Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Samuɛli

1 Samuɛli 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bɛ̃yãmɛɛ buie ku, aà tↄ́n Kisi. Nɛgↄ̃naɛ mɛ́ à tↄbↄ̀. Bɛ̃yãmɛɛ bui mɛ́ Afia ì, ↄ̃ Afia Bekola ì, ↄ̃ Bekola Zeloo ì, ↄ̃ Zeloo Abiɛli ì. Abiɛli mɛ́ Kisipi ì.
2A nɛgↄ̃ɛ vĩ, aà tↄ́n Saulu. Ɛ̀waaso kɛfɛnaɛ. Aà sáa kú Isailiↄ guuo. An gbɛ̃e gbã̀a i vĩ aà gãuao.
3Kɛ́ Kisipi zàa'ĩnaↄ vũ̀aa, ↄ̃ a ò a nɛ́piɛ: Fɛlɛ zĩkɛnaↄ do sɛ à gɛ́ zàa'ĩnaↄ wɛɛlɛi.
4Ɔ̃ aa pã̀ Ɛflaiũ bùsu gusĩsĩdea ń Salisa bùsuo, ãma aa ku weo, ↄ̃ aa pã̀ Bɛ̃yãmɛɛ bùsua, aai ń eo. Ɔ̃ aa pã̀ Saalima bùsua, aai zàa'ĩnapiↄ eo.
5Kɛ́ aa kà Zufi bùsuu, Saulu ò zĩkɛna pↄ́ aa sãnupiɛ: Mↄ wà ɛa. Tó wi tao, ma mae a bílikɛ wá yã́ musuɛ, a zàa'ĩnaↄ yãda lↄo.
6Ɔ̃ zĩkɛnapi òɛ̀: Ma! Lua gbɛ̃́ kú wɛ̃́lɛɛ bee guu. A bɛɛɛ vĩ, yã́ pↄ́ à mɛ̀ a kɛ, ì kɛɛ. Wà gɛ́ we. A gí zɛ́ pↄ́ wá sɛ wà wá zàa'ĩnapiↄ e oiwɛ̃ɛa?
7Ɔ̃ Saulu a zãsìwà: Tó wálɛ gɛ́, bↄ́ wá gɛoɛ̀i? Blɛ i gↄ̃ wá bↄ̀ↄu lↄo. Wá pↄe vĩ wà Lua gbɛ̃́pi gbao. Ge bↄ́ wá vĩi?
8Ɔ̃ zĩkɛnapi ɛ̀a ò Sauluɛ: Gwa! Má ↄ yↄↄnae kũa la. Má aà gba, i wá da zɛ́ pↄ́ wá sɛ́wa.
9Ɔ̃ Saulu ò a zĩkɛnaɛ: N yãmaa ò. Wà gɛ́. Ɔ̃ aalɛ gɛ́ wɛ̃́lɛ pↄ́ Lua gbɛ̃́pi kuu. Kɛ́ aalɛ wɛ̃́lɛpi sĩ̀sĩ kṹ, aa kpàaũ ń wɛ̃́ndiaↄ, aalɛ gɛ́ ítↄi. Ɔ̃ aa ń lá aa mɛ̀: Gu'ena ku bɛa? (Isaili bùsuu yãa, tó gbɛ̃́ lɛ́ gɛ́ yãgbɛai Luawa ì mɛ: Mↄ wà gɛ́ gu'ena kĩ́i. Asa gbɛ̃́ pↄ́ wì o gbã ãnabi ↄ̃ wì o yãa gu'ena.)
12Aa wèmá aa mɛ̀: Ao, a ku aɛ we. À kɛ kpakpa. Gbã à sù, asa wa ye sa'o gulɛsĩuɛ.
13Tó a gɛ̃ wɛ̃́lɛu, á aà e e aàↄ gɛ́ gɛ́i pↄblei gulɛsĩpiu, asa wa pↄbleo e aà mↄ́. Aàpi mɛ́ a báaada sa'oblɛu gĩa, gbɛ̃́ pↄ́ wà ń sisiↄ i gbasa ble. Àↄ wãa, asa aà egↄↄ zaan la.
14Kɛ́ aa gɛ̃̀ wɛ̃́lɛpiu, ↄ̃ aa kpàaũ ń Samuɛlio gↄ̃̀ↄ, à bↄ̀ lɛ́ gɛ́ gulɛsĩpiu.
15E Saulu àↄ gɛ́ mↄ́i, Dii dↄ̀aa à yã́pi kã̀ Samuɛliɛ a swã́wa à mɛ̀:
16Zia maa'i má Bɛ̃yãmɛɛ bùsu gbɛ̃́ zĩma. Ní nísikawà ǹ aà dilɛ ma gbɛ̃́ Isailiↄ dↄaana ũ, i ma gbɛ̃́piↄ bↄ Filitɛ̃ↄ ↄzĩ. Ma a gbɛ̃́piↄ wii mà, ↄ̃ ma ń wɛgwà.
17Kɛ́ Samuɛli Saulu è, Dii òɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ ma aà yã'ònɛpin we. Ɔ̃mɛ a kible ma gbɛ̃́ↄwa.
18Ɔ̃ Saulu sↄ̃̀ Samuɛlizi wɛ̃́lɛ bↄlɛu, à aà là à mɛ̀: Gu'ena bɛ ku má ni? Ɔlↄmɛɛ.
19Ɔ̃ Samuɛli wèwà à mɛ̀: Mámɛ má aà ũ. Dↄaa wà gɛ́ gulɛsĩu, ńyↄ̃ pↄblemanↄ gbãɛ. Zia kↄↄ má n nↄ̀sɛ yã'onɛ píi, mí n gbaɛ.
20Ńsu bílikɛ n zàa'ĩna pↄ́ kↄ̀lɛ a gↄↄ àaↄ̃den gbãↄ yã́wao, asa wà ń é. Isaili bùsu pↄmaaↄ píi a gↄ̃ dé pↄ́ ũɛ, mɛ́ i kɛ mpi ń n de bɛdeↄ píi bàasio?

21Ɔ̃ Saulu mɛ̀: Bɛ̃yãmɛɛ buin ma ũo lò? Ma bui mɛ́ fɛ̃́nɛũ dɛ Isaili buiↄla píi, mɛ́ ma daɛↄ mɛ́ kɛ̃́sãańzi Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ guu. Bↄ́yãi ńlɛ yã́ bee taa oimɛɛi?
22Ɔ̃ Samuɛli Saulu ń a zĩkɛnao sɛ̀ à gɛ̃̀ńnↄ pↄblekpɛu, à zↄ̃lɛkĩi maa kpàmá gbɛ̃́ pↄ́ wà ń sisiↄ guu. Gbɛ̃́piↄ kà gbɛ̃ↄn baakwi taa.
23Ɔ̃ Samuɛli ò blɛkɛnaɛ: Nↄ̀ↄ pↄ́ má kpàma ma mɛ̀ ǹ a dilɛkĩi kɛpi sɛ mↄò.
24Ɔ̃ blɛkɛnapi mↄ̀ ń nↄ̀ↄ gbadↄmplɛwapio, a dìlɛ Saulu aɛ. Ɔ̃ Samuɛli mɛ̀: Pↄ́ pↄ́ wa dìlɛnɛn kɛ. Só, asa wa dìlɛnɛ ǹ so maa'iɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ ma ń sisiↄ. Ɔ̃ Saulu pↄblè ń Samuɛlio zĩbeezĩ.
25Kɛ́ aa pìla gulɛsĩpiwa aa gɛ̃̀ wɛ̃́lɛ ɛu, ↄ̃ Samuɛli gɛ̀ yã'ò ń Sauluo a kpɛ́ musu.
26Ɔ̃ aa ì we. Kɛ́ gu ye dↄi, ↄ̃ Samuɛli lɛzù Sauluzi kpɛ́ musu we à mɛ̀: Fɛlɛ mà gɛ́ zɛinɛ. Kɛ́ Saulu fɛ̀lɛ, aàpi ń Samuɛlio aa bↄ̀ bàasi ḿpla.
27Kɛ́ aa kà wɛ̃́nkpɛ, ↄ̃ Samuɛli ò Sauluɛ: O n zĩkɛnaɛ aàↄ gɛ́, mpi ǹ zɛ gĩa mà yã́ pↄ́ Dii ò onɛ.