Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 SAMUEL

1 SAMUEL 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Beniamina iduhuna tauna ta ladana na Kisa. Ia na Abiele natuna; Abiele na Seroro natuna; Seroro na Bekorata natuna; Bekorata na Afia natuna. Hari Kisa na Beniamina iduhuna tauna; ia danu taḡa tauna.
2Kisa na mai natuna maruanena ta, ladana Saulo. Ia na tauhau malaḡana; Israel tataudia iboudiai na ia ese e hereadia. Ena lata ai danu e hereadia; idia kwaradia na ia pagana ida heḡereḡere.
3Saulo tamana Kisa ena doniki e boio. Taunabunai, Kisa ese natuna Saulo e hamaoroa, eto, Hesiai tauna ta avabia, ia ese baine bamomu, bena raruosi ba tore isi, doniki ba ha tahudia.
4Bena idia ese Efraim ororodia bona Salisa tanona e rakadia hanai, a doniki asie davaridia. Saalim tanona danu e rakaia hanai, to lasihidia. Bena Beniamina tanona e rakaia hanai, to asie davaridia.
5Idia na Sufu tanona ai e kau, bena Saulo ese ena hesiai tauna, e bamoava tauna, na e hamaoroa, eto, Mani aita lou lao, hari be tamagu ena lalo-hekwarahi doniki daidiai baine ore a ita daidai lalona baine hekwarahi na garina.
6A hesiai tauna eto, A itaia, Dirava ena tau ta ina hanua ai e nohomu. Ia be taunimanima ese e matauraiamu, bona iena hereva iboudiai na anidia e varamu. Mani unu aitala; reana ia ese eda laolao, ta mai henia ḡauna, badina baine dae henida.
7Bena Saulo ese ena hesiai tauna e nanadaia. eto. A una tau baitama lao henia, dahaka ḡau baitama laohaia ia dekenai? Badina be flaoa vada e ore eda puse ai, bona asi eda harihari ḡauna ta una Dirava ena tau baitama henia. Dahaka ḡau ita dekedai mia?
8Hesiai tauna ese Saulo ma e haere henia, eto, Silver sekelena kahana binai dekegu ai; lau ese Dirava ena tau baina henia, bena ia ese eda dala baine hadibalaida.
9(Gunaguna tau ta Israel ai na Dirava inanadaina totona bema lao, ia bema toma “Aoma, mata-hanai tauna dekena aitala”; badina be ina harihari “peroveta” ta gwauraiamu tauna na gunaguna “mata-hanai tauna” e gwauraiava.)
10Bena Saulo ese ena hesiai tauna e hamaoroa, eto, Emu hereva na namo; mani aitala. Taunabunai idia ese hari Dirava ena tau e noholaiava hanuana e lao henia.
11Ororo ai e dara dae, bena idia ese ulato haida ida e hedavari. Unu ulato na ranu-utu totona vada e raka lasi. Bena idia ese unu ulato e nanadaidia, eto, Mata-hanai tauna iniseni ai a?
12Idia na e haere, eto, Oibe, a itaia, ia na vairamui ai e rakamu. A raka haraḡa; ia na ina harihari mo hanua ai vada e raka vareai, badina be hanua taudia na hari dina ai boubou karana bae karaia atai ai, gabu helaḡana ai.
13Hanua ai ba raka vareai negana ai ba davaria, ia na atai gabuna ai do basine dara dae bona do basine aniani negana ai. Badina be hanua taudia do basie aniani, ela bona ia na baine kau bona boubou ḡauna baine hanamoa; una murinai vada e vavedia taudia bae aniani. Benaini, vada ba dara dae, bena maoromaoro ba davaria.
14Taunabunai idia na hanua ai e dara dae. Hanua lalonai e raka vareai negana ai, idia ese Samuel e itaia, dekediai e raka lasi, atai gabuna ilaohenina totona.
15Saulo do se kau dinana ai, Iehova ese Samuel e hahedinarai henia, eto,
16Kerukeru, nega inihetomana, lau ese tau ta Beniamina tanona amo baina siaia dekemu ai, bena oi ese ba horoa, egu bese Israel baine halohiaia. Ia ese egu bese na Filistia taudia imadia amo baine hamauridia; badina be egu bese taudia edia hisihisi vada na itaia, edia taitai egu ai vada e dae dainai.
17Bena Samuel ese Saulo e itaia negana ai, Iehova ese e hereva henia, eto, Na gwauraia tauna binai; ia ese egu bese baine halohiaia.
18Saulo ese Samuel e raka henia kahi, hanua ikoukouna ai, eto, Mani a hamaorogu, mata-hanai tauna ena ruma be edeseni ai?

19Samuel ese Saulo e haere henia, eto, Mata-hanai tauna be lau; lau vairagu ai ba rakaguna, atai gabuna ai ba dara dae. Hari dina ai, ita raruosi baita aniani hebou; bena daba ai baina kahumu nege, bona o lalo-hadailaimu ḡaudia iboudiaibaina hahedinarai henimu.
20A emu doniki, dina toi vada ela e boio ḡaudia, na basio lalodia, badina be vada e davaridia. A daika enai Israel ese e uralaimu ḡaudia iboudiai bae hedavari? Oi emu ai bona tamamu ena ruma idoinai enai ani?
21Saulo e haere, eto, Be, lau na Beniamina iduhuna tauna. iduhu maraḡi-hereana Israel besena bogaraginai; bona egudogoro na maraḡi-herea Beniamina dogorona iboudiai bogaragidiai. Badina dahaka dala inihetomana o herevalai henigumu?
22Bena Samuel ese Saulo mai ena hesiai tauna ida e abidia, aniani daiutuna ai e hakaudia vareai, helai gabudia hereadia ai e hahelaidia, e vavedia taudia iboudiai vairadiai. Idia iboudiai na taunimanima toi-ahui sisivana.
23Bena Samuel ese aniani inaduna tauna e hereva henia, eto, Na henimu nato “Bavatoa tabe” ḡauna na a mailaia.
24Bena aniani inaduna tauna ese ae hako ta mai baribarana ida e abia, Saulo vairanai e dabaraia. Bena Samuel eto, O itaia, e atoa tabe ḡauna na oi vairamu ai vada e dabaraia. Avania; badina be e heato tabe oiamu ela bona e abia hidi horana, e vavedia taudia ida bavaniani hebou totona. Taunabunai, Saulo na Samuel ida e aniani hebou una dina ai.
25Atai gabuna amo e diho, hanua lalonai e raka vareai, bena Saulo ena mahuta gabuna vada e lailaia atai daiutuna ai; unuseni ai e hekure diho, e mahuta.
26Daba e rere ai, Samuel e boi dae, Saulo e hamaoroa, eto, A tore isi, baina siaimu, emu dala ai baola. Taunabunai Saulo e tore isi, Samuel ida e diho, hanua ariarana ai.
27Idia na e raka lasi, hanua murimurinai, bena Samuel ese Saulo e hamaoroa, eto, Emu hesiai tauna ba hamaoroa, ia na ita vairadai baine raka guna: bena ia baine raka lao, a oi na iniseni ai ba noho, nega sisina. Dirava ena hereva baina hahedinarai henimu.