Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - LAASUUDEE

LAASUUDEE 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lán ifĩ gɛ̀nↄ è tó tuaekɛri nↄ́si gũu zaa kũ nà, lɛn yↄ̃nkↄkɛ féte è gbɛ̃ kɛ̀ ↄ̃ndↄ̃ↄ vĩ kↄ̃n bɛ̀ɛo tↄ́ yaka lɛ.
2Ɔ̃ndↄ̃dee laasuu è tá ↄplazi, yↄ̃nkↄↄ pↄ́ è tá ↄzɛzi.
3Baa tó yↄ̃nkↄↄ e táa oo zɛ́n, à ↄ̃ndↄ̃ↄ ègↄ̃ kɛ̃sãnamɛ, è tó baade píngi a mìsaikɛɛ dↄ̃.
4Tó gbãadee pↄ fɛ̃̀nzi, ǹton gu n tílaro. Kuuna n làakaria è lá ká taari bítala.
5Ma nↄ̀sɛyakayã ke è anduna guu, à dɛ gbãade sãsãna yãa ũmɛ.
6Wè yↄ̃nkↄↄnↄ ká gwena maaan pari, auzikideenↄ sↄ̃ ègↄ̃ kú gwena kɛ̃sãnan.
7Ma zↄ̀nↄ è di sↄ̃a, wɛ̃ɛnɛnↄ sↄ̃ↄ e táa oo kɛ̀sɛ lán zↄ̀nↄ bà.
8Gbɛ̃ kɛ̀ èe wɛ̀ɛ yↄ̃ↄ é zu à guu, gbɛ̃ kɛ̀ èe bĩi gboroo, mlɛ̃̀ é à só.
9Gbɛ̃ kɛ̀ èe gbɛ̀ wii, gbɛ̀ é à kɛ̃nna, gbɛ̃ kɛ̀ èe yàka paraa, yàka é à kari kɛ.
10Tó kpása lɛ́ nnaro, ben wèe à lɛ́ kɛkɛro, sé ǹ gã̀sãwa bↄbↄzi kↄ̃n gbãaao, mↄde ↄ̃ndↄ̃ↄ è tó wà à zɛ́ emɛ.
11Tó mlɛ̃̀ bↄn'ãa kɛ̀ a kↄ̃kↄ̃'orinɛ à à sò, à àre vĩ à guu dↄro.
12Ɔ̃ndↄ̃dee lɛ́gbɛ nna, mↄde yↄ̃nkↄↄ lɛ́ è à kaatɛmɛ.
13È na yã'onaa yↄ̃nkↄyↄ̃nkↄ, è à mì dɛ kↄ̃n mìsaiyã zaaao,
14zaakɛ yↄ̃nkↄↄ è yã bↄɛmɛ. Lán gbɛ̃ke yã kɛ̀ eé mↄ́ dↄ̃ro nà, dé bé eé fↄ̃ à yã kɛ̀ eé kɛ à kpɛɛ onɛ?
15Yↄ̃nkↄↄ zĩi è à kpasamɛ, ai se è zɛ́ dↄ̃ gana wɛ́tɛ guuro.
16Wãiyoo bùsu kɛ̀ à kína dɛ gↄ̃kparɛ ũ, à ìbanↄ ègↄ̃ pↄ́ gbɛ̃ɛ zaa gudↄnao.
17Mìnnadeen bùsu kɛ̀ à kína dɛ kínɛ ũ, à ìbanↄ è pↄ́ ble à gurↄↄa gbãakaarana yãnzi, èe kɛ wɛ̃dɛna yãnzinlo.
18Tó gbɛ̃ mɛa vĩ, à kpɛ́ líkↄ̃kũnↄ ègↄ̃ zunnamɛ, tó èe gwaa wɛ́ɛo, à kpɛ́ é í bↄ.

19Wè pↄ́ble bíta kɛ pↄnnakɛna yãnzimɛ, wɛ̃mina è mↄ́ kↄ̃n yáadↄↄo, mↄde ↄↄ bé è mↄ́ kↄ̃n à píngio.
20Ǹton kína sↄ̃sↄ̃ro, baa n nↄ̀sɛ guu, ǹton auzikide káro, baa n kpɛ́ guu, zaakɛ bãa é yã pì sɛ́ɛ à gá ońnɛmɛ.