Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Sɑmuɛli I

Sɑmuɛli I 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Durɔ ɡoo u wɑ̃ɑ Bɛnyɑmɛɛn bweseru sɔɔ, win yĩsirɑ Kisi. Win bɑɑbɑbɑrɑ Abiɛli kɑ Serori kɑ Bekorɑti kɑ Afiɑ. Be kpuro bɑ sɑ̃ɑwɑ Bɛnyɑmɛɛn bweseru. Kisi wi, u sɑ̃ɑwɑ tɔn boko, u mɑɑ ɡobi mɔ.
2Wiyɑ u bii tɔn durɔ ɡoo mɔ wi bɑ sokumɔ Sɔɔlu. U sɑ̃ɑ ɑluwɑɑsi durɔ burɔ. Isirelibɑ kpuro sɔɔ, ɡoo sɑri wi u nùn ɡeɑ turɑ. Mɛyɑ be kpuron ɡunum mu rɑ yɔ̃rewɑ win serɔ.
3Yerɑ Kisi win kɛtɛkunu nu kɔ̃ɔrɑ. Mɑ u win bii Sɔɔlu wi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, u seewo u sɔm kowo turo suɑ bu dɑ bu nùn kɛtɛku ni kɑsuɑmɑ.
4Mɑ bɑ sɑrɑ bɑ dɑ Efɑrɑimun ɡuunun berɑ ɡiɑ, kɑ Sɑlisɑn temɔ, ɑdɑmɑ bɑ ǹ nu wɑ. Min di, bɑ mɑɑ dɑ Sɑlimun temɔ kɑ Bɛnyɑmɛɛn tem mɛ kpuro sɔɔ, ɑdɑmɑ bɑ ǹ nu wɑ.
5Sɑɑ ye bɑ turɑ Sufuɔ, yerɑ Sɔɔlu u sɔm kowo wi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ nɑ su wurɑ yɛnuɔ, domi ɑ̀ n dɑ, nɛn bɑɑbɑ u kɛtɛku nin ɡɑri duɑri u bɛsɛn weeweenu mɔ̀.
6Mɑ sɔm kowo wi, u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, wee, Gusunɔn tɔnu ɡoo u wɑ̃ɑ wuu ɡe sɔɔ, u bɛɛrɛ mɔ. Ye u mɑɑ ɡeruɑ kpuro yɑ rɑ koorewɑ. A nɑ su dɑ win mi. Sɔrɔkudo u koo sun sɔ̃ swɑɑ ye sɑ ko kpe su kɑ kɛtɛku ni wɑ.
7Mɑ Sɔɔlu u sɔm kowo wi wisɑ u nɛɛ, sɑ̀ n dɑ durɔ win mi, mbɑ sɑ ko sii kɛ̃. Wee, sɑ ǹ mɑɑ dĩɑnu tie bɛsɛn bɔɔrɔ. Mɛyɑ ɡɑ̃ɑnu ɡɑnu mɑɑ sɑri ni sɑ ko nùn kɛ̃. Nɡe mbɑ sɑ mɔ.
8Mɑ sɔm kowo wi, u Sɔɔlu wisɑ u nɛɛ, nɑ sii ɡeesun ɡobi piibu ɡɑɡu mɔ mini, kon yi Gusunɔn tɔnu wi kɛ̃ kpɑ u sun bɛsɛn swɑɑ sɔ̃ɔsi ye sɑ ko kpe su kɑ kɛtɛku ni wɑ.
9Sɑɑ yerɑ Sɔɔlu u sɔm kowo wi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɡeemɑ ɑ ɡeruɑ. A nɑ su dɑ. Mɑ bɑ dɑ wuu mi, mi Gusunɔn tɔnu wi, u wɑ̃ɑ. Ye bɑ wuu ɡen tureru yɔɔmɔ, yerɑ bɑ kɑ wɔndiɑ ɡɑbu yinnɑ bɑ yɑrimɑ bɑ nim tɑkɑm dɔɔ. Bɑ bu bikiɑ bɑ nɛɛ, yɑm wɑo wi, u wɑ̃ɑ mini? N deemɑ yellu Isirelibɑn ɡoo ù n kĩ u ɡɑ̃ɑnu bikiɑ Gusunɔn mi, bɑ rɑ nɛɛwɑ, ɑ nɑ su dɑ yɑm wɑon mi. Wi sɑ tɛ̃ sokumɔ Gusunɔn sɔmɔ, wiyɑ bɑ rɑ sɑnɑm mɛ soku yɑm wɑo.
12Wɔndiɑ be, bɑ bu wurɑri bɑ nɛɛ, oo, tɛ̃n tɛ̃ ɡerɑ u doonɑ mini. I bɔbio, u bɛɛ ɡbiiye wuuɔ, domi tɔmbɑ yɑ̃kuru ɡɑru kobu nɑ ɡunɡuru mi ɡisɔ.
13Ì n wuu duɑ i ko nùn wɑ u sere yɔ ɡunɡuru mi, u di. Domi ɡoo kun dimɔ mɑ n kun mɔ u turɑ mi, yèn sɔ̃ wiyɑ u koo yɑ̃kuru domɑru koosi, yen biru be bɑ sokɑ bu sere di. I doo fuuku, i ko i nùn wɑ.
14Mɑ bɑ doonɑ. Ye bɑ duɔ wuuɔ, yerɑ bɑ kɑ Sɑmuɛli yinnɑ u yɑriɔ u dɔɔ ɡunɡuru mi.
15N deemɑ Sɔɔlu u sere nɑ wuu mi, Yinni Gusunɔ u Sɑmuɛli sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
16siɑ ɑmɑdɑɑre kon Bɛnyɑmɛɛbɑn turo ɡɔrimɑ wunɛn mi, kpɑ ɑ nùn ɡum tɑ̃re wirɔ domi nɑ nùn ɡɔsɑ u kɑ ko nɛn tɔmbu Isirelibɑn sunɔ. Wiyɑ u koo bu wɔrɑ Filisitibɑn nɔmɑn di. Domi nɑ ben wuri nuɑ mɑ nɑ bu mɛɛrimɑ nɑ ben wɑhɑlɑ wɑ.
17Sɑɑ ye Sɑmuɛli u Sɔɔlu wɑ, Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, durɔ wiyɑ mi, wìn ɡɑri nɑ rɑɑ nun sɔ̃ɔwɑ. Wiyɑ u koo bɑndu di nɛn tɔmbun suunu sɔɔ.
18Yerɑ Sɔɔlu u susi Sɑmuɛlin bɔkuɔ wuu duu yerɔ u nɛɛ, ɑ ɡem mɔ, ɑ mɑn sɔ̃ɔwɔ mi yɑm wɑo wi, u wɑ̃ɑ.
19Sɑmuɛli u Sɔɔlu wisɑ u nɛɛ, nɛnɑ yɑm wɑo wi. A nɑ su dɑ ɡunɡuru mi. Sɑnnɑ sɑ ko di ɡisɔ. Ǹ n kuɑ bururu, ye ɑ bwisikumɔ wunɛn ɡɔ̃ruɔ ɑ bikiɑ, kon nun ye kpuro wisi, kpɑ n de ɑ doonɑ.
20Kɛtɛku ni nu kɔ̃ɔrɑ yen sɔ̃ɔ itɑ ɡisɔ, ɑ ku mɑɑ nin ɡɑri ko, domi sibɑ nu wɑ. Adɑmɑ ɑ n yɛ̃ mɑ Isirelibɑn siɑ yɑ ko n wɑ̃ɑ wunɛ kɑ wunɛn bɑɑn yɛnuɡibun nɔmɑɔ.

21Mɑ Sɔɔlu u nùn wisɑ u nɛɛ, nɛ Bɛnyɑmɛɛn bweserɑ. N ǹ beyɑ bɑ piiburu bo Isirelibɑ sɔɔ? Bɛnyɑmɛɛn bwese te sɔɔ kpɑm, n ǹ nɛn dusibɑ bɑ bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛru bo? Mbɑ n kuɑ ɑ kɑ mɑn ɡɑri yinin bweseru mɔ̀.
22Sɑmuɛli u kɑ Sɔɔlu kɑ sɔm kowo wi dɑ ɡunɡuru mi, u bu duusiɑ dii bɑkɑrɔ u bu ɑye bɛɛrɛɡiru wɛ̃ tɔmbu tɛnɑn suunu sɔɔ be bɑ dim sokɑ mi.
23Mɑ Sɑmuɛli u dĩɑ kowo sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ dĩɑ ni tɑmɑ ni nɑ nɛɛ, ɑ ɡinɑ yiiyo bee tiɑ wunɛn mi.
24Dĩɑ kowo u kɑ yɑɑ tɑɑru nɑ u yi Sɔɔlun wuswɑɑɔ. Mɑ Sɑmuɛli u nɛɛ, wee ye bɑ nun yiiyɑ, ɑ tii ye ɡɑweo ɑ di. Domi nɑ ye beruɑwɑ wunɛn ɡisɔn nɑɑ ten sɔ̃ n sere tɔmbu dim soku mini. Mɑ Sɔɔlu kɑ Sɑmuɛli bɑ di sɑnnu dɔmɑ te.
25Ye bɑ sɑrɑmɑ ɡunɡuru min di, bɑ wurɑ wuuɔ, mɑ Sɑmuɛli u kɑ Sɔɔlu ɡɑri kuɑ win dii tɛɛrɑ wɔllɔ, mɑ Sɔɔlu kɑ win sɔm kowo bɑ kpunɑ mi.
26Buru buru yellu, Sɑmuɛli u Sɔɔlu sokɑ dii tɛɛrɑ wɔllu mi, u nɛɛ, ɑ seewo, kon nun kɑrɑ ɑ doonɑ. Sɔɔlu u seewɑ, mɑ wi kɑ Sɑmuɛli bɑ yɑrɑ sɑnnu yɛnun di.
27Sɑnɑm mɛ bɑ wuu yɑrimɑm dɔɔ, Sɑmuɛli u Sɔɔlu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ de wunɛn sɔm kowo u sun ɡbiiyɑ u doonɑ. Mɑ sɔm kowo wi, u ɡbiɑ u doonɑ. Yerɑ Sɑmuɛli u nɛɛ, ɑ yɔ̃ro, kpɑ n nun sɔ̃ ye Gusunɔ u ɡeruɑ.