Text copied!
CopyCompare
BIBOLO DABUŊ - Samuelnê 1

Samuelnê 1 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ŋac teŋ aŋga Benjaminnê gôlôac gêmoa nê ŋaê Kis. Eŋ Abiel latu, naŋ Seroro latu, naŋ Bekorat latu, naŋ Apia latu aŋga toŋ Benjaminŋa. Eŋ ŋac tolêlôm.
2Eŋ latu teŋ gêmoa ŋaê Saul. Eŋ ŋac matac ŋajam. Ŋac Israelŋa teŋ laŋôanô ŋajam kêtôm eŋ gêmoa atom. Môkêapac keleŋ gamêŋ su.
3Bêc teŋ Saul tama Kis nê doŋki têna ŋagêdô sêbôm. Amboac tonaŋ Kis kêsôm gêdêŋ latu Saul gebe “Ôkôc sakiŋwaga teŋ êwiŋ aôm ma andi naansom doŋki têna tau.”
4Êsêagêc sêsêlêŋ jasêsa gamêŋ lôcŋa Epraim, go sêsêlêŋ jasêsa gamêŋ Salisaŋa, mago têtap bôc tau sa atom. Sêsêlêŋ jasêsa gamêŋ Salimŋa, mago sêmoa tonaŋ atom. Go agêc sêsêlêŋ jasêsa gamêŋ Benjaminŋa, mago sesom elêmê amboac tonaŋgeŋ.
5Gêdêŋ taŋ jasêsa gamêŋ Supŋa naŋ, Saul kêsôm gêdêŋ sakiŋwaga, taŋ gêwiŋ eŋ naŋ, gebe “Ajôc, aêagêc tamu tana. Tamoc oc êwi doŋki têna ŋabiŋ siŋ ma ê go tau êtu aêagêcŋa.”
6Ma sakiŋwaga tonaŋ gêjô eŋ awa gebe “Anôtônê ŋac teŋ gêŋgôŋ malac tonec. Eŋ ŋac, taŋ lau tetoc eŋ sa naŋ. Biŋ samob, taŋ eŋ kêsôm naŋ, ŋanô kêsa. Aêagêc dandêŋ eŋ tana. Oc moae eŋ êsôm biŋ katô aêagêc êtu lêŋ tec tasêlêŋ tamoa necŋa.”
7Go Saul kêsôm gêdêŋ nê sakiŋwaga gebe “Aêagêc embe tana, go takêŋ asageŋ êndêŋ ŋac tau. Polom taŋ gêc nêŋ talu naŋ, gêbacnê. Ma gêŋ ŋagêdô gebe takêŋ êndêŋ Anôtônê ŋac tauŋa gêc atom. Aêagêc nêŋ asageŋ gêc.”
8Sakiŋwaga tau gêjô eŋ awa gebe “Ôlic acgom, aê kakôc silber 50 toea, aê oc jakêŋ tonaŋ êndêŋ Anôtônê ŋac gebe êwa aêagêcnêŋ lêŋ sa.”
9(Aŋga Israel andaŋgeŋ embe ŋac teŋ taê ênam gebe êtu kênac Anôtô êtu gêŋ teŋŋa, naŋ êsôm gebe “Dandêŋ ŋac-gêlic-gêŋwaga tana.” Gebe ŋac taŋ sêsam eŋ galoc gebe Propete naŋ, andaŋgeŋ sêsam eŋ gebe Ŋacgêlic-gêŋwaga.)
10Saul kêsôm gebe “ŋajam, dandêŋ eŋ tana.” Amboac tonaŋ tec agêc sêsa malac, taŋ Anôtônê ŋac gêmoa naŋ sêja.
11Gêdêŋ taŋ êsêagêc sêpi malac, taŋ gêc gamêŋ ŋabau sêja naŋ, êsêagêc dêdac ŋapalêo ŋagêdô sêsa sêmêŋ sebe sêkati bu, tec têtu kênac êsêac gebe “Gêlic-gêŋwaga gêmoa me masi.”
12Êsêac sêjô êsêagêc aweŋ gebe “Aec, eŋ kêsêlêŋ gêmuŋ amagêc. Galocgeŋ eŋ mêŋgêô lasê malac gebe ocsalô tonec lau sêkêŋ da teŋ aŋga gamêŋ ŋabau.
13Êndêŋ taŋ asa malac naŋ, oc atap eŋ sa. Eŋ gebe êpi gamêŋ ŋabau naêniŋ gêŋ. Gebe lau oc sêniŋ gêŋ atomgeŋ e eŋ êô lasê ma ênam mec da su acgom, go lau, taŋ sêkalem êsêac naŋ, sêniŋ gêŋ. Api anamaŋ, oc atap eŋ sa solopgeŋ.”
14Amboac tonaŋ êsêagêc sêpi malac sêja ma gêdêŋ taŋ êsêagêc sêsa malac naŋ, sêlic Samuel kêsêlêŋ kêsa gêdêŋ êsêagêc gêmêŋ gebe êpi gamêŋ ŋabau êna.
15Bêc taŋ gêmuŋ bêc Saul gêô lasêŋa naŋ, Apômtau geoc biŋ lasê gêdêŋ Samuel ma kêsôm gebe
16“Eleŋŋa êndêŋ taŋ oc êkô amboac kêkô galoc naŋ, aê oc jasakiŋ ŋac teŋ aŋga gamêŋ Benjaminŋa êndêŋ aôm êwac. Ôniŋ oso eŋ êtu ŋoc lau Israel nêŋ kiŋ. Eŋ oc ênam ŋoc lau kêsi aŋga lau Pilisti lemeŋ. Aê galic gêŋwapac, taŋ ŋoc lau sêôc naŋ, gebe nêŋ taŋiboa kêsô aê taŋocsuŋ sugac.”
17Gêdêŋ taŋ Samuel gêlic Saul naŋ, Apômtau kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ŋac tau, taŋ kasôm ênê biŋ gêdêŋ aôm naŋ tonec. Eŋ ŋac, taŋ oc ênam gôliŋ ŋoc lau.”
18Go Saul kêtu gasuc Samuel aŋga malac ŋasacgêdô ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aê jateŋ aôm gebe ôtôc Gêlic-gêŋwaga nê andu êndêŋ aê.”

19Samuel gêjô eŋ awa gebe “Ŋac-gêlic-gêŋwaga tau aê. Ômuŋ aê ôpi ôndêŋ gamêŋ ŋabau ôna gebe ocsalô tec oc ôniŋ gêŋ ôwiŋ aê. Ma êndêŋ bêbêcgeŋ oc jakêŋ aôm ôna ma jasôm biŋ tau, taŋ gobe ôtu kênac êndêŋ aê naŋ, lasê êndêŋ aôm.
20Ôpô sim taôm êtu doŋki têna, taŋ sêbôm gêdêŋ ŋabêc kêtu têlêac gêjaŋa su naŋ atom gebe têtap êsêac sa su. Mago lau Israel nêŋ awamata samob gêjac asa ŋawae. Gêjac aôm to tamam nê gôlôac samob ŋawae atom me.”
21Saul gêjô eŋ awa gebe “Aê ŋac Benjaminŋa, lau Israel nêŋ gôlôacmôkê sauŋanô tau, ma aêŋoc gôlôac kêtu Benjamin nê gôlôacmôkê nêŋ gôlôac ŋamuanô tau. Aôm kôsôm biŋ tonaŋ gêdêŋ aê kêtu ageŋŋa.”
22Go Samuel gêwê Saul agêc nê sakiŋwaga sêsô andu sêniŋ gêŋŋa sêja ma kêkêŋ êsêagêc sêŋgôŋ lau, taŋ sêkalem êsêac naŋ ŋamata. Lau tau naŋ namba amboac 30.
23Go Samuel kêsôm gêdêŋ-ŋac-geno-gêŋŋa gebe “Ôkôc gêŋ, taŋ kakêŋ gêdêŋ aôm ma kasôm gebe otoc ênêc tau ŋa naŋ ômôêŋ.”
24Tec geno-gêŋwaga kêkôc akaiŋ samuc to ŋailênô ma ketoc kêkô Saul laŋônêmŋa ma Samuel kêsôm gebe “Ôlic gêŋ ŋagec tonec, tec tetoc kêkô aôm laŋômnêmŋa nec ôniŋ. Gêŋ tonec sêmasaŋ kêtu aômŋa gebe ênêc e êndêŋ ŋanoc gebe ôniŋ ôwiŋ ŋacleŋ.” Amboac tonaŋ Saul geŋ gêŋ gêwiŋ Samuel gêdêŋ bêc tonaŋ.
25Gêdêŋ taŋ êsêac sêsêp aŋga gamêŋ ŋabau jasêô lasê malac naŋ, êsêac sêja mê teŋ gêc andu ŋasalôm tapa-tapa ŋaô kêtu Saulŋa ma eŋ gêc bêc gêc tonaŋ.
26Gêdêŋ taŋ gêu bôŋ naŋ, Samuel gêmôêc kêpi gêdêŋ Saul gebe “Ôndi sa, aê gabe jakêŋ aôm ôna.” Saul gêdi ma êsêagêc Samuel lulugeŋ sêsa intêna sêja.
27Sêsa malac ŋamadiŋ, go Samuel kêsôm gêdêŋ Saul gebe “Ôsôm êndêŋ nêm sakiŋwaga gebe êsêlêŋ êmuŋ aêagêc. Eŋ êôc lêlêc aêagêc su, go aôm taôm ômoa sauŋgeŋ acgom, gebe jasôm Anôtô nê biŋ êndêŋ aôm ôŋô.”