Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Samuɛli

1 Samuɛli 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Zĩbeezĩ Filitɛ̃ↄ ń zĩgↄ̃ↄ kã̀aa, aa ye gɛ́ zĩkai ń Isailiↄ. Ɔ̃ Akisi ò Davidiɛ: Asa ń dↄ̃ kɛ́ mpi ń n gbɛ̃́ↄ á gɛmanↄ zĩkaió?
2Ɔ̃ Davidi òɛ̀: Too, ńyↄ̃ e sa lá mapi n zↄ̀blena má kɛ. Ɔ̃ Akisi òɛ̀: Tó màaɛ, má n kɛ ma dↄ̃̀ana ũɛ e gↄↄpii.
3À mↄ lè Samuɛli gà kↄ̀, Isailiↄ kã̀aa píi, aa ↄ́ↄlↄ̀ aà gaa yã́ musu, ↄ̃ aa aà vĩ̀ a bɛ wɛ̃́lɛu Lama. Saulu wɛlɛndeↄ ń gɛ̀sisinaↄ yà Isaili bùsuu.
4Kɛ́ Filitɛ̃ↄ kã̀aa, aa mↄ̀ bòokpà Sunɛũ. Ɔ̃ Saulu Isailiↄ kã̀aa píi, aa bòokpà Giliboa.
5Kɛ́ Saulu Filitɛ̃ zĩgↄ̃ↄ è, vĩa aà kũ̀, sↄ̃ kɛ̃̀aàgu maamaa.
6A gbɛ̀a Diiwa, ↄ̃ Dii i wewà nana guu ge ń gbɛlaao ge ń ãnabioo.
7Ɔ̃ Saulu ò a ìwaↄnɛ: À nↄɛ wɛlɛnde gɛ̀sisina wɛɛlɛmɛɛ mà gɛ́ yãgbɛaiwà. Ɔ̃ aa òɛ̀: Nↄɛ wɛlɛnde gɛ̀sisinae ku Ɛndoo.
8Ɔ̃ Saulu azĩa lìlɛ à pↄkasa pãleↄ dà, ↄ̃ à gɛ̀ nↄɛpi lè gwãasĩna ń a gbɛ̃ↄn plaↄ sãnu. A òɛ̀: To n tã́a mↄ́, ní gɛ pↄ́ ma aà tↄ́ ònɛ sísimɛɛ.
9Ɔ̃ nↄɛpi òɛ̀: Ń dↄ̃ sã́asã yã́ pↄ́ Saulu kɛ̀. À a bùsu zↄ̃̀ wɛlɛndeↄ ń gɛ̀sisinaↄnɛ. Bↄ́yãi ńlɛ baikpamɛɛ wà ma dɛi?
10Ɔ̃ Saulu lɛgbɛ̃̀ɛ̀ ń Dii tↄ́o à mɛ̀: Má sì ń Diio wa ĩadama yã́ɛ bee musuo.
11Ɔ̃ nↄɛpi mɛ̀: Gɛ kpele mà sísinɛi? À mɛ̀: Samuɛliɛ.
12Kɛ́ nↄɛpi Samuɛli è, à wii pã̀lɛ a ò Sauluɛ: Ḿmɛnn Saulu. Bↄ́yãi n ↄ̃nↄkɛ̀imɛɛi?
13Ɔ̃ kípi òɛ̀: Ńsu to vĩa n kũo. Bↄ́ ń èi? A òɛ̀: Gyaade má è, àlɛ bↄ tↄↄlɛu.
14Saulu aà là à mɛ̀: Kpelewa a dɛi? A òɛ̀: Mae zie mɛ́ lɛ́ mↄ́, a ulada daa. Ɔ̃ Saulu dↄ̃̀ kɛ́ Samuɛliɛ, ↄ̃ à kùlɛ à wùlɛ a gbɛɛu.
15Ɔ̃ Samuɛli aà là à mɛ̀: Bↄ́yãi n ĩadàa, ńlɛ ma sísii? A wèwà à mɛ̀: Ma wɛ́tɛ̃a zↄ̃ↄ èɛ. Filitɛ̃ↄ mɛ́ mↄ̀ zĩkaimanↄ, mɛ́ Lua bↄ̀ ma kpɛɛ. Ìli wea ń ãnabio ge nana guu lↄo. A yã́i ma n sisi. Omɛɛ lá má kɛ.
16Samuɛli òɛ̀: Dii bↄ̀ n kpɛ à gↄ̃̀ n ibɛɛ ũɛ, mɛ́ ńlɛ yãgbɛaa sↄ̃ bɛ?
17Dii kɛ̀nɛ lá a dàmɛɛ má òwaɛ. À n bↄ kpalau à n gbɛ̃́dee Davidi kpàu.
18Dii bee kɛ̀nɛ gbã, kɛ́ ni aà yãmao yã́iɛ. Ni pↄkũma pãsĩ bↄbↄɛ̀ Amalɛkiↄwao.

19Dii a Isailiↄ ń mpio kpa Filitɛ̃ↄwaɛ. Mpi ń n nɛgↄ̃ɛↄ áↄ kumanↄ la zia. Dii a Isaili zĩgↄ̃ↄ kpa Filitɛ̃ↄwa.
20Samuɛli yã́pi tò vĩa Saulu kũ̀ maamaa, ↄ̃ à lɛ̀lɛ a gbɛɛu sↄlↄlↄ gↄ̃̀ↄ. Aà yɛ̃̀ɛɛ làa, asa i pↄe ble gↄↄ bee ge gwã́ beeo.
21Kɛ́ nↄɛpi mↄ̀ Saulu kĩ́i, a è gili gɛ̃̀aàgu maamaa, ↄ̃ a òɛ̀: Mapi n zↄ̀blena ma n yãmà, ma azĩa kaikɛ̀, ma yã́ pↄ́ ń òmɛɛ kɛ̀.
22Ǹ n zↄ̀blena yãma sa. To mà blɛ dilɛnɛ, ní ble, kɛ́ ǹ gbãakũ, ní gɛ̃zɛa.
23Ɔ̃ Saulu gì à mɛ̀: Má pↄbleo. Kɛ́ aà ìwaↄ nàɛwà sãnu ń nↄɛpio, ↄ̃ à ń yãmà. Ɔ̃ à fɛ̀lɛ bùsuu à zↄ̃̀lɛ liiwa.
24Nↄɛpi zunɛbↄlↄ mɛkpaa vĩ dↄa a bɛ. À gɛ̀ a dɛ̀ gↄ̃̀ↄ, ↄ̃ à pɛ̃ɛti sɛ̀ a dɛ̀ à kàa kɛ̀ò.
25A dìlɛ Saulu ń a ìwaↄnɛ. Aa blè, ↄ̃ aa fɛ̀lɛ tà gwã́ bee gↄ̃̀ↄ.