Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Nɛɛmii

Nɛɛmii 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Akalia nɛ́ Nɛɛmii yã́n kɛ: Aatasasa kpalablea wɛ̃̀ baode mↄ pↄ́ wì mɛ Kisele guu má kú kibɛ Susa mɛɛwiau.
2Ɔ̃ ma dãuna Anani bↄ̀ Yuda bùsuu à mↄ̀ ń gbɛ̃eↄ. Ma yãlàlamá Yuda gbɛ̃́ kↄ̃na pↄ́ bↄ̀ zĩ̀zↄkɛuↄ ń Yelusalɛũo musu.
3Aa wèa aa mɛ̀, gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ zĩ̀zↄkɛu aa tà Yuda bùsuuↄ lɛ́ taasikɛ maamaaɛ, wàlɛ ń láanikɛ, asa Yelusalɛũ bĩ́i gbooaɛ, mɛ́ a bↄlɛ gbaↄ tɛ́kũa.
4Kɛ́ ma yã́pi mà, ma zↄ̃lɛ, ↄ̃ wɛ́'i bↄ̀a. Ma ↄ́ↄlↄ̀ gↄↄpla, málɛ lɛye, málɛ wabikɛ Lua Musudewa
5ma mɛ̀: N yã́ na Dii Lua Musude. Lua zↄ̃ↄ pↄ́ ì tó ń mɛ séenatan n ũ. Gbɛ̃kɛ guu n bàa ìↄ kú ń gbɛ̃́ pↄ́ yenzi aaìↄ n yãdilɛaↄ kũaↄ.
6Wɛ́tɛ mapi n zↄ̀blenai. Swã́kpa wabi pↄ́ málɛ kɛma fãanɛ ń gwãasĩnao n zↄ̀blena Isailiↄnɛzi. Málɛ duuna pↄ́ wá kɛ̀nɛ o. Baa mapi ń ma de bɛdeↄ wa duunakɛ̀ sↄ̃ɛ.
7Wa yãvãikɛ̀nɛ maamaaɛ, wi n yãdilɛaↄ dao, wi n ↄtondↄkĩi gwao, wá n ikoyã pↄ́ ń dìlɛ n zↄ̀blena Mↄiziɛ kũao.
8To yã́ pↄ́ ń dìlɛ n zↄ̀blena Mↄiziɛɛ bee dↄngu. N mɛ̀ tó wa bↄ n kpɛ, ńyↄ̃ wá fãaa buipãleↄ guuɛ.
9N mɛ̀ lↄ, tó wa ɛa suma, mɛ́ wá n yãdilɛaↄ kũa wálɛ zĩkɛwà, baa kɛ́ n wá yá e dṹnia lɛ́wa, ńyↄ̃ wá kãaa, ńyↄ̃ suwanↄ gu pↄ́ ń sɛ̀ n tↄ́ kuwàu.
10Gbɛ̃́piↄá n zↄ̀blenaↄnɛ, n gbɛ̃́ pↄ́ n ń bó ń n iko zↄ̃ↄo ń n gã̀sa gbãaoↄnɛ.
11N yã́ na Dii, swãdↄ mapi n zↄ̀blena wabikɛai ń n zↄ̀blena pↄ́ n yã́ ì kɛnɛ́ na aa n vĩa vĩↄ wabikɛao. Mapi n zↄ̀blena ma daɛ ń gòmio gbã, kí i ma wɛgwa. Gↄↄ bee sↄ̃ kípi vɛ̃ɛbↄlɛnan ma ũ.