Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Samuweli I

Samuweli I 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xɛmɛ sɛnbɛma nde nu na Bunyamin bɔnsɔɛ ya ma, a xili Kisu. A benbae nan yi ki: Abiyɛli, Serori, Bekorati, nun Afiya.
2A xa di xɛmɛ gbangbalanyi nde nu na naxan xili Sɔlu. A nu rayabu Isirayilaka birin bɛ, a man nu kuya dangi e birin na.
3Lɔxɔɛ nde Kisu xa sofale lanmae naxa lɔɛ, a naxa a fala a xa di xɛmɛ Sɔlu bɛ, «Konyi keren tongo, i sa n ma sofale lanmae fen.»
4E naxa mini Efirami geyae ra, e Salisa bɔxi iɲɛrɛ, kɔnɔ e mu sofalee to. E naxa Bunyamin bɔnsɔɛ xa bɔxi fan iɲɛrɛ, kɔnɔ e mu e to.
5E to so Sufu bɔxi ma, Sɔlu naxa a fala a xa konyi bɛ naxan nu biraxi a fɔxɔ ra, «Won gbilen, alako n baba naxa kɔntɔfili won ma fe ra, dangi sofalee xa fe ra.»
6Na konyi naxa a yaabi, «Ala xa mixi binyɛ nde na yi taa kui, naxan xa masenyi kamalima tɛmui birin. Won xa a maxɔrin a xa sɔɔnɛya kira masen won bɛ.»
7Sɔlu naxa a fala a xa konyi bɛ, «Mixi nɔma sigade Ala xa mixi ma a bɛlɛxɛ igeli ra? Hali taami keren mu na won ma gbɔnfɔɛ kui. Sese mu na won yi ra, won naxan fima Ala xa mixi ma. Won na rabama di?»
8A xa konyi naxa a yaabi, «Kɔbiri di na n yi ra won naxan fima Ala xa mixi ma, alako a xa sɔɔnɛya kira masen won bɛ.»
9Na waxati, Isirayilaka naxee nu wama maxɔrinyi tife Alatala ma e nu a falama, «Won xa siga sematoe yire.» To na sematoe xili falama namiɲɔnmɛ.
10Sɔlu naxa a fala a xa konyi bɛ, «Awa, won xɛɛ.» E naxa siga na taa kui, na Ala xa mixi nu na dɛnnaxɛ.
11E to so naa, e naxa ginɛdimɛdie li kira xɔn, e sigafe ye bade. E naxa e maxɔrin, «Sematoe na be?»
12Ginɛdimɛdie naxa e yaabi, «Iyo, a baxi sode yakɔsi, kɔnɔ wo xulun de, barima a faxi sɛrɛxɛ bade ɲama nan bɛ geya fari.
13Xa wo soma taa kui yakɔsi, wo a lima nɛ naa beenun a xa te geya fari sɛrɛxɛ xɔlide. Ɲama mu a dɛgema a xanbi, fo a xa sɛrɛxɛ duba beenun mixie xa a xɔli. Wo te yakɔsi. Wo a lima naa.»
14E to so taa kui, Samuweli naxa mini e ralande sigafe ra geya fari.
15Beenun Sɔlu xa fa, Alatala nu bara a fala Samuweli bɛ,
16«Tina, yi waxati, n Bunyamin bɔnsɔɛ mixi nde xɛɛma i yire. I xa ture sa a xunyi ma a masenfe ra a a xa findi n ma Isirayila ɲama mangɛ ra. A fama n ma ɲama rakiside Filisitakae ma. N bara n ma ɲama xui mɛ.»
17Samuweli to Sɔlu to, Alatala naxa a fala a bɛ, «N xɛmɛ naxan xa fe fala i bɛ, a tan nan yi ki. Yaamari luma a yi ra n ma ɲama xun na.»
18Sɔlu naxa a maso Samuweli ra taa sode dɛ ra, a naxa a fala a bɛ, «Yandi, sematoe xa banxi masen muxu bɛ.»

19Samuweli naxa a yaabi, «Sematoe na n tan nan na. Won xɛɛ geya fari. Won birin xa won dɛge yire keren. Tina n i xa kɔntɔfili bama i ma, n fa i bɛɲin.
20I naxa kɔntɔfili i xa sofale lanmae xa fe ra naxee lɔɛxi kabi xi saxan. Sese mu e toxi, e bara to. Naxan tide gbo Isirayila, a findima nde gbe ra? I tan xa mu a ra, a nun i baba xa denbaya birin?»
21Sɔlu naxa a fala a bɛ, «Bunyaminka nan n na. Muxu tan xa mu xurun bɔnsɔɛ birin bɛ Isirayila? Muxu xabilɛ fan mu xurun xabilɛ birin bɛ Bunyamin bɔnsɔɛ tagi? Munfe ra i wɔyɛnma n bɛ yi ki?»
22Samuweli naxa Sɔlu nun a xa konyi raso banxi kui, a naxa binyɛ magorode so e yi ra mixi xilixi tongo saxan tagi.
23Samuweli naxa a fala kurisoma bɛ, «Fa donse ra n nu naxan ma i xa a sa a xati ma.»
24Kurisoma naxa fa sube tabe ra, a a dɔxɔ Sɔlu ya i. Samuweli naxa a fala Sɔlu bɛ, «Yi sube don, naxan saxi a xati ma i bɛ, n to yi malanyi maxili.» Na lɔxɔɛ, Sɔlu nun Samuweli naxa e dɛgɛ yire keren.
25Na dangi xanbi, e naxa goro kelife geya fari, e so taa kui. E naxa lu yire keren banxi fari, berede nu na dɛnnaxɛ.
26Na kuye iba subaxɛ, e naxa keli. Samuweli naxa Sɔlu xili banxi fari ma, e xa e boore to. A naxa a fala a bɛ, «Keli, n xa i mati kira xɔn.» Sɔlu naxa keli, e naxa mini kira ma, a tan nun Samuweli.
27E to mini taa fari ma, Samuweli naxa a fala Sɔlu bɛ, «A fala i xa konyi bɛ, a xa dangi yare.» Konyi to dangi yare, Samuweli naxa a fala Sɔlu bɛ, «Ti be, alako n xa Alatala xa masenyi nde fala i bɛ.»