Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Nɛɛmii

Nɛɛmii 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Zĩbeezĩ wà Mↄizi lá kyokɛ̀ gbɛ̃́ↄnɛ, ↄ̃ wa è we kɛ́ Amↄni ge Mↄabu buie suli gɛ̃ Lua gbɛ̃́ↄ guuo,
2asa aai da Isailiↄlɛ ń pↄbleao ń íoo. Aa fĩabò Balaaũɛ aà láaikɛmáɛ, ↄ̃ wá Lua aà yã́ lìlɛ samaa'oa ũ.
3Kɛ́ aa ikoyãpi mà, aa buipãleↄ bↄ̀lɛ ń guu.
4E yã́pi àↄ gɛ́ kɛi wà sa'ona Ɛliasibu dìlɛ wá Lua ua làasi gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. Amↄni bui Tobia daɛɛ,
5à kpɛ́nɛ zↄ̃ↄ kpà Tobiapiwa. Wì pↄ́wɛnti kálɛu we yãa ń tulaletio ń Lua ua pↄ́ↄ ń pↄ́wɛna kwideo ń vɛ̃ɛo ń nísi pↄ́ dɛ Levii buiↄ ń lɛ̀sinaↄ ń bĩ́ibↄlɛdↄ̃anaↄ pↄ́ ũo ń laba pↄ́ wa kɛ̀ sa'onaↄnɛo.
6Gↄↄ bee má kú Yelusalɛũo, asa Babɛli kí Aatasasa kpalablea wɛ̃̀ baakwi ń plaode guu ma ɛa gɛ aà kĩ́i. Gↄↄpla gbɛa ma wabikɛ̀wà,
7ↄ̃ ma su Yelusalɛũ. Ma yãvãi pↄ́ Ɛliasibu kɛ̀ bao mà, lá à Lua ua kpɛ́nɛ kpà Tobiawa.
8Yã́pi kɛ̀mɛɛ ĩ́i maamaaɛ, ↄ̃ ma aà pↄ́ↄ sɛ̀lɛ kↄ̀lɛɛ̀ bàasi.
9Ma mɛ̀ wà gbãbↄ kpɛ́nɛpiɛ, ↄ̃ ma ɛa Lua ua pↄ́ↄ kàlɛ we ń pↄ́wɛntio ń tulaletio.
10Má mà lↄ wìli Levii buiↄ ń lɛ̀sinaↄ asea kpámáo, ↄ̃ aa ↄbↄ̀lɛ Lua ua zĩu, an baade tà bua.
11Ma zↄadↄ̀ gbãadeↄwa ma mɛ̀: Àkɛa a pãkpà Lua uaii? Ɔ̃ ma Levii buiↄ kã̀aa, ma ń baade dà a zĩu.
12Ɔ̃ Yudaↄ mↄ̀ ń pↄ́wɛn kwide bↄ̀ ń vɛ̃ɛo ń nísio ḿpii, aa kàka làasiu.
13Ma sa'ona Selemia ń lakɛ̃na Zadokio ń Levii bui Pedaiao dìlɛ làasipiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ũ, ↄ̃ ma Zakuu nɛ́ Anana, Matania tↄũna dìlɛ ń dↄnlɛde ũ, asa wa ń dↄ̃ gbɛ̃́ náaideↄ ũɛ. Làasi pↄ́ↄ biilɛa ń gbɛ̃́ↄnɛ dɛ ń yã́ ũɛ.
14Ma Lua, ma yã́pi àↄ dↄngu. Ńsu yãmaa pↄ́ má kɛ̀ n kpɛ́ zĩ yã́ musu suumpao.
15Gↄↄbeezĩ ma Yudaeↄ è, aalɛ ↄ̃zↄ̃ vɛ̃ɛwa a ífɛ̃kĩi kã́mabogↄↄzĩ. Ma gbɛ̃eↄ è lↄ, aalɛ su Yelusalɛũ ń pↄ́wɛnao kã́mabogↄↄzĩ. Aa yè zàa'ĩnaↄnɛ ń vɛ̃ɛbɛ'io ń vɛ̃ɛbɛo ń kaadↄɛmbɛo ń aso pãleↄ, ↄ̃ ma ń gba laai blɛyiaa gↄↄpi zĩ́ yã́ musu.
16Tiideↄ ku Yelusalɛũ, aaì su ń kpↄo ń laa bui píio, ↄ̃ aaì yía Yudaↄwa kã́mabogↄↄzĩ.
17Ma zↄadↄ̀ Yuda gbãadeↄwa ma mɛ̀: Yãvãi pↄ́ álɛ kɛɛ bee sↄ̃ bɛ! Álɛ kã́mabogↄↄ gbãlɛɛ.
18Màa á deziↄ lɛ́ kɛ, ↄ̃ wá Lua yãyìa wɛ̃́lɛɛ beewao lò? Ɔ̃ álɛ kã́mabogↄↄ gbãlɛ, álɛ aà pↄ fɛlɛ sↄ̃a?

19Má dìlɛ tó gu sì ãsↄ̃adazĩ oosi, wàli Yelusalɛũ bↄlɛ gbaↄ tata, wasuli wɛ̃o e kã́mabogↄↄ gɛ̃. Ma azĩa gbɛ̃́ↄ kàlɛ bↄlɛpiↄu, kɛ́ gbɛ̃e su gɛ̃ ń asoo kã́mabogↄↄo yã́i.
20Laatanaↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ pↄ́ yiaↄ ì bĩ́i kpɛ gɛ̃n do ge gɛ̃n pla.
21Ɔ̃ ma lɛzàmá ma mɛ̀: Tó a i we sa, má á kṹkũɛ. Za gↄↄ bee ↄ̃ aai mↄ kã́mabogↄↄzĩ lↄo.
22Ɔ̃ má ò Levii buiↄnɛ aa gbãbↄ ńzĩaɛ, aai gɛ́ bↄlɛdↄ̃ai, kɛ́ wà kã́mabogↄↄ dↄ̃ Lua pↄ́ ũ yã́i. Ma Lua, to ma yã́pi àↄ dↄngu, ní ma wɛgwa n gbɛ̃kɛ zↄ̃ↄ lɛ́u.
23Gↄↄbeezĩ lↄ ma Yudaeↄ è, aa nↄↄ sɛ̀ Asedodadeↄ ń Amↄniↄ ń Mↄabuↄ guu.
24Ɔ̃ an nɛ́eↄ ì Asedoda yã́ ge buipãle yã́ ma, aali Ɛbɛlu yãmao.
25Ɔ̃ ma zↄadↄ̀má ma ń ká, ma ń gↄ̃ɛeↄ gbɛ̃̀, ma ń gbɛ̃eↄ mikã gà má wò. Ɔ̃ má tò aa mɛ̀ wa sì ń Luao, wa ń nɛnↄɛↄ kpã́sã ń nɛgↄ̃ɛnaↄwao. Wa ń nɛnↄɛↄ sɛ́ ń nɛgↄ̃ɛↄnɛ ge ńzĩa pↄ́ ũo.
26Màa Isailiↄ kí Salomↄↄ duunakɛ̀o lò? Buie kía i kaaàwao. Aà Lua yeaàzi, ↄ̃ à aà kpà Isailiↄ píi kía ũ, kási baa aàpi, buipãle nↄɛↄ mɛ́ aa aà dà duunau.
27Ɔ̃ wá mà ápiↄ sↄ̃ a yãvãi zↄ̃ↄpi kɛ̀, a zĩbↄnkpɛkɛ̀ wá Luaɛ, a buipãleↄ sɛ̀ nↄ ũ.
28Yoiada nɛ́ↄ do pↄ́ dɛ sa'onkia Ɛliasibu tↄũna ũ mɛ́ Oloni gbɛ̃́ Sambala nɛ́ sɛ̀ yãa, ↄ̃ ma aà yà.
29Ma Lua, to an yã́ àↄ dↄngu, asa aa sa'onkɛ gbãlɛ̀ɛ, aa n bàa kua ń sa'onaↄ ń Levii buiↄ yãdilɛa gbòo.
30Ma buipãleↄ yã́ↄ píi bↄ̀ sa'onaↄ ń Levii buiↄnɛ, ↄ̃ ma ń baade dàzĩu.
31Ma ɛa yàa labakɛa gↄↄ dìlɛ gbɛ̃́ↄnɛ ń buapↄ́ káauↄ kpaao. Ma Lua, to ma yã́ àↄ dↄngu a maa ũ.