Text copied!
CopyCompare
سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ - عَننَبِ نٍهٍمِ

عَننَبِ نٍهٍمِ 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1عٍ نُ نَ تَوُرٍتَ مُنسَ شَرَنقٍ حَمَ بّ تّمُي نَشّ، عٍ نَشَ يِ سّبّلِ تٌ، «عَمٌنِكَ نُن مٌوَبَكَ مُ دَشَ عٍ شَ سٌ عَلَ شَ مِشِيٍ يَ مَ،
2بَرِ مَ عٍ مُ قَ تَامِ نُن يٍ رَ عِسِرَيِلَكَيٍ رَلَندٍ عٍ شَ بِيَاسِ كُي، عٍ كْبِرِ قِ بَلَمِ نَن مَ، عَ شَ قَ عِسِرَيِلَكَيٍ دَنكَ. كْنْ مُشُ مَرِفِ عَلَ نَشَ نَ دَنكّ مَقِندِ بَرَكّ رَ.»
3عٍ تٌ نَ مّ، عٍ نَشَ سِ فبّتّ مِشِ بِرِن كٍرِ عِسِرَيِلَكَيٍ يَ مَ.
4بٍينُ نَ شَ رَبَ، سّرّشّدُبّ عٍلِيَسِبُ نَن نُ نَ بِلِيٍ شُنيِ رَ مُشُ مَرِفِ عَلَ شَ بَنشِ كُي. عَ بَرِبٌورٍ ندٍ نَن نُ لَنشِ تٌبِيَ مَ.
5عَ نُ بَرَ بِلِ بٍلٍبٍلٍ سٌ عَ يِ رَ يِ سٍ بِرِن نَفَتَمَ دّننَشّ؛ مّنفِ، سُرَيِ، هْرْ مْبَنشِ عِسٍيٍ، مّنفِ قَرِلّ، وّنِ نّينّ، نُن تُرٍ، نَشٍيٍ قِمَ لٍوِكَيٍ، بّيتِبَيٍ، نُن نَادّ مَكَنتّيٍ مَ.
6نَ بِرِن نَبَ تّمُي نَشّ، ﭑ مُ نُ نَ دَرِ سَلَمُ، بَرِ مَ ﭑ نُ بَرَ فبِلٍن بَبِلْن مَنفّ عَتَسَكَسِ يِرٍ، عَ شَ مَنفّيَ حّ تٌنفٌ سَشَن نُن قِرِن ندٍ رَ. نَ حّ تٌ حْن، مَنفّ نَشَ تِن
7ﭑ بّحِندٍ، ﭑ شَ فبِلٍن دَرِ سَلَمُ. ﭑ تٌ نَا لِ، ﭑ نَشَ عٍلِيَسِبُ شَ وَلِ كٌبِ تٌ بِلِ سٌقٍ رَ تٌبِيَ يِ رَ، عَلَ شَ بَنشِ كُي.
8نَ قٍ نَشَ ﭑ بْحّ رَحَاشُ ﭑ مَ. ﭑ نَشَ تٌبِيَ شَ سٍ بِرِن وٌلِ تَندٍ.
9ﭑ نَشَ عٍ يَامَرِ عٍ شَ نَ بِلِيٍ رَ سّنِيّن، ﭑ قَ عَلَ شَ بَنشِ سٍيٍ رَ سٌ نَا، عَلْ سّرّشّيٍ نُن سُرَيِ.
10ﭑ نَشَ عَ مّ قَن، سٍ نَشٍيٍ لَن عٍ شَ قِ لٍوِكَيٍ مَ، عٍ مُ نُ نَ قِشِ عٍ مَ. لٍوِكَيٍ نُن بّيتِبَيٍ، نَشٍيٍ نُ لَنشِ عٍ شَ عَلَ شَ وَلِ رَبَ، نٍيٍ نُ بَرَ سِفَ عٍ شَ شّيٍ رَوَلِدٍ.
11ﭑ نَشَ سْنشْي رَتٍ كِيتِسَيٍ مَ، ﭑ قَ عٍ مَشْرِن، «وٌ عَلَ شَ بَنشِ رَبّحِنشِ مُنقٍ رَ؟» ﭑ نَشَ لٍوِكَيٍ نُن بّيتِبَيٍ مَلَن، ﭑ قَ عٍ رَفبِلٍن عٍ شَ وَلِ رَ.
12نَ تّمُي كْرّ يُدَيَكَ بِرِن نَشَ قَ مّنفِ قَرِلّ، وّنِ نّينّ، نُن تُرٍ رَ، عَ شَ مَلَن بِلِيٍ كُي.
13ﭑ نَشَ سٍلٍمِيَ سّرّشّدُبّ تِ، عَ شَ نَ بِلِيٍ مَكَنتَ، عَ نُن سّرِيّ كَرَ مْشْ سَدْكِ، لٍوِكَ ثّدَيَ، سَبُدُ شَ دِ هَنَن، مَتَنِيَ شَ مَمَدِ. ﭑ نَ مِشِيٍ سُفَندِشِ نّ بَرِ مَ تِنشِن مِشِيٍ نَن نُ نَ عٍ رَ. عَ نُ لَن نّ عٍ شَ نَ سٍيٍ عِتَشُن عٍ نفَشَكٍرٍنيِيٍ مَ.
14ﭑ مَرِفِ عَلَ، عِ نَشَ نّيمُ ﭑ مَ نَ شَ قٍ رَ. عِ شَ رَتُ ﭑ مَ، ﭑ وَلِ تِنشِنشِ نَشَن نَبَ عِ شَ هْرْ مْبَنشِ نُن سَلِ شَ قٍ رَ.
15نَ تّمُي ﭑ نَشَ يُدَيَكَ ندٍيٍ تٌ وَلِ كُي مَلَبُي لْشْي. عٍ سَنسِ بٌفِ بُندُ مَ، عٍ مّنفِ شَبَمَ، عٍ عَ بَكِمَ سٌقَلٍ قَرِ، عٍ مَن وّنِ بٌفِ، وّنِ، شْرّ، نُن كٌتٍ فبّتّ بَكِمَ، عٍ عَ شَنِن دَرِ سَلَمُ مَلَبُي لْشْي، عٍ شَ عَ مَتِ. ﭑ نَشَ نَ تْنيِ دْشْ عٍ مَ سّنبّ رَ.
16تِرٍكَ نَشٍيٍ سَبَتِشِ دَرِ سَلَمُ، عٍ قَن نُ قَمَ نّ يّشّيٍ نُن كٌتٍ مْولِ بِرِن نَ دَرِ سَلَمُ، عٍ شَ عَ مَتِ مَلَبُي لْشْي يُدَيَكَيٍ مَ.
17ﭑ نَشَ سْنشْي رَتٍ يُدَيَ كُنتِفِيٍ مَ يِ كِ، «وٌ نَ مُنسٍ رَبَقٍ؟ وٌ نَ بِنيّ نَن بَقٍ مَلَبُي لْشْي مَ؟
18وٌ بَبَيٍ قَن نُ نَ نَن نَبَمَ. نَ نَن عَ نِيَشِ وٌن مَرِفِ عَلَ نَشَ وٌن حَشَنكَتَ، عَ يِ تَا كَنَ. وٌ نَ عَ شَ شْنّ شُن مَسَقٍ، بَرِ مَ وٌ مُ مَلَبُي لْشْي بِنيَشِ.»

19نَ تّمُي ﭑ نَشَ يَامَرِ قِ، كْي سٌ تّمُي، بٍينُ مَلَبُي لْشْي شَ عَ لِ، دَرِ سَلَمُ نَادّيٍ شَ بَلَن هَن مَلَبُي لْشْي شَ بَ عَ رَ. ﭑ مَن نَشَ ﭑ مَ وَلِكّ سّفّتَلَ ندٍيٍ دْشْ نَادّيٍ رَ، عٍ نَشَ تِن كٌتٍ يٌ شَ سٌ مَلَبُي لْشْي.
20عَ بَرَ سَنيَ كٍرٍن، شَ نَ مُ عَ رَ قِرِن لِ، يُلّيٍ مَكِتِ سَمَ دَرِ سَلَمُ قَرِ مَ، تّتّ سّيتِ مَ.
21ﭑ نَشَ نَ تْنيِ قَن دْشْ عٍ مَ يِ وْيّنيِ رَ، «وٌ كْي رَدَنفِمَ تّتّ سّيتِ مَ مُنقٍ رَ؟ شَ وٌ نَ رَبَ كْرّ، ﭑ بّلّشّ وٌ لِمَ نّ.» كَقِ نَ دَنفِ، عٍ مُ قَ مَلَبُي لْشْي سْنْن.
22ﭑ نَشَ عَ قَلَ لٍوِكَيٍ بّ، عٍ شَ عٍ يّتّ رَ سّنِيّن، عٍ شَ قَ نَادّيٍ مَكَنتَدٍ، عَلَكٌ مِشِيٍ شَ مَلَبُي لْشْي بِنيَ. ﭑ مَرِفِ عَلَ، عِ شَ رَتُ ﭑ مَ وَلِ مَ، عِ مَن شَ ﭑ كَنتَ عِ شَ قٌنِسِرٍيَ كُي.
23نَ وَشَتِ، ﭑ نَشَ يُوِقِ ندٍيٍ تٌ نَشٍيٍ بَرَ فِنّيٍ دْشْ نَشٍيٍ كٍلِ عَسِدٌدِ، عَمٌنِ، نُن مٌوَبَ بْشِ مَ.
24عٍ شَ دِ ندٍيٍ نُ عَسِدٌدِ شُي قَلَمَ، شَ نَ مُ عَ رَ سِ فبّتّ شُي، عٍ مُ يُدَيَ شُي قَلَمَ.
25ﭑ نَشَ نَ قَن تْنيِ دْشْ عٍ مَ، ﭑ قَ عٍ دَنكَ. ﭑ نَشَ مِشِ ندٍيٍ بْنبْ، ﭑ عٍ شُنسّشّ مَتَلَ. ﭑ نَشَ قَ عٍ رَكَلِ عَلَ شِلِ رَ، «وٌ نَشَ وٌ شَ دِ فِنّيٍ قِ عٍ شَ دِ شّمّيٍ مَ، وٌ قَن نَشَ عٍ شَ دِ فِنّيٍ دْشْ وٌ يّتّ بّ، شَ نَ مُ عَ رَ وٌ شَ دِيٍ بّ.
26نَ قٍ شَ مُ عَ نِيَشِ عِسِرَيِلَ مَنفّ سُلٍمَنِ قِندِشِ يُنُبِتْي رَ؟ عَ مَنِيّ يٌ مُ نُ نَ دُنِحَ سِيٍ يَ مَ. عَلَ نَشَ عَ شَنُ، عَ مَن عَ قِندِ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ. كْنْ سِ فبّتّ فِنّيٍ نَشَ عَ رَ سٌ يُنُبِ قٍ كُي.
27وٌ قَن وَ مَ نَ يُنُبِ مْولِ نَن نَبَقٍ؟ وٌ وَ مَ قِندِقٍ تِنشِنتَرٍيٍ نَن نَ وٌن مَرِفِ عَلَ بّ، فِنّيٍ قُتِقٍ رَ سِ فبّتّيٍ يَ مَ؟»
28عٍلِيَسِبُ سّرّشّدُبّ كُنتِفِ شَ دِ يٌيَدَ نَن نُ نَ سَنبَلَتِ شٌرٌنكَ بِتَنيِ رَ. ﭑ نَشَ عَ رَبٌلٌ.
29ﭑ مَرِفِ عَلَ، عِ شَ رَتُ ﭑ مَ قٍ مَ، بَرِ مَ عٍ بَرَ سّرّشّدُبّ وَلِ مَنْشْ، عٍ مَن بَرَ سّرّشّدُبّيٍ نُن لٍوِكَيٍ شَ سَاتّ كَنَ.
30ﭑ نَشَ سِ فبّتّ مِشِ بِرِن كٍرِ سّرّشّدُبّيٍ نُن لٍوِكَيٍ يَ مَ، ﭑ نَشَ عٍ تِ عٍ شَ وَلِ رَ.
31ﭑ مَن نَشَ يٍفٍ قِ سّرّشّدُبّيٍ مَ سَلِ تّمُي نُن بْشِ دَشَمُي سِنفٍ سّرّشّ بَ تّمُي. ﭑ مَرِفِ عَلَ، عِ شَ رَتُ ﭑ مَ قٍ مَ عِ شَ قٌنِسِرٍيَ كُي.