Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 SAMUELA

1 SAMUELA 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unai neganai Pilistia taudia ese edia tuari taudia idia haboua, Israela taudia do idia tuari henia totona. Vadaeni Akisi ese Davida ia hamaoroa, ia gwau, “Lau ura oi bona oiemu orea taudia ese lauegu Pilistia taudia do umui durua.”
2Davida ese Akisi dekenai ia haere, ia gwau, “Io, namo, lau be oiemu hesiai tauna, oi ese lauegu kara namona do oi itaia.” Akisi ese Davida ia hamaoroa, ia gwau, “Namo, lau ese lauegu gima tauna oi do lau halaoa, lauegu mauri dinadia ibounai.”
3Samuela be ia mase vadaeni, bona Israela taudia ibounai be ia dainai idia taitai. Unai murinai iena hanua korikori, Rama dekenai idia guria. Saulo ese danu babalau taudia bona meamea taudia ibounai Israela tano dekena amo ia lulua vadaeni.
4Pilistia taudia be idia haboua, bona idia raka mai, Suneme dekenai idia kamepa. Vadaeni Saulo ese Israela taudia ibounai ia haboua, Gileboa dekenai idia kamepa.
5Saulo ese Pilistia tuari taudia ia itaia, vadaeni ia gari bada, iena kudouna ia manoka momokani.
6Unai dainai Saulo ese Lohiabada ia nanadaia, to Lohiabada be ia haere lasi, nihi dekena amo, o Urima bona Tumima dekena amo, o peroveta taudia dekena amo, lasi momokani.
7Saulo ese iena hesiai taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Babalau hahine ta do umui tahua, vadaeni lau ese ia dekenai do lau lao, ia dekenai do lau henanadai.” Iena hesiai taudia idia haere, idia gwau, “Babalau hahine ta be Ene Doro dekenai ia noho.”
8Vadaeni Saulo ese iena toana ia haidaua, bona dabua idau ia atoa, vadaeni ia, mai tau rua danu idia lao. Hanuaboi neganai idia be unai hahine dekenai idia ginidae. Saulo ia hereva, ia gwau, “Hahine e, mase tauna ta ena ladana do lau gwauraia, unai tau ena laumana dekenai do oi boiboi, do ia daekau mai.”
9Hahine ia haere, ia gwau, “King Saulo ena kara oi diba lasi, a? Ia ese babalau taudia bona meamea taudia ibounai Israela dekena amo ia lulua. Badina dahaka oi ese lau oi koia, lau do idia alaia totona?”
10Vadaeni Saulo ese gwauhamata metau momokani ia gwauraia, ia gwau, “Lohiabada ia mauri noho hegeregere, inai kara do oi karaia neganai, davana do oi davaria lasi.”
11Hahine ia gwau, “Daika do lau boiria, oi dekenai do ia hedinarai mai?” Saulo ia haere, ia gwau, “Samuela.”
12Hahine ese Samuela ia itaia, vadaeni ia boiboi bada, bona Saulo dekenai ia hereva, ia gwau, “Badina dahaka lau oi koia noho? Oi be King Saulo!”
13King ese ia hamaoroa, ia gwau, “Oi gari lasi, dahaka oi itaia?” Hahine ese Saulo ma ia hamaoroa, ia gwau, “Lauma ta lau itaia, ia be tano dekena amo ia daekau mai noho.”
14Ma Saulo ia nanadaia, ia gwau, “Iena toana be edena bamona?” Hahine be ia gwau, “Tau buruka ta ia daekau noho, ia be mai ena dabua latana.” Vadaeni Saulo ia diba unai be Samuela. Unai dainai ia tui diho, bona iena kwarana be tano dekenai ia atoa, ia tomadiho.
15Vadaeni Samuela ese Saulo ia hamaoroa, ia gwau, “Badina dahaka lau oi hanogaia? Badina dahaka lau oi abia daekau?” Saulo ia haere, ia gwau, “Lau be lau laloa momo momokani, badina be Pilistia taudia ese lau idia tuari henia, bona Dirava ese lau ia rakatania, lau dekenai ia haere lasi, peroveta taudia dekena amo lasi, bona nihi dekena amo lasi. Unai dainai oi dekenai lau boiboi noho, edena bamona do lau karaia? Mani emu kara, lau do oi hadibaia.”
16Samuela ese Saulo ia haere henia, ia gwau, “Lohiabada ese oi ia rakatania, bona ia ese oi ia dagedage henia noho. Unai dainai, badina dahaka lau oi boiria noho?
17Lohiabada ese oi dekenai ia karaia gaudia, be ia ese lau dekena amo ia gwauraia vadaeni gaudia hegeregere. Badina be Lohiabada ese basileia oi dekena amo ia kokia vadaeni, bona Davida dekenai ia henia vadaeni.
18Oi ese Lohiabada oi kamonai henia lasi, bona Lohiabada ena badu siahu herea Amaleka taudia dekenai, ena anina oi havaraia lasi. Unai dainai hari dina Lohiabada ese inai laloa hekwarahi oi dekenai ia henia vadaeni.

19Lohiabada ese oi bona Israela taudia danu Pilistia taudia edia siahu henunai umui do ia atoa. Bona kerukeru oi bona oiemu natuna tau be lau danu do umui haboua. Lohiabada ese danu Israela ena tuari orea be Pilistia tuari orea edia siahu henunai do ia atoa.”
20Vadaeni Samuela ena hereva dainai Saulo be maoromaoro tano dekenai ia moru diho, bona ia gari bada herea. Ia be manoka momokani, badina be unai dina ta bona hanuaboi ta, aniani ta ia ania lasi dainai.
21Hahine be Saulo dekenai ia lao, ia itaia, gari ese ia hamanokaia momokani, vadaeni ia hamaoroa, ia gwau, “Lohia e, lau ese oiemu hereva lau kamonai, bona oiemu ura lau karaia totona, egu mauri lau atoa diho.
22Unai dainai, egu hereva mani oi kamonai, aniani sisina do lau abia hegaegae, do oi ania, oiemu tauanina do ia goada, vadaeni oiemu dala dekenai do oi lao.”
23Saulo be ia ura lasi, ia gwau, “Do lau aniani lasi.” To iena hesiai taudia bona unai hahine ese idia noia goada, vadaeni ia ese edia noinoi ia kamonai. Unai dainai Saulo be tano dekena amo ia toreisi, mahuta patana dekenai ia helai diho.
24Unai hahine be mai ena boromakau natuna ta, ia ubua gauna. Vadaeni ia alaia haraga. Bona paraoa ia abia hegaegae, bona beredi, mai hatubua gauna lasi, ia gabua.
25Vadaeni unai aniani be Saulo bona iena hesiai taudia edia vairanai ia atoa, idia ania. Vadaeni idia toreisi, unai hanuaboi neganai idia raka lao.