Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Karamɔxɔna

Karamɔxɔna 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tugetugene faxaxin nɔɛ latikɔnɔnna xiri ɲaxuɛ nɛn. Na kiini xaxilitareyana ndedi nɔɛ fekolonna nun binyen kalɛ nɛn.
2Fekolonna xaxinla sigan kira faɲin nan xɔn, koni xaxilitaren xaxinla sigan kira ɲaxin nan xɔn.
3Xaxilitaren nɛma sigan tima kiraan xɔn, xaxili mi a ma. Birin a xaxilitareyaan toma.
4Xa kuntigin xɔlɔ i xili ma, i nama keli i ya walideni, bayo maraxaran yulubi gbeen nan matangama.
5N fe ɲaxina ndee toxi dunuɲa yi, tantanna naxanye fata mangan na:
6Fekolontarene tide gbeene sɔtɔma, sɛnbɛ kanne yi lu tide xurine yi.
7N bata konyine to soone fari, mangane yi sigan ti e sanni alo konyine.
8Naxan na yinla ge, a birama nɛn na ra. Naxan na yinna rabira, saɲin nan na xinma.
9Naxan na gɛmɛne maxɛtɛ, na a maxɔlɔma nɛn e ra, naxan wudin bɔma, na nɔɛ a maxɔlɛ nɛn.
10Xa bunbi mɛlɛnna dɛ mi a yi, a mi raxanxanxi, fɔ i xa i sɛnbɛn xun masa nɛn, koni fekolonna feen nɔɛ dangu na ra.
11Naxan fatan saɲin suxɛ, na tɔnɔn nanse ra xa saɲina a xin benun a xa a suxu?
12Fekolonna falane rafexi hinanna nan na, koni xaxilitarena falane bɔnɔn nan tima a ma.
13A falane fɔlɔn xaxilitareyaan nan ma, a raɲan daxuya ɲaxin ma.
14Xaxilitaren falane rawuyama ayi nɛn. Adamadiin mi a kolon naxan fama ligadeni. Nde a falɛ a xa naxan fa ligama a xanbi?
15Xaxilitarena wanla a xadanma nɛn, bayo a yɛtɛɛn mi a kolon a sigɛ taani kii naxan yi.
16Yamanan naxan manga findixi foningen na, gbalon na xa, e nun naxan ma kuntigiye e waxatin birin nadanguma donse dondeni.
17Sɛwan na yamaan xa naxan manga findixi muxu binyene diin na, naxan ma kuntigiye e dɛgema a waxatini, e makoon naxan ma, e mɔn mi manpaan minna radangu ayi.
18Muxu narixina xalanben fɔnma nɛn. Xa a mi walɛ, tulen soma nɛn a banxini.

19Muxune sɛwa bande donna tima ɲaxaɲaxani, manpaan yi e niini fan e ma. Gbetin nan feen birin yabin na.
20I nama mangan danga, hali i miriyani, i nama nafulu kanna danga i ya banxin kui, bayo a luyɛ nɛn alo xɔliin nan sa i xuiin naligama a xa, a yi i ya falane yɛba a xa.