Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - 1 Samuel

1 Samuel 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Benjamiʌ̃neba yõna Quis abadada b̶asia. Idjira Abiel warra basía. Abielera Zero warra basía. Zerora Becorá warra basía. Becorára Apía warra basía. Apíara Benjamiʌ̃neba yõna basía. Maʌ̃ ẽberã Quis abadara dji droma basía.
2Idjia warra cũdrada erob̶asia Saul abadada. Saulora jũma israelerã cãyãbara quĩrãwãrẽãra b̶asia idjab̶a drasoara b̶asia.
3Ewari ab̶a Saul zeza Quis burroda ʌ̃cʌrʌ nẽbasid̶aa. Maʌ̃ carea idji warra Sauloa nãwã jarasia: –Dadji burrora jʌrʌd̶e wãdua. Nezocada ab̶a ededua.–
4Ara maʌ̃da Saulba Epraiʌ̃ eyaid̶a b̶ʌ ẽjũãne, Salisad̶e, Saaliʌ̃ne, Benjamiʌ̃ ẽjũãne bid̶a jʌrʌ nĩbasia. Mãwãmĩna unuẽ́ basía.
5Zup ẽjũãne jũẽsid̶ad̶e Saulba idji nezocaa jarasia: –Jẽda wãna. Naʌ̃bara mʌ̃ zezara idji burro carea sopua b̶ʌẽ́a ãtebʌrʌ dadji carea sopua b̶ʌa.–
6Dji nezocaba panusia: –Naʌ̃ purud̶e Ãcõrẽneba bed̶eabarida b̶ʌa. Jũmarãba idjira waya panʌa. Jũma idjia jarabʌrʌra wãrãda mãwãbaria. Idjimaa wãna. Idjia poya jaraisicada sãma burrora jʌrʌd̶e wãnida panʌda.–
7Saulba panusia: –Mãẽteara wãna. Baribʌrʌ ¿cãrẽda idji itea eded̶i? Dadjia eneped̶ad̶a paʌ̃ra jõsia. Ni cãrẽ sid̶a neẽ́ panʌa idjía diad̶i carea.–
8Dji nezocaba panusia: –Mʌ̃a nama parata torroda ab̶a erob̶ʌa. Maʌ̃gʌra idjía diad̶ia jaramãrẽã sãma burrora jʌrʌd̶e wãnida panʌda.–
9Saulba jarasia: –Bia b̶ʌa. Wãna.– Ara maʌ̃da Saulora idji nezoca ume purud̶aa Ãcõrẽneba bed̶eabarimaa wãsid̶aa. (Maʌ̃ ewarid̶e israelerãba Ãcõrẽneba bed̶eabarira dau ẽsã unubarida jarabadjid̶aa. Maʌ̃ bẽrã ab̶aʌba Ãcõrẽa iwid̶i quĩrĩã b̶ʌd̶e jarabadjia: “Dau ẽsã unubarida acʌd̶e wãna.”)
11Jũẽbod̶od̶ad̶e eyad̶e ʌ̃taa nĩbasid̶aa. Maʌ̃ne awẽrãrã baido jued̶e wãbʌdada unusid̶aa. Ãdjia maʌ̃ awẽrãrãa nãwã iwid̶isid̶aa: –Dji dau ẽsã unubarira ¿naʌ̃ purud̶e b̶ʌca?–
12Awẽrãrãba nãwã panusid̶aa: –Mãẽ, nocoare b̶ʌa. Isabe wãnadua. Id̶i puruba eya borod̶e animarãda Ãcõrẽa babue diad̶i bẽrã idjira zesia.
13Purud̶e jũẽsid̶ara idjira isabe jʌrʌd̶adua. Mãwãẽ́bʌrʌ idjira eya borod̶aa ne cod̶e wãya. Idjiabʌrʌ animarã Ãcõrẽa babue diaped̶ad̶ada bia jara b̶ʌida b̶ʌa ẽberãrãba cod̶i naẽna. Isabe wãnibʌrʌ idjira ununia.–
14Ara maʌ̃da ãdjira purud̶aa ʌ̃taa wãsid̶aa. Jũẽbʌdad̶e Samuelera eya borod̶aa wãbʌrʌda ãdji ume quĩrãdjusia.
15Nurẽmaena Saul jũẽi naẽna Ãcõrẽba Samuelea naʌ̃gʌda cawabisia:
16–Nu ara naʌ̃ horaca mʌ̃a Benjamiʌ̃ ẽjũãnebemada ab̶a bʌmaa diabueya. Idjidrʌ b̶ʌdua mʌ̃ puru Israel boro bamãrẽã. Idjiabʌrʌ bãrãra pilisteorã jʌwaed̶abemada ẽdrʌ b̶ʌya. Mʌ̃a unu b̶ʌa mʌ̃ purura bio bia mĩga b̶ʌda. Idjab̶a mʌ̃a ũrĩ b̶ʌa ãdjirãba quĩrã djuburiada iwid̶i panʌda.–
17Samuelba Saul unusid̶e Ãcõrẽba idjía jarasia: –Jãʌ̃ ẽberãdrʌ mʌ̃a bʌ́a nuena jara b̶asia. Idjiabʌrʌ mʌ̃ purura pe erob̶aya.–
18Purud̶e ed̶a wãbadama Saulora Samuel caita wãped̶a jarasia: –Mʌ̃ djuburia mʌ̃́a jaradua dji dau ẽsã unubari dera sãma b̶ʌda.–
19Samuelba jarasia: –Dau ẽsã unubarira mʌ̃́a. Eya borod̶aa mʌ̃ na wãdua. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa id̶i bʌra mʌ̃ ume ne coida. Nu diaped̶a bʌa iwid̶ibʌrʌda mʌ̃a jaraya. Mãwãnacarea mʌ̃a bʌra idu wãbiya.

20Burro ewari ũbea adua panʌ carea sopuarãdua. Bʌ ẽberãrãba unusid̶aa. Maʌ̃ awara jũma israelerãba quĩrĩã panʌa bʌda, bʌ zezad̶eba yõbʌdarã sid̶a ãdjirã boroda b̶ead̶ida.–
21Saulba panusia: –Baribʌrʌ mʌ̃ra Benjamiʌ̃neba yõnada jãwã b̶ʌa. Dai purura Israeld̶eba yõped̶ad̶a doce purud̶ebemada dji caibeara b̶ʌa. Maʌ̃ awara Benjamiʌ̃neba yõped̶ad̶ad̶ebemada mʌ̃ ẽberãrãra dji ed̶aara b̶eaa. Maʌ̃da ¿cãrẽ cãrẽã bʌa mʌ̃́a mãwã jara b̶ʌ?–
22Maʌ̃be Samuelba Saulora, idji nezoca sid̶a eya borod̶e b̶ʌ ded̶aa edeped̶a ẽberãrã treinta panʌ tãẽna chũmebisia dji dromaara b̶ea chũmebadama.
23Maʌ̃be Samuelba ne djubaría nãwã jarasia: –Ne djara mʌ̃a bʌ́a awara b̶ʌbid̶ara enedua.–
24Ara maʌ̃da ne djubariba chĩded̶ebema djarada enesia Saulba comãrẽã. Maʌ̃ne Samuelba jarasia: –Codua. Mʌ̃a purua ãbaa ne cod̶i jarasid̶e naʌ̃gʌra bʌ itea awara b̶ʌbisia.– Ara maʌ̃da Saulora Samuel ume ne cosia.
25Mãwãnacarea ãdjira eya borod̶eba purud̶aa ed̶aa zed̶aped̶a Samuel ded̶e dji ʌ̃taarebema dejãne Saul itea cʌd̶ada osid̶aa.
26Mama Saulora cãĩsia. Nurẽma Samuelba Saul maʌ̃ ʌ̃taarebema dejãne b̶ʌda trʌ̃ped̶a jarasia: –Pirab̶aridua, wãida b̶ʌa.– Ara maʌ̃da Saulora piradrʌped̶a Samuel ume dajadaa wãsid̶aa.
27Purud̶eba wãbʌdad̶e Samuelba Sauloa jarasia: –Bʌ nezocaa jaradua na wãmãrẽã baribʌrʌ bʌra wad̶i wãrãdua. Ãcõrẽba jarabi b̶ʌra mʌ̃a bʌ́a jaraida b̶ʌa.– Ara maʌ̃da Saul nezocara na wãsia.