Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Nehemias

Nehemias 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Siya na di inistoryan Nehemias ay anak Hacalias. Sin bowan di Kislev, sin maikadowanpo ay tawen ay nanturayan Artaxerxes ay ari ed Persia, wadaak ed Susa ay kapital di ili.
2Inmali si Hanani ay esa ay agik ay napod Juda yan waday kakoyog na ay odom ay lallalaki. Nandamagak en daida maipanggep sin Judio ay napilit ay naiey ed addawi ay nantaoli ya maipanggep ed Jerusalem.
3Kanan da ay sinombat, “Dakdake di probliman din kaipoipogaw ay nantaoli ed Juda dowan laslasoyen din ipogaw ay wadas di si daida. Tan nadadael pay laeng din alad ed Jerusalem ya adi naamag din eeneb na nanipod sin napooan da.”
4Sin nanngeak isna, tinmokdoak ay man-og-oga. Nanladingitak ya initpek din dagaang ko si piga ay agew dowanak mankararag en Diyos ed langit.
5Kanak ay nankararag, “Yahweh ay Diyos ed daya, madaydayaw ya kaeegyat ay Diyos. Managtongpal ka sin intolag mo ya adi manbalbaliw din layad mo sin manlaylayad en sik-a ya mantongpal sin bilbilin mo.
6Sapay koma ta ilaem ya dengngem sak-en ay baam sin ikarkararag kos inag-agew ya nilablabi maipanggep sin mansilsilbi en sik-a ay din ipogaw mo ay Israelita. Nanbasol kami kayman ay Israelita, nanbasolak ya siya abe sin pamilyak.
7Nadagsen di nanbasolan mi en sik-a ya adi kamin tinongtongpal din bilbilin ya linteg mo ay inbilin mo en Moses ay baam.
8Nemnemem koma din nay ay inbagam en Moses, ‘Mo adi yon itoltoloy ay mantalek en sak-en, ipaaddawik dakayo ta mantee kayo sin odom ay il-ili.
9Ngem no sagongen yo si sak-en ya tongpalen yo din bilbilin ko, itaolik dakayo sin lugar ay pinilik ay pandayawan yo en sak-en, olay naiwaras kayo sin kaaddawian ay partin di lobong.’
10“Apo Diyos, danay din mansilsilbi en sik-a ya ipogaw mo ay insalakan mo babaen sin nakaskasdaaw ay panakabalin mo.
11Dengngem kod nan kararag ko ay baam ya kararag di iib-ak ay mansilsilbi en sik-a ay malaydan ay mangidayaw en sik-a. Iturong mo koma din nemnem di ari ta say mayat di pantongpalan di amagek ed wani ay agew ta maseg-ang en sak-en.” Sin doy ay timpo yan sak-en di ap-apon di man-itagtagay si arak sin ari.