Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Amɔsu

Amɔsu 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amɔsu, u Yinni Gusunɔ wɑ u yɔ̃ sɑ̃ɑ yerun yɑ̃ku yerɔ. Mɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, u sɑ̃ɑ yerun gberebɑ soowo sɑɑ ben wɔllun di kpɑ tem mu diiri, kpɑ bu wɔruku bu tɔn be bɑ wɑ̃ɑ mi kpuron winu kɔsuku. Kpɑ wi, Yinni Gusunɔ u de bu be bɑ tie go tɑbu sɔɔ kɑ tɑkobi. Bɑɑ ben goo kun kpɛ̃ u kisirɑ u doonɑ.
2Bɑɑ bɑ̀ n kukuɑ gɔriɔ, win nɔmu gɑ koo bu yɑrɑmɑ. Bɑɑ bɑ̀ n yɔɔwɑ wɔllɔ, u koo bu sɑrɑsiɑmɑ.
3Bɑ̀ n dɑ bɑ kukuɑ guu te bɑ mɔ̀ Kɑɑmɛlin wii kpiirɔ, u koo bu kɑsu, kpɑ u bu mwɑ. Bɑ̀ n numɑ nim wɔ̃kun sɔɔwɔ, u koo de wɑɑ bɑkɑ yu bu dwɛ̃ɛ migum.
4Ben yibɛrɛbɑ bɑ̀ n mɑɑ bu yoru mwɛɛrɑ, u koo de yibɛrɛ be, bu bu go kɑ tɑkobi. U ko n bu nɔni girɑriwɑ, kpɑ u bu kɔ̃sɑ kuɑ, n ǹ mɔ geɑ.
5Mɑ Amɔsu u nɛɛ, Gusunɔ wɔllu kɑ tem Yinni u tem bɑbɑ, mɑ mu kɔsikirɑ. Mɑ mɛn tɔmbu kpuro bɑ gɔɔ wooru sɔ̃. Mɛ kpuro mu kukumɔ, mɑ mu suremɔ nge Egibitin dɑɑ bɑkɑ te bɑ mɔ̀ Nilun nim.
6U win wɑ̃ɑ yeru bɑnɑ wɔllɔ, mɑ u derɑ wɔllɑ kuɑ tem girum kpɛɛru. U nim wɔ̃kun nim mɛnnɑ, mɑ u mu yɛ̃kɑ tem sɔɔ. Win yĩsirɑ Yinni Gusunɔ.
7Yinni Gusunɔ u mɑɑ nɛɛ, bɛɛ Isirelibɑ, i ǹ Etiopigibu kere nɛn nɔni sɔɔ. Geemɑ, nɑ bɛɛ yɑrɑ Egibitin tem di. Adɑmɑ nɑ mɑɑ Filisitibɑ yɑrɑ Kɑfitorin di. Mɑ nɑ mɑɑ Sirigibu yɑrɑ Kirin di.
8Wee, nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ Isirelibɑn bɑndu nɔni girɑri, domi tɑ torɑ. Kon tu kpeerɑsiɑwɑ hɑnduniɑ sɔɔ. Adɑmɑ n ǹ mɔ Isirelibɑ kpurowɑ kon kpeerɑsiɑ. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni geruɑ.
9Wee, kon nɛn woodɑbɑ wɛ̃, kpɑ n Isirelibɑ sĩire bwese tukunun suunu sɔɔ nge mɛ bɑ rɑ dobi sĩire, bɑɑ yen bin teeru tɑ kun kɑ wɔrɑ.
10Nɛn tɔn be bɑ durum mɔ̀, mɑ bɑ gerumɔ bɑ mɔ̀, nɑ ǹ bu nɔni swɑ̃ɑru suremɔ, bɑ koo be kpuro gowɑ tɑbu sɔɔ.
11Tɔ̃ru gɑrɑ sisi tè sɔɔ kon Dɑfidin bɑndu seeyɑ te tɑ sɑ̃ɑ nge yɛnu ge gɑ bɑnsu kuɑ. Kon tu sɔmɛ, kpɑ tu se tu wurɑmɑ nge yellu.
12Kpɑ bu wɑ bu Edɔmubɑn tem kɑ bwese tuku ni nu rɑɑ mɑn sɑ̃ɑmɔn tem mwɑ. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ kon yeni ko.
13Wee sɑɑ yɑ sisi yè sɔɔ bɑ̀ n gɑ̃, n ǹ tɛɛmɔ bu kɑ kpɑm duure. Bɑ̀ n resɛm duurɑ, n ǹ tɛɛmɔ bu kɑ ye gɑmɑ. Bɑɑ kɑ guunu wɔllɔ resɛm yɑ koo kpiwɑ yɑ n tɛrie bu kɑ tɑm ko.
14Kon nɛn tɔmbu Isirelibɑ yɑkiɑ yorun di. Kpɑ bu wure bu wuu si su rɑɑ bɑnsu kuɑ seeyɑ bu sinɑ mi. Bɑ koo resɛmbɑ duure, kpɑ bu yen tɑm nɔ. Bɑ koo dɑ̃ɑ gbɑɑnu ko, kpɑ bu yen mɑrum di.
15Kon den bu girɑwɑ n sire dim dim nge dɑ̃ɑ, bɑ n wɑ̃ɑ ben temɔ mɛ nɑ bu wɛ̃ mi. Goo kun mɑɑ bu wukɑmɔ mɛ sɔɔn di. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni geruɑ.