Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - १ सामुएल

१ सामुएल 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1बेन्‍यामीन आ थर ङा मुर का बाक्‍माक्‍त। मेको आ नें कीश बाक्‍माक्‍त। मेको आ आफ अबीएल, मेको आ बाजे जरोर, आ शेर बाजे बेकोराथ नु आ किकी बाजे आफीयाह बेन्‍यामीन थर ङा बाक्‍माक्‍त। कीश शोंप पाइश्‍शो मुर का बाक्‍माक्‍त।
2मिनु मेको आ तौ का बाक्‍माक्‍त। मेको आ नें सावल बाक्‍माक्‍त। मेको ठिटा दारशो बाक्‍माक्‍त। मेना इस्राएल रागीमी मेको क्‍येङा दारशो अर्को सुइ मबाक्‍मा बाक्‍त। मुर नेल्‍ले मेको आ बला ङा लुक्‍च ला बाक्‍मा बाक्‍त।
3मिनु काबु सावल आ आफ कीश आ गधापुकी जाम्‍मा बाक्‍त। मिनु मेकोमी आ तौ सावल कली “गेय पाइब ठिटा का लाइश्‍शा, गधापुकी माल्‍थ लावो” दे मदा बाक्‍त।
4मिनु मेको निक्‍शी एफ्राइम ङा पहाड लाक्‍शा, शालीशाह रागी रे पा लसा बाक्‍त। तन्‍न गधा मथित्‍से बाक्‍त। मेको निक्‍शी शालीम रागी लसा, बेन्‍यामीन आ रागी रे पा हिरशा, लसा बाक्‍त। मेकेर यो मथिदसे बाक्‍त।
5मिनु मेको निक्‍शी जूफ रागी ओव़सा बाक्‍त। मिनु सावलम आ गेय पाइब कली “मुल गो लेस्‍स। मुल मलेत्‍तस हना, आं आफोम गधा आन पर्बम सुर्ता पचा प्रोंइशा, इस पर्बम सुर्ता पाइब” देंमाक्‍त। १सामुएल १०:२
6मिनु मेको गेय पाइबम “एको सहरम परमप्रभु आ लोव़ पाइब का बाक्‍ब। मेको आ देंशो नेल्‍ल गाप्‍तीके, मेको आ नें थाम्‍पा चलेशो बाक्‍ब। गो मेक लांइसाक्‍व हना, मेकोमी तेको लां लचा माल्‍बा, मेको शेंबा कों?” देंमाक्‍त।
7मिनु सावलमी “गो मेक लशा हना, मेको कली मार गेचा? गो इस नु मारेइ जचा थोव़क मबाक्‍ब। परमप्रभु आ मुर कली मारेइ कोसेली यो मबाक्‍ब” दे आ गेय पाइब कली देंमाक्‍त।
8मिनु मेको गेय पाइबमी “गो नु ४ भाग ङा भाग का शेकेल चांदी बाक्‍ब। इस कली लां कोंइचा, दे गो मेको मुर कली एको चांदी गेनुङ” देंमाक्‍त। शेकेल का ११.५ ग्राम बाक्‍ब। मेको आ गेशो २.६ ग्राम चांदी के क्‍येट बाक्‍त।
9ङोंइती इस्राएल रागीम सुइम परमप्रभु आ लोव़ तुइक्‍चा माल्‍ताक्‍व हना, मार देंबाक्‍मा बाक्‍त देंशा हना “परमप्रभु यावे आ ततीक ताइब आ बाक्‍तीक लय” देंबाक्‍मा बाक्‍त। तन्‍न सिनाक्‍त मुलाक्‍त परमप्रभु यावे आ ततीके ताइब कली परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब देंनीम। गन्‍ती २४:३-४; २राजा १७:१३; १इतिहास ९:२२
10मिनु सावलमी आ गेय पाइब कली “इ देंशो रिम्‍शो बाक्‍ब। गो मेको आ बाक्‍तीक लस” देंमाक्‍त। मिनु मेको निक्‍शी मेको परमप्रभु आ मुर बाक्‍तीक सहर लसा बाक्‍त।
11मिनु मेको निक्‍शी इर सहर गे लना लन बाक्‍सानु, ब्‍वाक्‍कु दिथ यीब मीश आल आन कली ग्रुम्‍से बाक्‍त। मिनु मेको आन कली “परमप्रभु यावे आ ततीक ताइब खिंम बाक्‍मे?” दे हिल्‍लो पाम्‍से बाक्‍त।
12मिनु मेकोपुकीमी “ओं, इस ङोंइती लना लन बाक्‍ब। रीब पा लने। मेको मुलाक्‍त सहर रे जाक्‍त। मारदे हना मुलाक्‍त डांडाम क्‍योरशा चढ़ेतीक नाक्‍त बाक्‍ब।
13मिनु गे सहरम ओव़तीसी हना, गे मेको कली जचा कली इर लना लन पशो थित्‍नीसी। मेको मजाक्‍म सम्‍म मुरपुकीम भोज मजाइनीम। मारदे हना, मुरुम जचा क्‍येङा ङोंइती मेकोमी क्‍योरशा चढ़ेतीकेम आसीक गेब। मिनु नोले ला ब्रेश्‍शो मुरपुकीम जाइनीम। मिनु इर लसे, गे मुलाक्‍ती मेको कली ग्रुम्‍नीसी” देंमा बाक्‍त।
14मिनु इर सहर लसा बाक्‍त। मिनु सहर ओव़सानु, सामुएल कली थित्‍से बाक्‍त।
15मिनु परमप्रभु यावेमी सावल आ जाक्‍चा क्‍येङा नाक्‍त का ङोंइती सामुएल कली आ मिम्‍शो लोव़ तुइक्‍पाइश्‍शो बाक्‍माक्‍त।
16मेकोमी “दीसा गो बेन्‍यामीन रागी ङा मुर का इ कली ग्रुम्‍थ सोइक्‍नुङ। मिनु गे मेको कली आं मुर, इस्राएली, आन पिप सेल्‍शा, तेल लुक्‍तो। मेकोमी आं मुर आन कली पलिस्‍ती आन गुइ रे प्रोंइब। मारदे हना गो आं मुर आन श्‍येत ताता। मेको आन पुंइशो नेंता” देंमाक्‍त।
17मिनु सामुएलम सावल कली जाक्‍शो तवा बाक्‍त। मेना परमप्रभु यावेम मेको कली “आं देंशो मुर एकोन बाक्‍ब। एको आं मुर आन कली सासन पाइब दुम्‍ब” देंमाक्‍त।
18मिनु सावलमी ठेयब लाप्‍चोम जाक्‍शा, सामुएल कली “परमप्रभु यावे आ ततीके ताइब आ खिं ते बाक्‍म, आं कली कोंइदीनी” देंमाक्‍त।

19मिनु सामुएलमी सावल कली “परमप्रभु यावे आ ततीके ताइब गो नङ। आं ङोंइङोंइती इर गाक्‍कीस। मारदे हना मुलाक्‍ती गे गो नु जचा माल्‍नीसी। मिनु दीसा सुनी इ कली लचा गेनुङ। इ थुंम मार मार बाक्‍मे, गो मेको इ कली शेंनन। प्रस्‍थान २४:११
20मिनु नाक्‍त सां ङोंइती जाम्‍शो गधा आन पर्बम सुर्ता मपावो। मेको थिन्‍ने थुम्‍तेक्‍म। नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब लोव़ मार बाक्‍ब देंशा हना, इस्राएली नेल्‍लेमी इ कली नु इ किकी पिपी आन खिं ङा मुर कली मिम्‍शो बाक्‍नीम” देंमाक्‍त।
21मिनु सावलमी “गो इस्राएली आन नेल्‍ल क्‍येङा आइक्‍च बेन्‍यामीन आ थर ङा मुर का नङ। मिनु आं खिं बेन्‍यामीन आ थर ङा नेल्‍ल क्‍येङा आइक्‍च बाक्‍ब। मिनु गे मारदे आं कली एको लोव़ देंनी?” दे हिल्‍लो पवा बाक्‍त। १सामुएल १५:१७
22मिनु सामुएलमी सावल नु आ गेय पाइब आस कली जतीक कोठाम ओंइदीम्‍सी बाक्‍त। मिनु ब्रेश्‍शो मुर आन दातेमी नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब नित्‍तीकेम निप्‍पदा बाक्‍त। मेकेर मेको नेल्‍ल पा ३० जना मुर बाक्‍मा बाक्‍त।
23मिनु सामुएलमी क्‍येब कली “ङोंइती गो इ कली तिल्‍शा वोइक्‍चा देंशो भाग एक पितो” दे मदा बाक्‍त।
24मिनु मेको क्‍येबमी फिला चाक्‍शा, सावल आ ङोंइती वोदा बाक्‍त। मिनु सामुएलमी “इ कली वोइश्‍शो भाग एकोन बाक्‍ब। ब्‍वावो। मुर आन कली ब्रेश्‍शो भोजम एको इ कली वोइश्‍शो भाग बाक्‍ब” दे सावल कली देंमाक्‍त। मिनु मेको नाक्‍ती सावल पौनापुकी नु भोज जवा बाक्‍त।
25मिनु नोले मेकोपुकी डांडा रे सहर ब्रुम्‍मा बाक्‍त। मिनु सामुएलमी सावल कली खिं तला तारी लाइश्‍शा लोव़ पवा बाक्‍त।
26मिनु नां सोव़ची ना सामुएलम सावल कली “बोक्‍को। मुल गो इ कली चोव़दीनन” देंमाक्‍त। मिनु सावल नु आ गेय पाइब बोक्‍सा नोले सामुएल नु काथ काथा गाक्‍मा बाक्‍त।
27मिनु मेकोपुकी सहर लाग्‍मे नोले सामुएलम सावल कली “इ गेय पाइब कली ङोंइती सोइक्‍तो” देंमाक्‍त। मिनु मेकोमी मो पवा बाक्‍त। मिनु सामुएलमी “गे एकेर रिम्‍दो। गो इ कली परमप्रभु आ लोव़ नेंपाइक्‍नन” देंमाक्‍त।