Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Amoxa

Amoxa 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yarshshiyo sohuwaa matan Godai eqqidaashin, taani be7aas. I tana hagaadan yaagiis; “Baasoi qaaxxanaadan, Beeta Maqidasiyaa gumbbuwaa shoca; shocada asa ubbaa huuphiyan mentteretta. Hegaappe attiya asaa taani bisuwan worana. Baqatiya asi kessi ekkenna; kessi ekkida asikka paxa attenna.
2Eti biittaa bookkidi, Si7ooliyau duge wodhdhikkokka, taani eta hegaappe kessana. Saluwaa pude kiyikkokka, taani eta hegaappe duge wottana.
3Eti Qarmmeloosa Deriyaa xeeran qosettikkokka, taani eta koyada hegaappe kessana. Abbaa ciimmaa giddo gelidi, ta sinttaappe geemmikkokka, taani miimminttiyaa azazin, i eta dukkana.
4Qassi bantta morkketun omoodettidi, eti biikkokka, yan eti bisuwan haiqqanaadan, taani azazana; taani eta iita aifiyan xeellanaappe attin, lo77o aifiyan xeellikke” yaagiis.
5Godai, Ubbaappe Wolqqaama GODAI sa7aa bochchees; bochchin sa7ai seerees; qassi sa7an de7iyaabai ubbaikka yeekkees. Naile SHaafai kixxidi balbbuqettiyoogaadan, biitta ubbai balbbuqettees; qassi he kixai wodhdhiyoogaadankka wodhdhees.
6I bau de7iyo sohuwaa saluwan giigissees; a baasuwaakka sa7an baasees. Qassi i abbaa haattata xeesidi, biittaa bollan duge gussees; ayyo sunttai GODAA.
7GODAI hagaadan yaagees; “Inttenoo, Israa7eela asatoo, intte taayyo Toophphiyaa asaa mala gidekketiiyye? Taani inttena Gibxxe biittaappe kessidoogaadan, Pilisxxeema asaa Kafttoorappe, qassi Sooriyaa asaakka Qiirappe kessaas” yaagees.
8GODAI hagaadan yaagees; “Be7ite, Ubbaa Haariya GODAA aifee nagaranchcha kawotettaa bollan de7ees. Taani a biittaa bollappe xaissana; shin taani Yaaqooba zariyaa muleera xaissikke.
9“Be7ite, kattaa zazzariyan zazzariyoogaadan, Israa7eela asaa kawotettatu ubbaa giddon zazzaranaadan, taani azazana; shin eta giddon ammanettiyaageetuppe issoinne sa7an wodhdhidi xayenna.
10‘Nuna aiba iitabinne gakkenna woikko demmenna’ yaagiya ta asaa giddon de7iya nagaranchchati ubbai bisuwan wurana” yaagees.
11Qassikka GODAI, “He gallassi taani kolettidi kunddida keettadan hanida Daawita kawotettaa denttana; xoo7etida sohotakka bottokonana; qassi qolettidasaakka ooraxissana; taani a beniigaadan oottada keexxana.
12Hegeenne Israa7eela asai Eedooma biittaappe attidaageetanne ta sunttan xeesettida kawotettata ubbaa laattanaassa” yaagees. Hagaa oottiyaagee tana GODAA.
13GODAI hagaadan yaagees; “Be7ite, kattaa cakkiyaageeti cakkidi wurssennan de7ishin, gadiyaa goyiyaageeti gakkiyo wodee, woiniyaa teeraa gum77iyaageetikka gum77idi wurssennan de7ishin, woiniyaa zeriyaageeti gakkiyo gallassati yaana. He wode dereti mal77o woiniyaa eessaa xokkana; keratu ubbaappekka woine eessai goggana.
14Omooduwan biida ta asaa Israa7eela zaarada ishalissana. Eti qolettida katamata zaaretti keexxidi, etan de7ana. Woine turaakka tokkidi, appe woine eessaa uyana. Qassi ataakilttetakka tokkidi, eta aifiyaa maana.
15Taani Israa7eela eta biittan tokkana; eti taani etayyo immido biittaappe naa77antto mulekka shodettokkona” yaagees. Hagaa yootiyaagee GODAA intte Xoossaa.