukuron ko ang tolda ni David nga napukan, ug ayohon ang mga kota niini. Tukuron ko ang mga nagun-ob, ug tukuron ko kini pag-usab sama sa nangaging mga adlaw,
12Aron nga ilang maangkon ang nahibilin sa Edom, ug ang tanang nasod nga gitawag sa akong ngalan — mao kini ang pahayag ni Yahweh— gihimo niya kini.
13Tan-awa, moabot ang mga adlaw—mao kini ang pahayag ni Yahweh — Sa dihang ang magdadaro makaapas sa mangangani, ug ang mga tigpuga sa bino makaapas kaniya nga nagpugas sa binhi. Motulo ug tam-is nga bino sa kabukiran ug modagayday kini sa tanang kabungtoran.
14Dad-on ko pagbalik gikan sa pagkabihag ang akong katawhan sa Israel. Tukoron nila ang nagun-ob nga mga siyudad ug puy-an kini, magtanom sila ug mga paras ug manginom sa mga bino niini, ug maghimo sila ug mga tanaman ug mangaon sa mga bunga niini.
15Itanom ko sila sa ilang mga kayutaan, ug dili na gayod sila pagaibton pa gikan sa yuta nga akong gihatag kanila,” nag-ingon si Yahweh nga imong Ginoo.