Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bɛyãmi bori kee kuu, à tↄ́n Kisi. Auzikideemɛ. Bɛyãmi borii bé à Afia ì, Afia Bekora ì, Bekora Zero ì, Zero Abiɛli ì, ben Abiɛli Kisi pì ì.
2À nɛ́gↄ̃gbɛ̃ vĩ, à tↄ́n Solu. Gↄ̃kparɛ maaamɛ. À maa sáa kú Isarailinↄ tɛ́ro, aↄ̃ gbɛ̃ke gbã̀a e vĩ à gã̀nlaro.
3Kɛ̀ Kisi pì zaakinↄ sã̀sã, ben à bè a nɛ́ pìnɛ: Ǹ fɛɛ ǹ zĩkɛrinↄ mɛ̀n doo sɛ́ à gá zaaki pìnↄ wɛtɛ.
4Ben aↄ̃ Ɛflaimu bùsu gusĩsĩdee pàra kↄ̃n Salisa bùsuo, aↄ̃ↄe ń ero. Ben aↄ̃ Salimu bùsu pàra, mↄde aↄ̃ↄ kú gwero. Ben aↄ̃ Bɛyãmi bùsu pàra, aↄ̃ↄe zaaki pìnↄ ero.
5Kɛ̀ aↄ̃ kà Zufu bùsun, Solu bè zĩkɛri kɛ̀ aↄ̃ↄ tɛ́ lɛdoo pìnɛ: Ǹ mↄ́ wà ɛara. Tó wée táro, ma maree é bídi kɛ wa yãzi, eé zaakinↄ yã da dↄro.
6Ben à wèàla: Ǹ ma! Luda gbɛ̃kee kú wɛ́tɛ kɛ̀ guu. À bɛ̀ɛ vĩ, yã kɛ̀ à ò bé è kɛ. Wà gá gwe. Ke eé zɛ́ kɛ̀ wé sɛ́ wà wa zaaki pìnↄ eo owe gwɛɛ.
7Ben Solu wèàla à bè: Tó wée gaa, bↄ́n wé gáonɛ? Pↄ́ble kee e gↄ̃ wa bↄ̀kↄn dↄro. Wá pↄ́ke vĩ wà Luda gbɛ̃ pì gbaro. Ke bↄ́n wá vĩi?
8Ben zĩkɛri pì ɛ̀ara à bè Solunɛ: Ǹ gwa! Má ↄↄ vĩ féte kɛ̀. Mɛ́ à gba, eé wa da zɛ́ kɛ̀ dɛ wà sɛ́a.
9Isarailinↄ bùsun yã, tó gbɛ̃ e gaa yã gbeka Ludaa è be: Ǹ mↄ́ wà gá wɛ́ɛgupu'eri kiia. Zaakɛ gbɛ̃ kɛ̀ wè sísi gbã̀a annabi ũ, àmbe wè sísi yã wɛ́ɛgupu'eri ũ.
10Ben Solu bè a zĩkɛrinɛ: N yã maaa ò. Wà gá. Ben aↄ̃ↄe gaa wɛ́tɛ kɛ̀ Luda gbɛ̃ pì kún-a.
11Kɛ̀ aↄ̃ↄe wɛ́tɛ pì sĩ̀sĩ kũu, aↄ̃ dàkↄ̃rɛ kↄ̃n nↄkparɛnↄ, aↄ̃ↄe gaa í tↄ́. Ben aↄ̃ ń lá wà bè: Wɛ́ɛgupu'eri kú bɛↄ́?
12Aↄ̃ wèńla wà bè: Eè, à kú aɛ gwe. À kɛ kpakpaa. Gbã̀an à sù, zaakɛ wà yezi wà saa o gbãgbãkiiamɛ.
13Tó a gɛ̃ wɛ́tɛn, é à e ai àgↄ̃ gá pↄ́ ble gbãgbãkii pìa. Zaakɛ weé pↄ́ ble gĩaro, à gↄ̃̀ ai à mↄ́, àpi bé eé aubarika da sa'opↄbleen gĩa, gbasa gbɛ̃ kɛ̀ wà ń sísinↄ pↄ́ ble. Àgↄ̃ wãa, zaakɛ à egurↄ zakan yɛ̀.
14Kɛ̀ aↄ̃ gɛ̃̀ wɛ́tɛ pì guu, ben aↄ̃ dàkↄ̃rɛ kↄ̃n Samuɛlio gↄ̃ↄ, à bↄ̀ èe gaa gbãgbãkii pìa.
15Ai Solu gↄ̃ gá mↄ́, Dii gĩakɛ à yã kɛ̀ dà Samuɛlinɛ a swãla à bè:
16Zia mↄndaa'i mɛ́ Bɛyãmi bùsu gbɛ̃ zĩmma. Ǹ nↄ́si kúa ǹ à diɛ ma gbɛ̃ Isarailinↄ dↄn'aɛdee ũ. Eé ma gbɛ̃ pìnↄ bↄ Filisitininↄ ↄzĩ. Ma a gbɛ̃ pìnↄ wiii mà, ben ma ń wɛ̃nda gwà.
17Kɛ̀ Samuɛli Solu è, Dii bènɛ: Gbɛ̃ kɛ̀ ma à yã ònnɛɛ pìn gwe. Àmbe eé kí ble ma gbɛ̃nↄnɛ.
18Ben Solu sↄ̃̀ Samuɛlizi wɛ́tɛ bĩilɛa à à là à bè: Wɛ́ɛgupu'eri bɛɛ kú mámɛ? Ǹ ↄdↄamɛ.

19Ben Samuɛli wèàla à bè: Mámbe adee pì ũ. Ǹ dↄmɛ aɛ wà gá gbãgbãkiia, nɛ́ pↄ́ blemao gbã̀a. Zia kↄngↄ mɛ́ n nↄ̀sɛguuyã onnɛ píngi, gbasa mà n gbarɛ.
20Ǹton n zaaki kɛ̀ sã̀sã zaa gurↄ aagↄ̃ↄnↄ damu kɛro, zaakɛ wà ń é. Dén Isarailinↄↄ yezi ń píngii, tó èe kɛ mpi kↄ̃n n de bɛdeenↄ baasiro?
21Ben Solu bè: Bɛyãmi boriin ma ũroo? Ma borii bé à nɛ́ngo dɛ Isaraili boriinↄla ń píngi, ben ma danɛnↄ bé wà kɛ̃sãnańzi Bɛyãmi boriinↄ tɛ́. Bↄ́yãnzi nɛ́ɛ yã beee taka oomɛzi?
22Ben Samuɛli Solu kↄ̃n a zĩkɛrio sɛ̀ à gɛ̃̀ńyo pↄ́blekpɛn, à vɛ̃ɛki maaa kpàḿma gbɛ̃ kɛ̀ wà ń sísinↄ tɛ́. Gbɛ̃ pìnↄ kà gↄ̃ↄn baaakuri taka bà.
23Ben Samuɛli bè pↄ́blekɛrinɛ: Ǹ nↄ̀bↄ kɛ̀ má kpàmma ma bè ǹ à diɛkii kɛɛ pì sɛ́ ǹ mↄ́o.
24Ben pↄ́blekɛri pì mↄ̀ kↄ̃n nↄ̀bↄ gbá pìo à dìɛ Solu aɛ. Ben Samuɛli bè: Pↄ́ kɛ̀ wà dìɛnnɛɛn yɛ̀. Ǹ só, zaakɛ wà dìɛnnɛ ai mↄndaa'i kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ ma ń sísinↄ. Ben Solu pↄ́ blè kↄ̃n Samuɛlio zĩ beeea.
25Kɛ̀ aↄ̃ pìta gbãgbãkii pìa, aↄ̃ gɛ̃̀ wɛ́tɛ guu, ben Samuɛli gàa à yã ò kↄ̃n Soluo a kpɛ́ musu.
26Ben aↄ̃ ì gwe. Kɛ̀ guu yezi à dↄ, ben Samuɛli lɛ́ zù Soluzi kpɛ́ musu gwe à bè: Ǹ fɛɛ, mà gá zɛnnɛ. Kɛ̀ Solu fɛ̀ɛ, àpi kↄ̃n Samuɛlio aↄ̃ bↄ̀ bàazi ń plaaa.
27Kɛ̀ aↄ̃ kà wɛ́tɛ kpɛɛ, ben Samuɛli bè Solunɛ: Ǹ o n zĩkɛrinɛ àgↄ̃ gaa, mpi ǹ zɛ gĩa lɛ mà yã kɛ̀ Dii ò onnɛ.