Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Nahimiyaa Maxaafaa

Nahimiyaa Maxaafaa 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1He gallassi asai ubbai siyishin, Muuse Maxaafai nabbabettiis; he wode eti, “Moo7aaba biittaa asainne Amoona biittaa asai Xoossaa maabaran gaittanau bessenna” giya sohuwaa maxaafaa giddon demmidosona.
2Aissi giikko, Israa7eela asai Gibxxeppe kiyidi, Kanaane biyo wode, Moo7aabanne Amoona biittaa asai etau kattaanne haattaa immennan ixxidosona. Hegaa bollikka qassi Israa7eela asaa qanggana mala, Balaamassi miishshaa immidi shammidosona. Gido shin, nu Xoossai qanggettaa anjjuwau laammiis.
3Ha higgiyaa Israa7eela asai siyido wode, allaga zare walahai de7iyo ubbaa Israa7eelappe shaakkiis.
4Hegaappe kasetidi, Beeta Maqidasiyan miishshata wottiyo kifiletussi halaqa gidiya Eliyaashibi Xoobbiyaara dabbotaa medhdhi uttiis.
5Hegaappe denddidaagan kattaa imotaa, ixaanaa, Beeta Maqidasiyan de7iya dumma dumma miishshata, kattaappe woiniyaappenne zaitiyaappe Leewatussi, mazamuriyaa yexxiyaageetussinne penggiyaa naagiyaageetussi immiyo asirataanne qeesetussi immiyo qommuwaa wottiyo wogga kifiliyaa Eliyaashibi Xoobbee aqana mala, ayyo giigissiis.
6Ha ubbabai haniyo wode taani Yerusalaamen de7ikke. Aissi giikko, Arxxekssiisi Baabiloone biittan kawotido hasttamanne naa77antto laittan taani simmada Baabiloone biittaa kawuwaakko baichchaas. Gido shin, guutta wodiyaappe guyyiyan, kawuwaa oichchada,
7Yerusalaame simmada yaas. Yaada Xoossaa Beeta Maqidasee de7iyoosan Eliyaashibi Xoobbiyaassi aqiyo kifiliyaa giigissidi, i oottido iitabaa akeekaas.
8Keehi yiillotada, Xoobbiyaa so miishshaa muliyaa kifiliyaappe kessada, kare olaas.
9Kifiliyaakka qassi wogaadan geeshshana mala azazaas. Xoossaa Beeta Maqidasiyaa miishshata, kattaa, imotaanne ixaanaa zaarada he sohuwaa gelissaas.
10Qassi asai Leewatussinne mazamuriyaa yexxiyaageetussi bessiya qommuwaa immibeenna gishshau, Leewatinne mazamuriyaa yexxiyaageeti ubbai bantta oosuwaa aggidi, goshshau guyye biidoogaa be7aas.
11Hegaa gishshau, taani halaqata, “Xoossaa Beeta Maqidasiyaa oosuwaa aissi oli aggidetii?” yaagada hanqqettaas. Hegaappe guyyiyan, eta xeegada ubbaakka eta oosuwau oosuwau zaaraas.
12Yaatin, Yihudaa asai ubbai kattaappe, woiniyaappenne zaitiyaappe immiyo asirataa Beeta Maqidasiyaa miishshata wottiyo keettaa zaaridi, ehuwaa doommiis.
13Taani qeesiyaa SHeleemiyaa, xaafiyaa Xaadooqanne Leewiyaa Padaaya miishshaa wottiyo keettau halaqa oottada sunttaas. Qassi Mataaniyaa na7aa na7aa Zakkuura na7ai Hanaani eta maaddiyaagaa. Hageeti ubbaikka koshshiyaabaa ubbaa bantta ishanttussi shaakki shaakki immiyoogan ammanettiyaageeta gididosona.
14“Ta Xoossau tana qoppa; qassi ne Beeta Maqidasiyaa oosoi giigana mala, taani oottido lo77o oosuwaakka dogoppa” yaagada taani woossaas.
15He wodiyan taani Yihudan de7iya asai Sambbata gallassi woiniyaa gum77ishin be7aas; haratikka qassi kattaa, woiniyaa eessaa, woiniyaa aifiyaa, balasiyaa aifiyaanne hegeeta milatiyaabata bantta hariyan caanidi, Sambbata gallassan Yerusalaame ehiyoogaa be7aas. Hegaa gishshau, eti Sambbata gallassan zal77ennaadan taani etau minttada yootaas.
16Hegaa bollikka qassi Yerusalaamen de7iya Xiiroosa biittaa asati moliyaanne hara issi issi zal77e miishshata ehiidi, Sambbatan Yerusalaamen Yihudaa asaassi baizzoosona.
17Hegaa gishshau, taani Yihudaa kaalettiyaageetuura hagaadan yaagada ooyettaas; “Hagaa mala iita oosuwaa oottidi, Sambbataa aissi tunisseetii?
18Xoossai hagaa mala metuwaa nu bollaaninne nu katamaa bollan ehiidoogee, kase intte aawati hegaa mala iitabaa oottiina gidenneeyye? Ha77i intte qassi Sambbataa tunissidi, Israa7eela bollan hara hanqquwaa ehaanau haneeta” yaagaas.

19Hegaappe guyyiyan, Sambbata gallassaappe kasetidi de7iya gallassan sa7ai lem77iyo wode, Yerusalaame gimbbiyaa penggeti gorddettanaadaaninne Sambbatai aadhdhanaashin dooyettennaadan taani azazaas. Qassi Sambbata gallassan aiba zal77enne ekkidi gelennaadan naagana mala, ta ashkkaratuppe issoota issoota gimbbiyaa penggiyan essaas.
20Hegaa gishshau, dumma dumma zal77e miishshata ehiya zal77anchchati issuwaappe biidi naa77aa gakkanaashin, Yerusalaame gimbbiyaappe gaxa baggaara aqidosona.
21SHin taani eta hagaadan yaagada seeraas; “Gimbbiyaappe gaxaara waananau aqeetii? Intte naa77antto hegaadan oottikko, taani wolqqankka inttena teqqana” yaagaas. He gallassappe guyyiyan, naa77antto Sambbata galla mule yibookkona.
22Leewati bantta huuphiyaa geeshshanaadaaninne Sambbata gallassaikka geeshsha gidana mala, gimbbiyaa penggeta naaganaadan taani azazaas. “Ta Xoossau, ha ubbabaa gishshau, neeni tana qoppa; qassi ne aggenna siiquwaa gishshau, neeni taayyo qaretta” yaagada taani woossaas.
23He wode qassikka taani Yihudaa attuma asaappe issooti issooti machchiyo Ashddooda, Amoonanne Moo7aaba biittatuppe ekkidoogaa be7aas.
24Ubba qassi iitabai eta naatuppe baggai Ashddooda biittaa woikko issi issi hara biittaa qaalan haasayoosonappe attin, bantta biittaa, Yihudaa qaalan haasayanau danddayokkona.
25Taani etaara ooyettaasinne eta qanggaas; qassi etappe issoota issoota dechchada, eta huuphiyaa binnaanaa shoddaas. Hegaa xalla gidennan eti naa77antto bantta macca naata eta attuma naatussi immennaadaaninne eta macca naatakka banttassinne bantta attuma naatussi ekkennaadan Xoossaa sunttan caaqettaas.
26Qassikka eta hagaadan yaagaas; “Kawoi Solomoni nagaraa oottidoogee allaga biittaa maccaasatuppe denddidaagaana gidenneeyye? Solomona mala kawoi hara daro biittaa kawotu giddonkka baawa; Xoossaikka a dosido gishshau, Israa7eela asaa ubbaa bollan kawoyiis. Gido shin, harai atto akka allaga biittaa maccaasati hagaa mala nagaraa ootissidosona.
27Yaatin, nuunikka qassi intte zoriyaa siyidi, allaga maccaasaa ekkidinne hegaa mala iitabaa oottidi, Xoossaa naaqqaneeyye?” yaagaas.
28Qeese ubbatu halaqaa Eliyaashiba naatuppe issoi Yoyaadaa7a; shin a naatuppe issoi Beeti-Horoona katamaa asa gidiya Sanbbalaaxa na7iyo machchiis. Yaatin, taani a ta de7iyoosaappe yedettaas.
29“Ta Xoossau, hageeti qeesetettaa wogaa tunissidoogaanne neeni qeesetuuranne Leewatuura wottido qaalaa maachchaa kolidoogaa be7a” yaagada taani woossaas.
30Eta allaga gidiya yoho ubbaappe geeshshoogaappe guyyiyan, qeesetussinne Leewatussi eta oosuwaa oosuwaa immaas.
31Qassi yarshshuwaa xuuggiyo mittaikka wodiyan wodiyan yaana malanne asaikka bau aifidabaappe koiro aifiyaa imota oottidi ehaana mala, wogaa wottaas. “Ta Xoossau, ne lo77otettan tana qoppa” yaagada taani woossaas.