Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Nehemiah

Nehemiah 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aanei nnelekai Nehemiah go di tama Hacaliah ne helekai ai. I lodo di malama go Kislev, i di madalua ngadau a Artaxerxes nogo hai di king aamua o Persia, gei au go Nehemiah nogo noho i Susa, go di waahale e dagi tenua deelaa.
2Malaa, Hanani, tangada i ogu duaahina daane, gaa dau i golo mai i Judah mo nia daane ala i golo, gei au ga heeu gi digaula di hai o digau o Jew ala ne hula gi muli gi nadau gowaa donu, mo di hai o Jerusalem.
3Digaula ga helekai mai gi di au bolo digau ala ne dubu ala guu noho i lodo nadau henua donu, la guu tale ginai di haingadaa mai baahi digau mai i daha ala e haganiga digaula, gu haihai digaula hagahuaidu. Digaula ga helekai mai labelaa bolo di abaaba Jerusalem gu meheu gi lala, gei di ngudu di abaaba o di waahale digi hauhia haga hoou, daamada mai di madagoaa dela ne dudu go di ahi.
4Dogu longono e au nia mee aanei, gei au gaa noho gi lala, gaa dangi. Au ga dangidangi i nia laangi e logo, digi miami, gaa hai dagu dalodalo gi God, ga helekai,
5“Meenei Dimaadua, go di God di langi, Kooe dela e aamua ge hagamadagudia huoloo! Kooe dela e manawa dahi huoloo ge e daudali dau hagababa dela ne hai gi digau ala e aloho i di Goe ge e haga kila aga au helekai.
6Goe hila mai gi di au, hagalongo gi agu dalodalo ala e dangidangi iei au i di aa mo di boo, bolo Goe gii hila ang gi au hege, digau Israel. Au e haagi bolo gimaadou, go digau Israel la digau gu ihala. Madau maadua mmaadua mo au, gimaadou gu haihai madau huaidu.
7Gimaadou gu hai baahi adu gi di Goe, ge digi hagakila au mee ala ne hai mai gi gimaadou bolo gi heia. Gimaadou gu dagadagahi au haganoho ala ne hagi anga Kooe gi Moses, bolo gi hagia mai gi gimaadou.
8Goe gi langahia dau helekai ne hai gi Moses dela e hai boloo: ‘Maa goodou digau Israel hagalee daudali mo di modudahi mai gi di Au, gei Au ga haga maaheu goodou dagidahi laa lodo nia guongo ala i golo.
9Gei maa goodou ga huli mai gi di Au, ga haga kila aga agu mee ala ne haga noho adu gi goodou bolo gi heia, gei Au ga laha mai labelaa goodou gi dagu gowaa dela ne hilihili belee hai di gowaa e hagalaamua ai dogu ingoo, ma e aha maa goodou e noho i nia mada o henuailala.’
10“Meenei Tagi, gimaadou go au hege, go au daangada. Kooe dela ne haga dagaloaha gimaadou mai o mogobuna mo mai oo mahi aamua.
11Goe hagalongo gi dagu dangidangi mo nia dangidangi o au hege huogodoo ala i golo, ala e hagalaamua Goe. Goe hila mai gi di au dangi nei, gii mee au di gida dogu dumaalia mai baahi di king.” I nia laangi aalaa, gei au nogo hai tangada madamada humalia nia waini di king.