Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Annabi Amosi

Annabi Amosi 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N naxa laamatunyi nde to, Marigi nu na sɛrɛxɛbade fari. A naxa a yamari, «Salide xunyi rabira, salide sanyi itala. A birin xa bira mixie xun ma. N e xa die halakima nɛ santidɛgɛma ra. Mixi keren mu kisima. Mixi keren mu a nɔxunma n ma.
2Hali e goro aligiyama, n nee suxuma nɛ. Xa e te koore ma, n nee ragoroma nɛ.
3Xa e e nɔxun n ma Karemele geya fari, n e fenma nɛ, n e suxu. Xa e e nɔxun n ma baa bun ma, n bɔximasee yamarima nɛ a xa e xin.
4Xa e yaxuie e xanin konyiya kui, n yaamari fima nɛ e xa e faxa santidɛgɛma ra. N nan n ya tima nɛ e ra, kɔnɔ na mu findima munafanyi ra e bɛ, a findima ɲaxankatɛ nan na e bɛ.»
5Marigi Alatala, naxan na Mangɛ ra, xa a a ɲanige a xa din bɔxi ra, bɔxi sɛrɛnma nɛ, mixi birin lu sunnunyi kui, a itema nɛ, a man a igoro alɔ Misira xure Nili na banbaran ɲɛ.
6A bara a xa lingira ti koore ma. A bara koore walaxɛ lu bɔxi xun ma. A ye rakelima baa ma, a radin bɔxi ma. A xili nɛ Alatala.
7Alatala xa masenyi nan ya: «Isirayilakae, wo tide mu gbo n bɛ alɔ Etiyopikae? N mu wo ramini xɛ Misira bɔxi ra, alɔ n Filisitakae ramini Kafatoro ki naxɛ? N mu wo ramini xɛ Misira bɔxi ra, alɔ n Siriyakae ramini Kiro ki naxɛ?
8Wo wo yae rabi: Marigi Alatala bara yunubitɔɛe xa mangɛya to, a fama nɛ na halakide yi duniɲɛ bɛndɛ fuɲi fari.»
9Alatala xa masenyi nan ya: «Kɔnɔ n mu Yaxuba bɔnsɔɛ birin halakima. N yaamari fima nɛ alako Isirayila bɔnsɔɛ xa mayegeti. N a ifema nɛ alɔ maale ifema ki naxɛ, alako xɔri fanyi keren naxa bira.
10Kɔnɔ yunubitɔɛe naxee birin na n ma ɲama ya ma, n e faxama nɛ santidɛgɛma ra, e tan naxee a falama, ‹I mu fama muxu ɲaxankatade, na ɲaxankatɛ mu muxu lima.›»
11«Na lɔxɔɛ n Dawuda xa mangɛya kanaxi itema nɛ. N fama nɛ na yailande, n fama nɛ a rakelide alɔ a singe.
12E man Edon masɔtɔma nɛ, a nun si birin n xili saxi naxee xun ma.» Alatala xa masenyi nan na ki, a fama nɛ na birin nakamalide.
13Alatala xa masenyi nan ya: «Wo wo yae rabi: Lɔxɔɛe fama a lide, xɛ sae nun xɛ xabae walima waxati keren nɛ. Wɛni bae nun xɛ sae, fan walima waxati keren nɛ. Wɛni gboma nɛ geyae fari, han geyae birin bunda.
14N nan n ma ɲama ragbilenma nɛ a xɔnyi kelife ra konyiya kui. E fama nɛ taa kanaxie tide, e sabatima dɛnnaxɛ. E wɛni bilie sima nɛ, e a wɛni min. E laakɔɛ sama nɛ, e a bogi don.
15N man e rasabatima nɛ e xa bɔxi ma. E mu kelima bɔxi ma sɔnɔn n dɛnnaxɛ fixi e ma.» Wo Marigi Alatala xa masenyi nan na ki.