Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - NEHEMIAS

NEHEMIAS 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1På den Tid blev der læst op af Moses' Bog for Folket, og man fandt skrevet deri, at ingen Ammonit eller Moabit nogen Sinde måtte få Adgang til Guds Menighed,
2fordi de ikke kom Israelitterne i Møde med Brød og Vand, og fordi han* havde lejet Bileam til at forbande dem, men vor Gud vendte Forbandelsen til Velsignelse. { *dvs. Moabitterkongen Balak. }
3Da de nu hørte Loven, udskilte de alle fremmede af Israel.
4Nogen Tid i Forvejen havde Præsten Eljasjib, hvem Opsynet med Kamrene i vor Guds Hus var overdraget, og som var i Slægt med Tobija,
5ladet indrette et stort Kammer til Tobija der, hvor man før henlagde Afgrødeofferet, Røgelsen, Karrene, Tienden af Kornet, Mosten og Olien, de i Loven foreskrevne Afgifter til Levitterne, Sangerne og Dørvogterne såvel som Offerydelsen til Præsterne.
6Da alt dette fandt Sted, var jeg ikke i Jerusalem, thi i Kong Artaxerxes af Babels to og tredivte Regeringsår var jeg rejst til Kongen. Men nogen Tid efter bad jeg Kongen om Tilladelse til at rejse,
7og da jeg kom til Jerusalem og opdagede det onde, Eljasjib havde øvet for Tobijas Skyld ved at indrette ham et Kammer i Guds Hus' Forgårde,
8harmede det mig højligen; og jeg kastede alt Tobijas Bohave ud af Kammeret
9og bød, at man skulde rense Kammeret, hvorefter jeg atter bragte Guds Hus' Kar, Afgrødeofferet og Røgelsen derind.
10Da fik jeg at vide, at Afgifterne til Levitterne ikke svaredes dem, og derfor var de Levitter og Sangere, der skulde gøre Tjeneste, flyttet ud hver til sin Landejendom;
11så gik jeg i Rette med Forstanderne og spurgte dem: “Hvorfor er Guds Hus blevet vanrøgtet?” Og jeg fik atter Levitterne samlet og satte dem på deres Pladser.
12Så bragte hele Juda Tienden af Kornet, Mosten og Olien til Forrådskamrene;
13og jeg overdrog Tilsynet med Forrådskamrene til Præsten Sjelemja, Skriveren Zadok og Pedaja af Levitterne og gav dem til Medhjælper Hanan, en Søn af Zakkur, en Søn af Mattanja, da de regnedes for pålidelige; og dem pålå det så at uddele Tienden til deres Brødre.
14Kom mig det i Hu, min Gud, og udslet ikke de Kærlighedsgerninger, jeg har gjort mod min Guds Hus til Gavn for Tjenesten der!
15I de Dage så jeg i Juda nogle træde Persekarrene på Sabbaten, og andre så jeg bringe Korn i Hus eller læsse det på deres Æsler, ligeledes Vin, Druer, Figener og alle Slags Varer, og bringe det til Jerusalem på Sabbaten. Dem formanede jeg da, når de solgte Levnedsmidler.
16Også havde Folk fra Tyrus bosat sig der, og de kom med Fisk og alskens Varer og solgte dem på Sabbaten til Jøderne i Jerusalem.
17Jeg gik derfor i Rette med de store i Juda og sagde til dem: Hvor kan l handle så ilde og vanhellige Sabbatsdagen?
18Har ikke vor Gud bragt al denne Ulykke over os og over denne By, fordi eders Fædre handlede således? Og I bringer endnu mere Vrede over Israel ved at vanhellige Sabbaten!

19Og så snart Mørket faldt på i Jerusalems Porte ved Sabbatens Frembrud, bød jeg, at Portene skulde lukkes, og at de ikke måtte åbnes, før Sabbaten var omme; og jeg satte nogle af mine Folk ved Portene for at vogte på, at der ikke førtes Varer ind på Sabbaten.
20Da nu de handlende og de, der solgte alle Slags Varer, et Par Gange var blevet uden for Jerusalem Natten over,
21advarede jeg dem og sagde: “Hvorfor bliver I Natten over uden for Muren? Hvis I gør det en anden Gang, lægger jeg Hånd på eder!” Og siden kom de ikke mere på Sabbaten.
22Fremdeles bød jeg Levitterne, at de skulde rense sig og komme og holde Vagt ved Portene, for at Sabbatsdagen kunde holdes hellig. Kom mig også det i Hu, min Gud, og forbarm dig over mig efter din store Miskundhed!
23På samme Tid lagde jeg også Mærke til, at hos de Jøder, der havde ægtet asdoditiske, ammonitiske eller moabitiske Kvinder,
24talte Halvdelen af børnene Asdoditisk eller et af de andre Folks Sprog, men kunde ikke tale Jødisk.
25Da gik jeg i Rette med dem og forbandede dem, ja, jeg slog nogle af dem og rykkede dem i Håret og besvor dem ved Gud: Giv dog ikke deres Sønner eders Døtre til Ægte og tag ikke deres Døtre til Hustruer for eders Sønner eller eder selv!
26Syndede ikke Kong Salomo af Israel for slige Kvinders Skyld? Mage til Konge fandtes dog ikke blandt de mange Folk, og han var så elsket af sin Gud, at Gud gjorde ham til Konge over hele Israel; og dog fik de fremmede Kvinder endog ham til at synde!
27Skal vi da virkelig høre om eder, at I begår al denne svare Misgerning og forbryder eder mod vor Gud ved at ægte fremmede Kvinder?
28En af Ypperstepræsten Eljasjibs Søn Jojadas Sønner, der var Horonitten Sanballats Svigersøn, jog jeg bort fra min Nærhed.
29Tilregn dem, min Gud, at de besmittede Præstedømmet og Præsternes og Levitternes Pagt!
30Således rensede jeg dem for alt fremmed, og jeg ordnede Tjenesten for Præsterne og Levitterne efter det Arbejde, hver især havde.
31og Ydelsen af Brænde til fastsatte Tider og af Førstegrøderne. Kom mig i Hu, min Gud, og regn mig det til gode!