Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Nehemia

Nehemia 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Naʌ̃ cartara Hacalía warra Nehemiaba b̶ʌd̶aa. Artajerje veinte poa Persiad̶ebema boroda b̶ed̶acarea Quisleu jed̶ecod̶e mʌ̃ra Susa puru dromane b̶asia.
2Mãwã b̶ʌd̶e mʌ̃ djaba Hananida dewararã ume Juda druad̶eba zesid̶aa. Mʌ̃a ãdjirãa judiorã Babilonianeba jẽda wãped̶ad̶ad̶ebemada idjab̶a Jerusaleʌ̃ purud̶ebema sid̶a iwid̶isia.
3Ãdjirãba mʌ̃́a nãwã jarasid̶aa: –Judiorã Babilonianeba jẽda wãped̶ad̶ara bia mĩga panʌa idjab̶a quĩrã pera panʌa. Jerusaleʌ̃ puru aud̶u jũrã ca b̶ad̶ara wad̶ibid̶a ãrĩ b̶ʌa. Dji purud̶e ed̶a wãbada sid̶a bá wãna bẽrã neẽ́a.–
4Maʌ̃ ũrĩsid̶e mʌ̃ra chũmeped̶a jĩãsia. Sopuaba dãrã ne cod̶aca ewarida osia idjab̶a Ãcõrẽ bajãne b̶ʌ́a iwid̶i b̶asia.
5Nãwã iwid̶isia: –Ãcõrẽ bajãne b̶ʌ, bʌra dji dromaara b̶ʌa. Bʌdrʌ wayad̶ida panʌa. Bʌ quĩrĩã b̶ea ume, bʌ bed̶ea ĩjã b̶ea ume bed̶ea b̶ʌd̶ara bʌa quĩrĩãneba jũma obaria.
6Mʌ̃ra bʌ nezoca bẽrã mʌ̃ djuburia ũrĩdua mʌ̃a ãsa diamasi bid̶a bʌ nezocarã Israeld̶ebema carea iwid̶i b̶ʌda. Mʌ̃a ebud̶a jaraya: dai israelerãba bʌ quĩrãpita cadjiruada osid̶aa. Mʌ̃a, mʌ̃ zeza ẽberãrã bid̶a bʌ quĩrãpita cadjiruada osid̶aa.
7Dairãba wãrãda bʌ quĩrãpita jũmawãyã cadjiruada osid̶aa. Bʌ nezoca Moiseba diad̶a leyda ĩjã od̶aẽ́ basía.
8Baribʌrʌ bʌ nezoca Moisea jarad̶ara quĩrãnebadua. Bʌa nãwã jarasia: “Bãrã israelerãba ĩjãnaẽ́bʌrʌ, mʌ̃a bãrãra drua b̶eaza jʌrecuaya.
9Baribʌrʌ bãrãba mʌ̃da wayacusa ẽpẽnibʌrʌ idjab̶a mʌ̃a jarad̶ada ĩjã od̶ibʌrʌ, mamaʌba wayacusa mʌ̃a edad̶a purud̶aa eneya bãrã tãẽna b̶ai carea. Bãrã tʌmʌ ãyã jʌrecuabʌrʌ sid̶a mʌ̃a pe eneya.”
10Dairãra bʌ nezocarãa idjab̶a bʌ purua. Bʌ ʌb̶ʌa waib̶ʌad̶eba dairãra ẽdrʌ edasia.
11Ãcõrẽ, mʌ̃ djuburia za quiru nezocaba iwid̶i b̶ʌda idjab̶a bʌ nezoca waabemarãba iwid̶i panʌ sid̶a ũrĩdua. Dairãba bʌra bio waya panʌa. Mʌ̃ djuburia id̶i mʌ̃ boromaa wãbʌrʌd̶e carebadua. Mʌ̃a idjía iwid̶ibʌrʌda bia ũrĩbidua.– Maʌ̃ ewarid̶e mʌ̃ra Persiad̶ebema boro uva b̶a jue diabari basía.