Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Hékmet toplighuchi

Hékmet toplighuchi 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xuddi ölük chiwinler ettarning etirini sésitiwétidighandek, azraqqine exmeqlik tarazida danaliq we izzet-hörmettinmu éghir toxtaydu.
2Danaliqning köngli onggha mayil, exmeqningki solgha.
3Exmeq kishi hetta yolda méngiwatqandimu, uning eqli kem bolghachqa, u exmeq ikenlikini hemmige ayan qilidu.
4Hökümdarning sanga achchiqi kelse, ornungdin istépa berme; chünki tinch-sewrichanliq xata-sewenliktin bolghan zor xapiliqni tinchitidu.
5Quyash astida yaman bir ishni kördumki, u hökümdardin chiqqan bir xata ishtur —
6exmeqler yuqiri mensepte, shuning bilen teng baylar pes orunda olturidu;
7men qullarning atqa min'genlikini, emirlerning qullardek piyade mangghanliqini kördum.
8Orini kolighan kishi uninggha yiqilishi mumkin; tamni buzghan kishini yilan chéqishi mumkin;   
9tashlarni yötkigen kishi tash teripidin yarilinishi mumkin; otun yaridighan kishi xewpke uchraydu.
10Palta gal bolsa, birsi tighini bilimise, paltini küchep chépishqa toghra kélidu; biraq danaliq ademni utuq-muweppeqiyetke érishtüridu.
11Yilan oynitilmay turup, yilanchini chaqsa, yilanchigha néme payda?
12Dana kishining sözliri shepqetliktur; biraq exmeqning lewliri özini yutidu.
13Sözlirining béshi exmeqlik, ayighi rezil telwiliktur;
14emma exmeq yenila gepni köpeytidu. Biraq héchkim kelgüsini bilmeydu; uningdin kéyinki ishlarni kim uninggha éytalisun?
15Exmeqler japasi bilen özlirini upritidu; chünki ular hetta sheherge baridighan yolnimu bilmeydu.
16I zémin, padishahing bala bolsa, emirliring seherde ziyapet ötküzse, halinggha way!
17I zémin, padishahing mötiwerning oghli bolsa we emirliring keyp üchün emes, belki özini quwwetlesh üchün muwapiq waqtida ziyapet ötküzse, bu séning bexting!
18Hurunluqtin öyning torusi ghulay dep qalidu; qollarning boshluqidin öydin yamghur ötidu.

19Ziyapet külke üchün teyyarlinar, sharab hayatni xush qilar; lékin pul hemme ishni hel qilar!
20Padishahqa lenet qilma, hetta oyungdimu tillima; hujrangdimu baylarni tillima; chünki asmandiki bir qush awazingni taritidu, bir qanat igisi bu ishni ayan qilidu.