Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NƐƐMAYA

NƐƐMAYA 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Akalia nɛ́ Nɛɛmaya yãn yɛ̀. Atasɛsɛ kíblena wɛ̃̀ barode mↄↄ kɛ̀ wè be Kisilɛvi guu má kú kíbɛ Susa wɛ́tɛdaan.
2Ben ma dãaro Anani bↄ̀ Yudanↄ bùsun à mↄ̀ kↄ̃n gbɛ̃kenↄ. Ma yã gbèkaḿma Yuda gbɛ̃ kpaaa kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ zĩ̀zↄkɛɛnnↄ musu kↄ̃n Yerusalɛmuo.
3Aↄ̃ wèmala wà bè, gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ zĩ̀zↄkɛɛn wà tà Yudanↄ bùsu guunↄↄ e nawɛ̃a kɛɛ maamaa, wèe ń lalandi kɛɛ, zaakɛ Yerusalɛmu bĩi gborona bensↄ̃ à bĩilɛ gbànↄ tɛ́kũna.
4Kɛ̀ ma yã pì mà, ma vɛ̃ɛ, ben wɛ́ɛ'i bↄ̀ma. Ma ↄ́ↄ dↄ̀ gurↄ plaa, mɛ́ɛ lɛ́ yii, mɛ́ɛ wɛ́ɛ kɛɛ Luda Musudea
5ma bè: N yã nna Dii Luda Musude! Ń bíta bensↄ̃ ń naasi vĩ. Gbɛ̃kɛɛ guu n bà ègↄ̃ kú kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ yenzi aↄ̃ↄ n yãdiɛnanↄ kũnanↄo.
6Ǹ wɛ́ɛ tɛ́ mamↄma n zↄ̀blerizi ǹ swã kpá adua kɛ̀ mɛ́ɛ kɛɛ fãantɛ̃ kↄ̃n gwãavĩo n zↄ̀bleri Isarailinↄnɛzi. Mɛ́ɛ durun kɛ̀ wá kɛ̀nnɛɛ yã oo. Baa mapi kↄ̃n ma de bɛdeenↄ wa durun kɛ̀ se.
7Wa yã zaaa kɛ̀nnɛ maamaa, wée n yãdiɛnanↄ daro, wée n ↄdↄkii gwaro, wá n doka kɛ̀ ń dìɛ n zↄ̀bleri Musanɛ kũnaro.
8Ǹ tó yã kɛ̀ ń dìɛ n zↄ̀bleri Musanɛ kɛ̀kii dↄngu. N bè tó wa bↄ n kpɛɛ, nɛ́ wa fãakↄ̃a boriinↄ tɛ́.
9N bè dↄ tó wa ɛara wa aɛ dↄ̀mma bensↄ̃ wá n yãdiɛnanↄ kũna wée zĩi kɛɛa, baa kɛ̀ ń pɛ̀wa ai anduna lɛ́a, nɛ́ wa kakↄ̃a nɛ́ suwao guu kɛ̀ ń sɛ̀ ben n tↄ́ kúa pìn.
10Gbɛ̃ pìnↄ nɛ́ n zↄ̀blerinↄmɛ, n gbɛ̃ kɛ̀ n ń bó kↄ̃n n iko bítao kↄ̃n n gã̀sã gbãaaonↄmɛ.
11N yã nna Dii, ǹ swã kpá mamↄma n zↄ̀bleri aduakɛnazi kↄ̃n n zↄ̀bleri kɛ̀ n yã è kɛńnɛ nna bensↄ̃ aↄ̃ↄ n vĩa vĩinↄ aduakɛnao. Ǹ mamↄma n zↄ̀bleri dakↄ̃rɛ kↄ̃n mìnnaao gbã̀a lɛ kína ma wɛ̃nda gwa. Gurↄↄ beeea sↄ̃, kína pì wɛ̃kpaatɛrin ma ũ.