Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - AMƆƆSI

AMƆƆSI 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ n yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie kɛ̀ kù còḿmú diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Potɛ́ yɛsɑ̃ǹkɛ̀ kó yɛtɛitiyɛ̀ kɛ̀ yɛbòrɛ̀ɛ sɑ̃ntɛ̀, kɛ wɛ́rí kɛ́duoní bɛ yɔ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ kɛ̀ m bɛ̀ kùɔ nɛ̀ disiè, òmɔù í yó mbo wèè bo cokɛ́ kɛ́yentɛ́ òmɔù mɛ nyí yóó nɑ kɛ́sɔri kɛ́cootɛ́.
2Kɛ̀ bɛ̀ tɑ kɛtenkɛ̀ m bo bɛ̀ dɛ̀itɛní, kɛ̀ bɛ̀ dèkɛ kɛĩ́nkɛ̀ m bo bɛ̀ cṹũnní.
3Kɛ̀ bɛ̀ dèkɛ Kɑdimɛɛdi tɑ̃rì kɛ sɔ̀ri ḿ bɛ̀ wɑmmú kɛ́ bɛ̀ sɔ̀tɛní, kɛ̀ bɛ̀ mɛ ntɑ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì fũ̀ɔ̃̀ kɛ sɔ̀ri n duɔ́ nkɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó musĩ̀mmù mbɛ̀ dɔmmù.
4Kɛ̀ bɛ̀ duɔ́ mbɛmɑ́ɑ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ kɛ bo nɑɑ́ ntidɑɑtì, n duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ feu dɛ bíɛ́kɛ̀. N nɔ̀nfɛ̀ yóó mbomu bɛ ĩ́nkɛ̀ dɛ̀ nɛ̀ í tú kɛ̀ m̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀, n yó mbɛ̀ dɔɔri mɛyɛi mmɛ.
5Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ kɑ̀ɑ́kɛ́ kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ o nɔ́mbii kɛ̀ sɑ̃̀ntɛ̀mu, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɛ̀ bo kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔmmú yɛkúdɑbùò, kɛ̀ kù kɑ̀ɑ́kɛ́ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ ítɛ́ní kɛ́doroo mɛniɛ nhɔ̃ɔ̃ tɑ Esibiti kó kukó nNiidi kɛ́yĩ́mɛ̀.
6Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bo kɛĩ́nkɛ̀ nkɛ, kɛ̀ tɛ ɑ̃̀nhɑ̃̀nkù còḿmú kɛtenkɛ̀. Kuù ɔ̃ɔ̃ yú dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó mɛniɛ nkɛ mɛ̀ yɑɑtɛ́ní kɛtenkɛ̀. Kuù yètìrì tu ti Yiɛ̀ nKuyie.
7Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Díndi Isidɑyɛɛribɛ mí ndi wúómmɛ̀ di í pɛ̃ɛ̃tɛ́ Kuusi ɛì kɔbɛ. Míì di dènnɛní Esibiti, kɛ̀ míì dènnɛní Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ Kɑfutɔɔ, kɛ dènnɛní Asidii kɔbɛ Kiidi.
8Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n wúómmu Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìyuu cɑ̀kɛmɛ̀ kɛ yóó dì kùɔ pɑ́íí kɛ̀ di kɔ̃mɛɛ deè kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. N nɛ́ í yóó deè Sɑkɔbu yɑɑ̀bí imɔu. Mí nKuyie mmíì bɛ́i.
9Mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n yóó duɔ́ nkɛ̀ ibotí tɛìi mɛɛ̀rɛ̀mu Isidɑyɛɛribɛ, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ mɛɛ̀rɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí tidiitì kɛ́bɑtɛ mɛbii nnɛ̀ tifùtì. Bɑ́ mɛbii mmɑmɛ̀ bɑ́ɑ́ do kɛtenkɛ̀.
10N kó bɛnìtìbɛ̀ bɛɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀, bɛɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú: Mɛyɛi nyí yóó ti tɔ́ɔ́nnɛ̀, mɛyɛi nyí yóó ti kɑ́ɑ́kɛ́ bɛ̀ yóó kú mudoò miɛkɛ nkɛ.
11Mɛm̀mɛ kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ yiè m bo íi nDɑfiti kó difii dìì dɔ́ kɛ́do, kɛ́ĩ́tínɛ́ iyiɛ kɛ́íi nyiduotí, m bo wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́ Dɑfiti cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ̀ do dòmmɛ̀.
12Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ wɛ̃tɛ kɛ́tiekɛ Edɔmmu tenkɛ̀ nɛ̀ ibotí tɛì ìì do tú n kpɛyi i kɔkɛ. Mí nKuyie mmíì bɛ́i nkɛ yóó dɛ̀ dɔ̀ɔ̀.
13Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ yiè kèrínímu kɛ̀ yiè nníí bo ndɔtì kɛ bɔti kòo tɔù ò tũ̀ nkɛ dɛìtì tidiitì. Kɛ̀ yiè nníí mbɔti dɛtie nkòo tɔù ò tũ̀ nkɛ tɔ̃ũ̀tì yɛtebɛ. Dɛ yiè fínyĩ̀ kó mɛnɑɑ̀ mbo mpũɔ̃̀ nyɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ sitɑ̃ɑ̃́ simɔuu sɑ̃ɑ̃kɛ.
14Dɛ yiè m bo wɛ̃tɛ kɛ́cónnɛ́ n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ fɔ̃̀tɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́ bɛ ɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ do pùɔ kɛ́mbo, kɛ́nfiiku fínyĩ̀ kó dɛtie kɛ yɔ̃̀ ndɛ nɑɑ̀ kɛ fiiku dɛtie mbɛ pénnɛ̀ kɛ́ntɔ̃ũ dɛ bɛ.
15M bo wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ fìí mbɛ tenkɛ̀ n do bɛ̀ duɔ́ nkɛ̀, bɑ́ òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ bɛ̀ uutɛ́. Mí nKuyie mmíì bɛ̀ te kɛ̀ míì bɛ́i.