Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - NƐƐMAYA

NƐƐMAYA 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Akalia nɛ́ Nɛɛmaya yãn dí. Atasɛsɛ kíblena wɛ̃̀ barode mↄ kũ òdi pi Kisilɛvi gũn má kú kínabɛa Susa wɛ́ran.
2Akũ ma dakũna Anani bò Yudanↄ bùsun à sù kũ gbɛ̃kenↄ. Ma yã làlaḿma Yuda gbɛ̃ kpara kũ ò bò zĩ̀zↄkɛnannↄ musu kũ Yurusalɛmuo.
3Ò wèma ò pì, gbɛ̃ kũ ò bò zĩ̀zↄkɛn ò tà Yudanↄ bùsuu gũnnↄn tɛn wari kɛ manamana, òtɛni ń lalandi kɛ, zaakũ Yurusalɛmu bĩni gborona akũsↄ̃ a bĩnilɛ gbànↄ tɛ́kũna.
4Kũ ma yã pìi mà, ma vutɛ, akũ wɛ́'i bòma. Ma ↄ́ↄ dↄ̀ gↄrↄ pla, matɛn lɛ́ yĩ matɛn wɛ́ kɛ Luda Musudea
5ma pì: N yã nna Dikiri Luda Musude! Ń zↄ̃kↄ̃ akũsↄ̃ ń naasi vĩ. Gbɛ̃kɛ gũn n bàka dìgↄ̃ kú kũ gbɛ̃ kũ ò yenyĩ ò n yãditɛnanↄ kũnanↄo.
6Ǹ wɛ́ tɛ́ makũ n zↄ̀bleriii ǹ sã kpá adua kũ matɛn kɛ fãnantɛ̃ kũ gwãanio n zↄ̀bleri Isarailanↄnɛɛa. Matɛn durunna kũ o kɛ̀nnɛ yã o. Bee makũ kũ ma de bedenↄ o durunna kɛ̀ se.
7O yã vãni kɛ̀nnɛ manamana, ódi n yãditɛnanↄ daro, ódi n ↄdↄki gwaro, ó n doka kũ n dìtɛ n zↄ̀bleri Musanɛ yã kũnaro.
8Ǹ tó yã kũ n dìtɛ n zↄ̀bleri Musanɛ díkĩna dↄngu. N pì tó o bo n kpɛ, ĩni ó fãkↄ̃a burinↄ tɛ́.
9N pì dↄ tó o ɛra o arɛ dↄ̀mma akũsↄ̃ ó n yãditɛnanↄ kũna ótɛn zĩ kɛa, bee kũ n pɛ̀wá ari andunia lɛ́a, ĩni ó kakara ǹ su kũoo gu kũ n sɛ̀ n tↄ́ kúaa kũ̀n.
10Gbɛ̃ pìnↄ bi n zↄ̀blerinↄmɛ, n gbɛ̃ kũ n ń bó kũ n iko zↄ̃kↄ̃ↄo kũ n gã̀sã gbãnaonↄmɛ.
11N yã nna Dikiri, ǹ sã kpá makũ n zↄ̀bleri aduakɛnaai kũ n zↄ̀bleri kũ n yã dì kɛńnɛ nna akũsↄ̃ ò n vĩna vĩnↄ aduakɛnaao. Ǹ tó makũ n zↄ̀bleri sa'a kũ gbãra de kína ma wɛ̃nda gwa. Gↄrↄ birea sↄ̃, kína pì wɛ̃kpaatɛriimɛ ma ũ.