Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NEHEMIA

NEHEMIA 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unai dina dekenai idia ese Mose ena taravatu buka be taunimanima edia vairana dekenai idia duahia hedinarai. Bona unai neganai idia davaria, ia torea vadaeni, Amono tauna ta o Moaba tauna ta be nega ta Dirava ena orea edia hebou lalonai do ia vareai lasi.
2Inai bamona ia torea badina be Israela taudia be Aigupito dekena amo idia raka neganai, Amono bona Moaba taudia ese ranu bona aniani idia henidia lasi. Ma idia ese Balama dekenai moni idia henia, ia ese Israela taudia do ia hadikaia totona. To iseda Dirava ese Balama ena hadikaia hereva ia koua, bona ia ese hanamoa hereva ia halaoa.
3Israela taudia ese inai taravatu buka ena hereva idia kamonai neganai, idia ese idau bese taudia dekena amo idia vara taudia be Israela ena hebou dekena amo idia atoa siri.
4Inai kara be do ia vara lasi neganai, hahelagaia tauna Eliasibi, Dubu Helaga ena kohu haboua daiutudia ia naria tauna, ese Tobaia danu ia turana karaia.
5Eliasibi ese daiutu badana ta be Tobaia do ia gaukaralaia totona ia abia hegaegae. Unai daiutu lalonai be guna idia ese inai gaudia idia udaia: Boubou paraoa, bona muramura mai bonana, bona Dubu Helaga ena kohu, bona aniani, uaina, bona olive dehoro edia karoa 10 dekena amo karoa ta, Levi taudia, ane abia taudia, bona iduara gimaia taudia edia gaukara davana gaudia, hahelagaia taudia totona harihari gaudia danu.
6Unai kara ia vara neganai, lau Nehemia be Ierusalema dekenai lau noho lasi, badina unai be Aratasaseta, Babulonia ena king ena lohia lagani namba 32, bona ia dekenai lau lao, egu repoti ia dekenai henia totona. Dina haida idia lao murinai, lau ese king lau noia, bona ia ese gwaumaoro ia henia,
7vadaeni Ierusalema dekenai lau lou mai. Unai neganai inai Eliasibi ese Tobaia durua totona, Dubu Helaga ena daiutu ta ia abia hegaegae sivarai lau kamonai bona lau hoa.
8Vadaeni lau badu maragi lasi, bona Tobaia ena ruma gaudia ibounai be daiutu dekena amo lau negea murimurina dekenai.
9Bona lau oda henia, unai daiutu be do idia hagoevaia. Vadaeni lau ese Dirava ena Dubu ena kohu be unai daiutu ena lalonai ma lau atodia lou, bona boubou paraoa bona muramura mai bonana danu.
10Lau be lau davaria danu, Levi taudia edia gaukara davana idia henia lasi. Unai dainai Levi taudia bona ane abia taudia, gaukara idia karaia taudia, be idia heau vadaeni, ta ta edia uma, edia uma dekenai idia lao vadaeni.
11Unai dainai lau ese lohia taudia lau gwau henia, lau gwau, “Badina dahaka Dubu Helaga ena gaukara umui durua lasi?” Unai neganai Levi taudia bona ane abia taudia be Dubu Helaga dekenai lau abia mai lou, bona edia gaukara ta ta lau henidia lou.
12Unai neganai Iuda taudia ibounai ese aniani bona uaina bona olive dehoro karoa 10 dekena amo karoa ta be Dubu Helaga ena kohu haboua daiutu edia lalonai idia atoa vareai.
13Lau ese inai kohu haboua daiutu edia naria taudia lau abia hidi, edia ladadia be inai: Selemaia, hahelagaia tauna, Sadoka, Taravatu tahua tauna, bona Pedaia, Levi tauna. Idia durua totona lau ese Hanana, Sakuru Matanaia ena natuna lau abia hidi. Badina lau diba inai taudia be kara momokani taudia, bona idia ese idia edia varavara Levi taudia edia gaukara davana do idia henia mai maoromaoro danu.
14Dirava e, egu kara ibounai, oiemu Dubu Helaga bona oiemu tomadiho gaukara hanamoa totona lau karaia gaudia, mani do oi laloatao.
15Unai neganai lau ese Iuda lalonai taunimanima haida lau itaia, idia ese vain huahua be Sabati Dina dekenai idia moia, bona iuti bona bali idia haboua, bona haida ese uaina, vain huahuadia, fig huahuadia, bona kohu haida danu doniki edia doruna latanai idia atoa, Ierusalema dekenai idia abia vareai. Lau ese idia lau sisiba henia, Sabati Dina dekenai gau ta do idia hoia lasi.
16Turo taudia, Ierusalema dekenai idia noho, ese gwarume bona hoihoi gaudia idauidau be hanua badana lalonai idia abia vareai, Sabati Dina dekenai Iuda taudia dekenai bona Ierusalema lalonai idia hoia.
17Vadaeni Iuda ena lohia taudia lau gwau henia, lau gwau, “Inai kara dika be dahaka dainai umui karaia noho, Sabati Dina umui hadikaia noho?
18Emui sene taudia be unai bamona idia karaia, bona iseda Dirava ese inai dika ena davana be ita dekenai bona inai hanua badana ena latanai ia henia, ani? To umui ese iena badu ma umui havaraia noho Israela ena latanai, Sabati Dina umui hadikaia noho dainai.”

19Unai dainai lau Nehemia ese lau oda henia, Sabati Dina be kahirakahira neganai, Ierusalema ena magu iduaradia be dina ia diho neganai do idia koua. Bona lau oda henia, iduaradia do idia kehoa lou lasi ela bona Sabati Dina ia ore. Egu hesiai taudia haida danu be magu iduaradia itaia totona lau atodia, gau ta be Sabati Dina lalonai do idia mailaia vareai lasi totona.
20Vadaeni nega ta, o nega rua, hoihoi taudia, kohu idauidau idia hoia taudia, be Paraide hanuaboi Ierusalema ena magu ena murimurinai idia kamepa noho.
21To lau ese idia lau sisiba henia, lau gwau, “Badina dahaka magu ena vairanai umui kamepa noho? Unai kara do umui karaia lou neganai lau ese umui do lau dogoatao bona guia.” Unai murinai idia be Sabati Dina dekenai idia mai lou lasi.
22Unai neganai Levi taudia lau oda henidia, idia ese sibodia do idia hagoevaia, bona do idia lao, Ierusalema ena magu ikoukou ibounai do idia gimaia, Sabati Dina be do idia hahelagaia momokani totona. Egu Dirava e, inai kara danu dainai lau do oi laloatao, lau do oi hanamoa, bona oiemu lalokau badana dainai lau do oi bogahisihisi henia.
23Unai dinadia lalonai danu lau ese lau itaia Iuda taudia momo ese Asadoda, Amono bona Moaba hahine idia adavaia.
24Idia edia natudia orea kahana be Asadoda gado o gado ta idia hereva, to Iuda gado idia hereva diba lasi.
25Lau ese unai Iuda taudia lau gwau henia, lau hereva dika henidia, bona edia huina lau veria murimuri dekenai. Unai neganai lau oda henia, idia ese Dirava ena ladana dekenai do idia gwauhamata, idau bese hahine do idia adavaia lou lasi, bona idia ese edia natudia tau be idau bese taudia edia natudia hahine dekenai headava totona do idia henia lasi momokani. Bona idia ese idau bese taudia edia natudia tau be do idia abia lasi edia natudia hahine adavaia totona.
26Idia dekenai lau hamaoroa, lau gwau, “Solomona, Israela ena king, be unai bamona hahine dainai ia kerere, ani? Bese momo edia huanai Solomona sibona be namo herea, king ta ia hegeregerena lasi. Dirava ese Solomona ia lalokau henia, bona Dirava ese Israela ena kahana ibounai ena king ia halaoa. To Solomona ese kara dika dekenai ia moru, idau bese hahine taudia dainai.
27Unai dainai ai ese emui kara bamona do ai karaia, bona iseda Dirava do ai kamonai henia lasi, bona ai ese idau bese hahine do ai adavaia, a?”
28Iehoiada ena natuna tau ta, hahelagaia tauna Eliasibi ena tubuna, be Sanubalata, Horono tauna, ena ravana maragina. Unai dainai lau ese Ierusalema dekena amo Iehoiada lau lulua siri.
29Egu Dirava e, do oi laloatao, inai taudia ese hahelagaia taudia edia dagi idia hamiroa, bona hahelagaia taudia, bona Levi taudia edia gwauhamata, oi dekenai idia karaia gauna, danu idia hamiroa.
30Unai dainai lau ese idau bese gaudia ibounai dekena amo taunimanima lau hagoevaia, bona hahelagaia taudia bona Levi taudia be lau haginia, edia gaukara ta ta do idia karaia namonamo totona.
31Bona boubou edia lahi audia abia dalana be lau ese lau karaia namonamo, taunimanima ese edia nega, edia nega korikori dekenai do idia mailaia. Taunimanima ese edia tano anidia, uiti bona au huahua, mage guna harihari gaudia mailaia dalana danu, be lau ese lau karaia namonamo. Egu Dirava e, inai lauegu kara ibounai do oi laloatao, bona idia dainai mani lau do oi hanamoa.