Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - 1 Samuel

1 Samuel 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1aWada et di mabigbig ay baknang ay manngadan si Kis sin tribun Benjamin.
2Wada abey nadakdake ay anak na ay si Saulo ay mabikas ya gowapo. Nagogowapos sisya mo din am-in ay kailiana ay Israelita ya nakaykayang pay si esay piya mo si daida am-in.
3Sin namingsan, tinmagtag di odom ay dangkin Kis, et kanana en Saulo ay anak na, “Man-ayag kas esa ay baa ay gait mo ta en kayo anapen din dangki.”
15Kambaw sakbay din agew ay doy, waday inpaammon Diyos en Samuel ay kanana,
16“Si bigat sin kaman nina ay oras, waday ibaak en sik-a ay lalaki ay napo sin sakop di Benjamin. Soyatam din toktok na si lana ay mangipaila ay dinotokak sisya ay mangituray sin ipogaw ko ay Israelita. Isalakanas daida sin panakabalin di Filisteo, tan inilak din napalpaligatan da ya dinngek din adawag da.”
17Sin kosto ay nangilaan Samuel en Saulo, kanan Diyos en sisya, “Si naey di inbagak en sik-a. Sisya di mangituray sin ipogaw ko.”