Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Biliaminu buri ke kun, a tↄ́n Kisi. Aruzɛkɛdemɛ. Biliaminu buri mɛ́ à Afia ì, Afia Bekora ì, Bekora Zero ì, Zero Abiɛli ì, akũ Abiɛli Kisi pìi ì.
2À nɛ́gↄ̃gbɛ̃ vĩ, a tↄ́n Solu. Kɛfɛnna manamɛ. A mana sára kú Isarailanↄ tɛ́ro, ń gbɛ̃ke gbã̀na dí vĩ a gã̀nlaro.
3Kũ Kisi pì zaakinↄ sã̀tɛ, akũ à pì a nɛ́ pìinɛ: Ǹ futɛ ǹ zĩkɛrinↄ doke sɛ́ à gɛ́ zaaki pìnↄ wɛtɛ.
4Akũ ò Ɛflaimu bùsu gusĩsĩde pàra kũ Salisa bùsuuo, odi ń lero. Akũ ò Salimu bùsuu pàra, ama ò kú gwero. Akũ ò Biliaminu bùsuu pàra, odi zaaki pìnↄ lero.
5Kũ ò kà Zufu bùsun, Solu pì zĩkɛri kũ ò lɛɛlɛ pìinɛ: Ǹ mↄ́ ò ɛra. Tó ódi táro, ma mare ni damu kɛ ó yã musu, ani zaakinↄ yã da doro.
6Akũ à wèa: Ǹ ma! Luda gbɛ̃ke kú wɛ̃tɛ dí gũn. À bɛ̀ɛrɛ vĩ, yã kũ à pì ani kɛ, àdi kɛmɛ. Ò gɛ́ gwe. Ke ani zɛ́ kũ óni sɛ́ ò ó zaaki pìnↄ leo owɛrɛ gwɛɛ.
7Akũ Solu wèa à pì: Tó ótɛn gɛ́, bↄ́n óni gɛ́onɛɛ? Pↄ́ble ke dí gↄ̃ ó bↄ̀kↄn doro. Ó pↄ́ke vĩ ò Luda gbɛ̃ pì gbaro. Ke bↄ́n ó vĩi?
8Akũ zĩkɛrii pìi ɛ̀ra à pì Solunɛ: Ǹ gwa! Má ↄgↄ vĩ fítinle la. Mani a gba, ani ó da zɛ́ kũ à de ò sɛ́a.
9Isarailanↄ bùsun yã, tó gbɛ̃ tɛn gɛ́ yã gbɛka Ludaa àdi pi: Ǹ mↄ́ ò gɛ́ wɛ́gupu'eri kĩnaa. Zaakũ gbɛ̃ kũ òdi pi gbãra annabi ũ gbãra, àkũmɛ òdi sísi yã wɛ́gupu'eri ũ.
10Akũ Solu pì a zĩkɛriinɛ: N yã mana ò. Ò gɛ́. Akũ òtɛn gɛ́ wɛ̃tɛ kũ Luda gbɛ̃ pì kunwa.
11Kũ òtɛn wɛ̃tɛ pìi sĩ̀sĩ kũ, ò dàkarɛ kũ nↄkparenↄ, òtɛn gɛ́ í tↄ́. Akũ ò ń lá ò pì: Wɛ́gupu'eri kú bɛ yá?
12Ò wèḿma ò pì: Ee, à kú arɛ gwe. À kɛ likalika. Gbãran à sù, zaakũ ò ye ò sa o gbagbakiamɛ.
13Tó a gɛ̃ wɛ̃tɛn, áni a e ari àgↄ̃ gɛ́ pↄ́ ble gbagbaki pìia. Zaakũ oni pↄ́ ble gĩaro ari à su, àkũ mɛ́ ani arubarika da sa'opↄblen gĩa, gbasa gbɛ̃ kũ ò ń sísinↄ pↄ́ ble. Àgↄ̃ wãna, zaakũ a lenagↄrↄn dí.
14Kũ ò gɛ̃̀ wɛ̃tɛ pìi gũn, akũ ò dàkarɛ kũ Samuɛlio gↄ̃̀nↄ, à bò àtɛn gɛ́ gbagbaki pìia.
15Ari Solu gↄ̃ gɛ́ su, Dikiri gĩnakɛ à yã dí dà Samuɛlinɛ a sãn à pì:
16Zia mandara'i mani Biliaminu bùsu gbɛ̃ zĩmma. Ǹ nísi kúa ǹ a ditɛ ma gbɛ̃ Isarailanↄ don'arɛde ũ. Ani ma gbɛ̃ pìnↄ bo Filisitininↄ ↄĩ. Ma a gbɛ̃ pìnↄ wiki mà, akũ ma ń wɛ̃nda gwà.
17Kũ Samuɛli Solu è, Dikiri pìnɛ: Gbɛ̃ kũ ma a yã ònnɛ pìin gwe. Àkũ mɛ́ ani kí ble ma gbɛ̃nↄa.
18Akũ Solu nà Samuɛlii wɛ̃tɛ bĩnilɛa à a là à pì: Wɛ́gupu'eri bɛ kú mámɛɛ? Ǹ mↄmɛnɛ.

19Akũ Samuɛli wèa à pì: Makũmɛ ade pì ũ. Ǹ domɛnɛ arɛ ò gɛ́ gbagbakia, ĩni pↄ́ ble kũmao gbãra. Zia kↄnkↄ mani n nɛ̀sɛgũnyã onnɛ pínki, gbasa mà n gbarɛ.
20Ǹsun n zaaki kũ ò sã̀tɛ zaa gↄrↄ aakↄ̃ damu kɛro, zaakũ ò ń lé. Dín Isarailanↄn yei ń pínkii, tó adi kɛ mↄkↄ̃n kũ n de bedenↄ baasiro?
21Akũ Solu pì: Biliaminu burin ma ũroo? Ma buri mɛ́ à fíti de Isaraila burinↄla ń pínki, akũ ma danɛnↄ mɛ́ ò kĩ̀ańyĩ Biliaminu burinↄ tɛ́. Bↄ́yãi ntɛn yã dí taka omɛnɛɛ?
22Akũ Samuɛli Solu kũ a zĩkɛriioo sɛ̀ à gɛ̃̀ kũńwo pↄ́blekpɛn, à vutɛki mana kpàḿma gbɛ̃ kũ ò ń sísinↄ tɛ́. Gbɛ̃ pìnↄ kà gbɛ̃nↄn baraakuri taka bà.
23Akũ Samuɛli pì pↄ́blekɛriinɛ: Ǹ nↄ̀bↄ kũ ma kpàmma ma pì ǹ a ditɛki kɛ pì sɛ́ ǹ mↄ́o.
24Akũ pↄ́blekɛrii pìi sù kũ nↄ̀bↄ gbá pìio à dìtɛ Solu arɛ. Akũ Samuɛli pì: Pↄ́ kũ ò dìtɛnnɛn dí. Ǹ só, zaakũ ò dìtɛnnɛ ari mandara'i kũ gbɛ̃ kũ ma ń sísinↄ. Akũ Solu pↄ́ blè kũ Samuɛlio zĩ birea.
25Kũ ò kìpa gbagbaki pìia, ò gɛ̃̀ wɛ̃tɛ gũn, akũ Samuɛli gɛ̀ɛ à yã ò kũ Soluo a kpɛ́ musu.
26Akũ ò ì gwe. Kũ gu ye à dↄ, akũ Samuɛli lɛ́ zù Solui kpɛ́ musu gwe à pì: Ǹ futɛ, mà gɛ́ zɛnnɛ. Kũ Solu fùtɛ, àkũ kũ Samuɛlio ò bò bàai ń pla.
27Kũ ò kà wɛ̃tɛ kpɛ, akũ Samuɛli pì Solunɛ: Ǹ o n zĩkɛriinɛ àgↄ̃ gɛ́, mↄkↄ̃n ǹ zɛ gĩa de mà yã kũ Dikiri ò onnɛ.