Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - LAASUNDE

LAASUNDE 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lákũ ífĩni gɛ̀nↄ dì tó turarekɛri nísi gbĩ vãni kũ nà, lɛn yↄ̃nkↄkɛ fíti dì gbɛ̃ kũ à ↄ̃ndↄ̃ vĩ kũ bɛ̀ɛrɛɛo tↄ́ yaka lɛ.
2Ɔ̃ndↄ̃ri laasun dì tá ↄplai, yↄ̃nkↄ pↄ́ dì ta ↄzɛi.
3Bee tó yↄ̃nkↄ tɛn táa o zɛ́n, a ↄ̃ndↄ̃ dìgↄ̃ kĩanamɛ, àdi tó gbɛ̃ sĩnda pínki a mìsarikɛ dↄ̃.
4Tó gbãnade pↄ fɛ̃̀nyĩ, ǹsun go n tíaro, kunna n laakariia dì lá ká taari zↄ̃kↄ̃ↄa.
5Ma nɛ̀sɛyakayã ke è andunia gũn, à de gbãnade sãtɛna yãa ũmɛ.
6Òdi yↄ̃nkↄnↄ ká kpata zↄ̃kↄ̃n dasi, aruzɛkɛdenↄ sↄ̃ òdigↄ̃ kú kpata fítin.
7Ma zↄ̀nↄ è di sↄ̃a, zĩdadenↄ sↄ̃ òtɛn táa o gɛ̀sɛ lán zↄ̀nↄ bà.
8Gbɛ̃ kũ àtɛn wɛ̀ɛ yↄ̃ ni zu a gũn, gbɛ̃ kũ àtɛn bĩni gboro, mlɛ̃̀ ni a só.
9Gbɛ̃ kũ àtɛn gbɛ̀ wí, gbɛ̀ ni a kĩnna, gbɛ̃ kũ àtɛn yaka para, yaka ni a kari bo.
10Tó kpása lɛ́nnaro, akũ odi a lɛ́ kɛkɛro, sé ǹ gã̀sãwa boboi kũ gbãnao, ama ↄ̃ndↄ̃ dì tó ò zɛ́ lemɛ.
11Tó mlɛ̃̀ bon'ã kɛ̀ a kↄ̃kↄ̃'oriinɛ à a sò, à àre vĩ a gũn doro.
12Ɔ̃ndↄ̃ri lɛ́gbɛ nna, ama yↄ̃nkↄ lɛ́ dì a kakatɛmɛ.
13Àdi na yã'onaaa yↄ̃nkↄyↄ̃nkↄ, àdi a mì dɛ kũ mìsariyã vãnio,
14zaakũ yↄ̃nkↄ dì yã bↄtɛmɛ. Lákũ gbɛ̃ke yã kũ ani su dↄ̃ro nà, dí mɛ́ ani fↄ̃ à yã kũ ani kɛ a kpɛ onɛɛ?
15Yↄ̃nkↄ zĩ dì a kpasamɛ, ari se àdi zɛ́ dↄ̃ gɛna wɛ̃tɛ gũnlo.
16Waiyoo bùsu kũ a kína de kɛfɛnna ũ, a ìbanↄ dìgↄ̃ pↄ́ble gbɛ̃ zaa kↄnkↄ.
17Mìnnaden bùsu kũ a kína de kínanɛ ũ, a ìbanↄ dì pↄ́ ble a gↄrↄa gbãnakarana yãi, adi kɛ wɛ̃dɛna yãinlo.
18Tó gbɛ̃ ma'ã vĩ, a kpɛ́ líkↄ̃kũnↄ dìgↄ̃ sikũnamɛ, tó àtɛn gwa kũ wɛ́o, a kpɛ́ ni í bo.

19Òdi pↄ́ble zↄ̃kↄ̃ kɛ pↄnnakɛna yãimɛ, wɛ̃mina dì su kũ yáadↄo, ama ↄgↄ mɛ́ àdi su kũ a pínkio.
20Ǹsun kína sↄ̃sↄ̃ro, bee n nɛ̀sɛɛ gũn, ǹsun aruzɛkɛde káro, bee n kpɛ́ gũn, zaakũ bã ni yã pì sɛ́tɛ à gɛ́ à ońnɛ.