Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SONAASI

SONAASI 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Diyiè mɑrì kɛ̀ Kuyie mbɛ́innɛ̀ Sonɑɑsi, Amitɑii birɛ kɛ dɔ̀:
2Ítɛ́ kɛ́kɔtɛ Ninifu dihɛidiɛ̀ kɛ́ bɛ̀ cɑu. Bɛ yɛi mmɛɛ̀ sũ̀ṹ n tɛ̃́nkɛ í nɑ kɛ bo mmi.
3Kɛ̀ Sonɑɑsii ítɛ́ kɛ nɛ́ cokɛ́ kɛ bo kɔtɛ Tɑsisi ɛì mɛdɛ́timɛ̀ kɛ́dɛ́tɛ́nɛ̀ Kuyie. Mɛm̀mɛ ò ìtɛ́mɛ̀ kɛ́kɔtɛ Sɑfɑɑ kɛ́yɑ̀ bɑ̀tóò wèè kɛ̀ kɔ̀ri, kɛ́yietí mucèmmu díítí kɛ́tɑ kɛ̀ bɛ̀ɛ kétɛ́ kɛ́nkɔri Tɑsisi. Ò do cokù kɛ bo dɛ́tɛ́nɛ̀ Kuyie nku.
4Kɛ̀ Kuyie mmɛ nduɔnní kuyɑɑkperíkù kɛ̀ kù nfuuti dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ, kɛ̀ bɑ̀tóò ndɔ́ kɛ́pɔntɛ.
5Kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mpĩ́ mbɑ̀tóò yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nyu bɛ bɔkɛ̀, bɛ bɔkɛ̀, kɛ dɛì tinɛntì bɑ̀tóò miɛkɛ kɛ buɔ̀nko dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ̀ dɛ̀ bo yɑukɛ. Kɛ̀ Sonɑɑsi yie cùtɛ́ bɑ̀tóò fũ̀ɔ̃̀ kɛ yɛ̃̀ nkɛ duɔ́.
6Wèè bɑkɛ́ bɑ̀tóò kòo tɔ́ɔ́nko kɛ dɔ̀: A duɔ́mɑɑ̀? Ítɛ́ kɛ́kuɔ́nnɛ̀ ɑ kó Kuyie nkɛ̀ dɛ̀ nɑɑti kùu dɑɑtɛní ti kpɛ́í nkɛ ti bɑ́ɑ́ kú.
7Kɛ̀ bɑ̀tóò yɛmbɛ̀ dɔ̀: Yóunɛ̀ kɛ̀ tí bɔ nyidíítí kɛ́yɑ̀ wèè ti tɔní dɛ kó mɛyɛi. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ì bɔ nkɛ̀ ìi bɛnkɛ Sonɑɑsi.
8Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Kɛ̀ fɔ̃́ɔ̃̀ mɛ̀nkɛ nwe, nɑ́kɛ́ ɑ yɛ̀nní dɛ̀ nɛ̀ ɑ ɛì nɛ̀ ɑ tɔ̃mmú tú mù nɛ̀ ɑ botí.
9Kòò dɔ̀: N tú Ebedee nwe, kɛ dé n Yiɛ̀ nKuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀, kùù dɔ̀ɔ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nɛ̀ kɛtenkɛ̀.
10Kɛ̀ Sonɑɑsii bɛ̀ nɑ̀kɛ́ ò cokùnɛ̀mɛ̀ Kuyie nku, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ ɑutɛ́ kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: A dɔ̀ɔ̀ bɑ mbotí nku?
11Ti yóó dɑ yĩ́mɛ kɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rìi bonkɛ? Kɛ yɛ̃́ kuyɑɑkù do sɔkɛ́mɛ̀ kɛ dɔkɛ kpénkú.
12Kòo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N túótɛ́nɛ̀ kɛ́dootóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ kòo bonkɛ. N yɛ̃́mu kɛ tú míì te kɛ̀ kuyɑɑkù dɛu.
13Kɛ̀ bɛ̀ ncĩ́ɛ̃́kɛ́ kɛ pɑɑ̀tì mɛniɛ nnɛ̀ bɛ wɛ̃rímú mumɔu kɛ bo tuɔkɛ kɛtenkɛ̀ borɛ̀, kɛ̀ kuyɑɑkù dɔkɛ kpénkú kɛ̀ bɛ̀ɛ yĩɛ̃kɛ.
14Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yóu kɛ́kuɔ́nnɛ̀ Kuyie nkɛ dɔ̀: Áú ti Yiɛ̀ nKuyie! Bɑ́ɑ́ ti kuɔ onìtì yie nkpɛ́í, ò bɑ́ɑ́ kú kɑ̀ɑ ti cɑɑ̀rɛ̀. Fɔ̃́ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ dɔ̀ɔ̀ ɑ dɔ́mɛ̀.
15Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ túótɛ́ Sonɑɑsi kɛ́dootóo mɛniɛ mmiɛkɛ kɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rìi cómmú.
16Kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ ɑutɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɔtɛ Kuyie nkɛ́ kù fèútɛ́ fɛɔ̃fɛ̀, kɛ́ kù cɑ̀nnɛnɛ̀ dinùù.