Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Nihemaia

Nihemaia 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Esela amola gobele salasu dunu da Mousese ea Sema amo Isala:ili dunu ilima idilaloba, ilia da sema afae ba:i dagoi. Amo da A:mone fi dunu amola Moua:be fi dunu da wali amola hobea eso huluanedafa amo Gode Ea fi dunu ilima da hamedafa madelagimu.
2Bai A:mone amola Moua:be fi dunu ilia da Isala:ili dunu da Idibidi soge amoga fisili masa:ne, logoga ahoanoba, ilima ha:i manu amola hano hame i. Be amo hou baligili, ilia da Ba:ila:me amo e da Isala:ili dunuma gagabusu aligima:ne hamomusa:, ema muni i. Be ninia Gode da amo gagabusu aligi sinidigili, bu Isala:ili fi dunu dogolegele hahawane fidima:ne, Ba:ila:me ea lafidili sia:i.
3Isala:ili dunu da amo sema idibi nabaloba, ilia ga fi dunu ilia fi amoga mae gilisima:ne ilegele sia:i.
432Gobele salasu dunu Ilaiasibi da Debolo modale ligisisu diasu ouligisu. E da eso bagohame Doubaia amo hahawane ba:i.
5Debolo modale ligisisu amo ganodini, sesei afae bagade ba:i. Amo sesei da iasu liligi amo gagoma, gabusiga: manoma, Debolo hawa: hamosu liligi, amola liligi amo gobele salasu dunuma i amola ‘daide’ (gagoma, waini hano amola olife susuligi) amo da Lifai dunu amola Debolo gesami hea:su dunu amola Debolo sosodo aligisu dunu ilima iasu, amo liligi ligisima:ne amo sesei da ilegei dagoi. Be Ilaiasibi da amo sesei Doubaia amo ganodini esaloma:ne iasu.
6Amo hou hamonanoba, na da Yelusaleme moilai amo ganodini hame esalebe ba:i. Bai Adasegesisi ea Ba:bilone ouligisu ode 32 amoga, na da ema sia: sia:ne iasu ima:ne, ema buhagi. Na da ouesalu, amalalu e da na Yuda sogega bu masa:ne logo doasi.
7Na da Yelusaleme moilaiga buhagili, Ilaiasibi da Doubaia ema Debolo sesei ia dagoi ba:beba:le, bagadewane fofogadigi.
8Na da ougi bagade ba:i. Na da Doubaia ea liligi gadili galagai.
9Na da hawa: hamosu dunuma ilia da amo Debolo sesei Gode Ea sema defele noga:le dodofema:ne sia:i. Bai ledo bagade galebeba:le, Debolo hawa: hamosu liligi, gagoma iasu amola gabusiga: manoma bu legemu da hamedei. Be ilia da amo liligi dodofei dagoiba:le, bu legei.
10Amola na da nabi amo Debolo gesami hea:su dunu amola Lifai dunu mogili da Yelusaleme moilai fisili, ilia ifabi amoga buhagi dagoi. Bai dunu da ilia ha:i manu amola labe defele ilima hame iasu.
11Ouligisu dunu da Debolo diasu noga:le hame ouligibiba:le, na da ilima gagabole sia:i. Amola na da Lifai dunu amola Debolo gesami hea:su dunu amo huluane Debolo diasuga bu oule misini, ilima bu hawa: hamoma:ne sia:i.
12Amalalu, Isala:ili dunu da bu ilia gagoma, waini amola olife susuligi amo ‘daide’ huluane ilia da Debolo modale ligisisu sesei amoga bu gaguli misi.
13Amola na da hagudu dedei dunu amo modale ligisisu diasuga ouligimusa: ilegei dagoi, amo, gobele salasu dunu Sielemaia, sema dawa:su dunu Sa:idoge amola Lifai dunu Bida:ia. Amola ilia fidisu dunu Ha:ina:ne (Sa:ge ea mano amola Ma:danaia ea aowa) amo na da ilegei. Amo dunu ilia hou da moloiba:le, ilia da liligi mae wamolale, ilia na:iyado hawa: hamosu dunuma imunu, na da dawa:i galu.
14‘Na Gode! Dawa:ma! Na da Dia Debolo amola Dima nodone sia:ne gadosu hou bagade fidima:ne hamoi. Amo Di ba:ma!’
15Amo esoga na da Yuda fi dunu Sa:bade esoga hawa: hamonanebe ba:i. Mogili ilia da waini hano lama:ne, waini fage ososa:gisu. Mogili da gagoma, waini, figi fage amola liligi eno amo ilia dougi da:iya lidili legelalebe, na da ba:i. Ilia da amo liligi Yelusaleme moilai bai bagadega gaguli masusa: dawa:i. Na da ilima Sa:bade eso amoga liligi mae bidi lama:ne sisane sia:i.
16Dunu eno da musa: Daia moilaiga esalu, ilia da Yelusaleme amo ganodini esalebe ba:i. Ilia da menabo amola liligi eno bagohame amo Sa:bade esoga Yu dunuma bidi lama:ne, Yelusaleme moilai bai bagadega gaguli masu.
17Na da Yu ouligisu dunuma gagabole amane sia:i, “Dilia da wadela:le hamonana. Dilia da hadigi Sa:bade eso amo wadela:sa.
18Amo baiga Gode da musa: Yelusaleme moilai bai bagade wadela:lesi dagoi amola dilia aowalali ilima se dabe bagade iasu. Be dilia da Gode da Isala:ili dunuma bu ougima:ne, Sa:bade eso wadela:sa,” na gagabole sia:i.

19Amaiba:le, Sa:bade eso huluane da muni, daeya agoane, ilia da moilai logo ga:sima:ne na da sia:i. Amalalu, Sa:bade eso da dagobeba:le fawane bu doasima:ne sia:i. Na da na hawa: hamosu dunu mogili ilia logo ga:su sosodo aligima:ne sia:i. Dunu da Sa:bade eso amoga liligi ganodini mae gaguli misa:ne, agoane hamoi.
20Eso afae afae bidi lasu dunu mogili da Falaida:i gasi amoga moilai gagoi amoga gadili esalebe ba:i.
21Na da ilima sisasu amane olelei, “Dilia da abuliba:le hahabe misa:ne ouligisala:? Dilia amo hou bu hamosea, na da dilima doagala:musa: misunu.” Amalalu, ilia da Sa:bade esoga bu hame misi.
22Na da Lifai dunuma amo ilia da ilia ledo hou dodofelalu, Sa:bade eso mae wadela:ma:ne, ilia da logo ga:su amo sosodo aligima:ne sia:i. Gode! Amo amola dawa:ma! Di da asigi bagadeba:le, na gaga:ma.
23Amola amo esoga, Yu dunu mogili ilia da A:siedode, A:mone amola Moua:be soge amodili uda lai dagoi, na nabi.
24Ilia mano mogili da A:siedode sia: o ga fi sia: fawane sia:su. Ilia da ninia Isala:ili sia: hame dawa:i galu.
25Na da amo dunuma gagabole sia:i. Na da Gode da ilima gagabusu aligima:ne sia:i. Na da ili fasu amola ilia dialuma hinabo golole fasi. Amalalu, na da sia:beba:le, ilia da Gode Ea Dioba:le, ilia amola ilia mano da ga fi uda eno hamedafa lamu ilegele sia:i.
26Na amane sia:i. “Hina bagade Soloumane da ga fi uda laiba:le, wadela:le bagade hamosu. Soloumane da fifi asi gala huluane ilia hina bagade baligi dagoi. Gode da e dogolegeiba:le, e Isala:ili soge huluane ouligima:ne, hina bagade hamoi. Be e da dafane, wadela:le hamoi dagoi.
27Amaiba:le, ninia da dilia hou defele, Gode Ea sia: mae nabawane ga fi uda lamu da defeala:? Defea hame mabu!”
28Yoiada da gobele salasu Ouligisu Ilaiasibi, amo ea mano esalu. Be Yoiada egefe afae da Sa:naba:la:de (ea moilai da Bede Houlone) amo ea uda mano lai. Amaiba:le, na da Yoiada ema Yelusaleme moilai fisili masa:ne sia:i. Amola e da mugululi asi.
29Hina Gode! Dawa:ma! Amo dunu ilia da gobele salasu hou ilegei amo wadela:lesi dagoi amola gousa:su di da Lifai amola gobele salasu dunu ilima hamoi, amo wadela:lesi.
30Na da Isala:ili dunu hadigi ba:ma:ne, ledo hou amola liligi huluane fadegai. Lifai amola gobele salasu dunu ilia hawa: hamosu noga:le dawa:ma:ne, na da ilia hawa: hamosu sema dedei.
31Na da lalu ifa amo Godema gobele salasu hamoma:ne, amo ilia da eso ilegei amoga gaguli misa:ne sia:i. Amola dunu huluane da ilia bisili fai gagoma amola ifa fage gaguli misa:ne sia:i. Hina Gode! Amo na hou huluane dawa:ma! Amola nama hahawane hamoma:ne ilegema! Sia: ama dagoi